Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w zw. z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Administratora Spółki zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Administratora Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

I. Składanie zgłoszeń:
_________________________________________________________________________________________
Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 22 maja 2020 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8.00-15.30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.”.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
_________________________________________________________________________________________
1) Kandydatem na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzysta z pełni praw publicznych,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Kandydatem na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

III.  Zgłoszenie powinno zawierać:
__________________________________________________________________________________________
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach, urzędowych odpisach lub notarialnie poświadczonych odpisach,
4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) - c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystam z pełni praw publicznych,
f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony 
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.,
5) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy),
6) podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z podpisaną klauzulą informacyjną Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dla kandydata na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., zgodnie z załączonym wzorem,
7) oryginały tłumaczenia przysięgłego na język polski zgłoszenia wraz z załącznikami (wszystkich dokumentów, oświadczeń i informacji wymienionych w pkt 1-6 powyżej), jeżeli zostało sporządzone w języku innym niż język polski.

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a) - k) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Spółki dodatkowe dokumenty.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 maja 2020 roku.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne
_________________________________________________________________________________________
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 lub w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również miejscu lub wymogach technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Kandydaci będą zawiadomieni pisemnie na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz adres e-mail podany przez Kandydata w zgłoszeniu jako dane do kontaktu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1) wiedza o zakresie działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. oraz o sektorze, w którym działa,
2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) zasady funkcjonowania spółek handlowych,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Administratora Spółki,
5) rola Administratorów w relacjach z przedstawicielami pracowników,
6) wiedza w zakresie rekrutacji, motywacji i oceny pracowników.

Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach pisemnie. Informacja pisemna zostanie wysłana na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wskazany przez kandydata jako dane kontaktowe.

Pliki do pobrania:

« wstecz