Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

z siedzibą w Stoisławiu

(adres Spółki: Stoisław nr 11, 76-031 Mścice)

działając na podstawie § 25 ust. 4 i 5 oraz § 24 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku (włącznie) składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu (adres Spółki: Stoisław nr 11, 76-031 Mścice), w godz. 700-1500 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.”.

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzysta z pełni praw publicznych,

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadam co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniam inne niż wymienione w ust. 1 lit. a)-c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzystam z pełni praw publicznych,

f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

5) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a)-k) powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 lutego 2020 roku.

4. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełniły wymogi formalne, zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 6 marca 2020 roku, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:

- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce;

- wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji oraz sprzedaży;

- wiedza w zakresie marketingu i promocji oraz public relations.  

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Stoisławiu, w godz. 700- 1500, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., adres: Stoisław nr 11, 76-031 Mścice (dalej: „Administrator”);

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@stoislaw.com.pl;

3) Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:

a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - jako akcjonariusz większościowy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

5) Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a) niezbędny do wywiązania się przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6) Kandydat posiada prawo żądania od Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7) Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

9) W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);

10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

« wstecz