Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Ogłoszenia Rady Nadzorczej

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy na nową - IX kadencję

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

działając na podstawie § 24 ust. 2, 21, 5 i 6, § 32 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego w zw. z art. 3681 k.s.h.

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki na nową – IX kadencję


I. Składanie zgłoszeń:
_________________________________________________________________________________________
Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 800-1530 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki”.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
_________________________________________________________________________________________
1) Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie,
f) korzysta z pełni praw publicznych,
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
h) złoży Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złoży Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
2) Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

III.  Zgłoszenie powinno zawierać:
__________________________________________________________________________________________
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a - c ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystam z pełni praw publicznych,
f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony/-a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i) nie jestem zatrudniony/-a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
l) złożyłem/-am Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złożyłem/-am Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
5) dane kontaktowe (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a - l powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).
Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 roku.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne
______________________________________________________________________________
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w Warszawie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich osób biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (np. wideokonferencja). Kandydaci będą zawiadomieni o terminie oraz miejscu (trybie) rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki,
5) wiedza w zakresie gospodarki surowcowej oraz postępu agrotechnicznego, 
6) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów w obszarze surowcowym,
7) wiedza w zakresie zarządzania jakością,
8) koncepcja funkcjonowania Spółki w obszarze surowcowym.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40 lub w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, w godz. 900-1500 od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 25 lutego 2021  r. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem 31 grudnia 2020 r.
Kandydat wnioskujący o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce musi przestrzegać obostrzeń i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z regulacji o charakterze wewnątrzzakładowym, dotyczących epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Z Członkiem Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnym za obszar surowcowy Spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V. Klauzula informacyjna dla kandydatów
_________________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (dalej: „Administrator”);
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl;
3) Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi: 
a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
5) Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
a) niezbędny do wywiązania się przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6) Kandydat posiada prawo żądania od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7) Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
9) W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

« wstecz