Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Rada Nadzorcza
KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000351457, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.500.000,00 zł, NIP 956-226-83-56

działając na podstawie § 18 ust. 1-4, § 21 ust. 2 pkt 3 Aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. w zw. z art. 2011 k.s.h.

ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. 

na nową - IV kadencję Zarządu 

I.    Składanie zgłoszeń:


Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 800-1530 lub przesłać pocztą na adres: KSC Bioenergetyka Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.”. 

II.    Wymagania stawiane kandydatom:


1)    Kandydatem  na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)    korzysta z pełni praw publicznych,
f)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)    Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. 

III.     Zgłoszenie powinno zawierać:


1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV),
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4)    oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a)    posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) - c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)    korzystam z pełni praw publicznych,
f)    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g)    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony/-a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h)    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i)    nie jestem zatrudniony/-a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j)    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
k)    moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.,

5)    dane kontaktowe (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a) - k) powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 12 lutego 2020 roku.

IV.    Rozmowy kwalifikacyjne


Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:

1)    wiedza o zakresie działalności KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2)    zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3)    zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
5)    wiedza w zakresie rachunkowości,
6)    wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
7)    wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
8)    wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, w godz. 900-1500, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu od dnia 21 grudnia 2018 r. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

V.    Klauzula informacyjna dla kandydatów


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1)    Administratorem danych osobowych kandydatów jest KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (dalej: „Administrator”);
2)    Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych kandydat może uzyskać pod wskazanym powyżej adresem;
3)    Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi: 

a)    wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b)    konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c)    realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d)    realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)    Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, wspólnicy  KSC Bioenergetyka Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
5)    Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a)    niezbędny do wywiązania się przez KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b)    niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)    Kandydat posiada prawo żądania od KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym wspólnikom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7)    Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8)    Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
9)    W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
10)    Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

« wstecz