Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 26 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie – działki nr 911 o pow. 0,7481 ha oraz nr 913/1 o pow. 0,0221 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż składników aktywów trwałych – maszyn i urządzeń znajdujących się w lokalizacji Łapy.
1.    ORGANIZATOR I PRZEDMIOT PRZETARGU
1.1.    Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2.    Przedmiotem przetargu są poniższe środki trwałe znajdujących się w lokalizacji Łapy:

Lp.

Numer inwentarzowy

Opis środka trwałego

Ilość

Cena wywoławcza netto w PLN

Wadium w PLN

Minimalne postąpienie netto w PLN

1

ŁAP 444418

Sprężarka LB 140/300

1 kpl.

2.200,00

220,00

50,00

2

ŁAP 444419

Sprężarka LB 140/300

1 kpl.

2.200,00

220,00

50,00

3

ŁAP 444420

Sprężarka LB 140/300

1 kpl.

2.200,00

220,00

50,00

4

ŁAP 630154

Transformator TAO-1000/11 kVA, waga całkowita 3,9 tony

1 szt.

3.770,00

380,00

100,00

5

ŁAP 630247

Transformator olejowy aluminiowy (D411) 1000/1250,
waga całkowita – 5,13 tony

1 szt.

4.120,00

420,00

100,00

6

ŁAP 630342

Transformator olejowy aluminiowy TONb 1600/10,
waga całkowita – 5,75 tony

1 szt.

5.570,00

560,00

100,00

7

ŁAP 630344

Transformator olejowy aluminiowy TAOa – 3150/15,
waga całkowita – 9,6 tony

1 szt.

7.840,00

800,00

100,00

8

ŁAP 630345

Transformator olejowy aluminiowy TAOa-3150/15,
waga całkowita – 9,6 tony

1 szt.

7.840,00

800,00

100,00

9

ŁAP 630378

Transformator olejowy aluminiowy TONb 1600/10,
waga całkowita – 5,75 tony

1 szt.

5.570,00

560,00

100,00

10

ŁAP 630379

Transformator olejowy aluminiowy TONb 1600/10,
waga całkowita – 5,75 tony

1 szt.

5.570,00

560,00

100,00

11

ŁAP 630411

Transformator olejowy aluminiowy TONb 1600/10,
waga całkowita – 5,75 tony

1 szt.

5.570,00

560,00

100,00

12

ŁAP 630412

Transformator olejowy aluminiowy TONb 1600/10,
waga całkowita – 5,75 tony

1 szt.

5.570,00

560,00

100,00

13

ŁAP 630446

Transformator olejowy aluminiowy TAO 630/6,3,
waga całkowita – 2,16 tony

1 szt.

2.180,00

220,00

50,00

14

ŁAP 630447

Transformator olejowy aluminiowy TAO 630/6,3,
waga całkowita – 2,16 tony

1 szt.

2.180,00

220,00

50,00

15

ŁAP 630455

Transformator olejowy aluminiowy (D411) 1000 /1250,
waga całkowita – 5,13 tony

1 szt.

4.120,00

420,00

100,00

16

ŁAP 808215

Platforma rusztowaniowa jezdna

1 kpl.

800,00

80,00

20,00

17

ŁAP 604771

Zbiornik do kwasu 1600 x 3500 mm

1 szt.

4.000,00

400,00

100,00

18

ŁAP 604772

Zbiornik do kwasu 1600 x 3500 mm

1 szt.

4.000,00

400,00

100,00

19

 

Silnik elektryczny
SG-160MG 7,5 kW, 960 obr.

3 szt.

350,00
za 1 szt.

35,00
za 1 szt.

10,00
do 1 szt.

20

 

Silnik elektryczny
SKG-132 M4, 7,5 kW, 1455 obr.

2 szt.

350,00
za 1 szt.

35,00
za 1 szt.

10,00
do 1 szt.

21

 

Silnik elektryczny
SLG- 132, 3 kW, 710 obr.

2 szt.

400,00
za 1 szt.

40,00
za 1 szt.

10,00
do 1 szt.

22

ŁAP 56051

Pompa do buraków 40R95

1 szt.

2.500,00

250,00

50,00

23

ŁAP 56052

Pompa do buraków 40R95

1 szt.

2.500,00

250,00

50,00

UWAGA:
Do wylicytowanych cen netto zbywanych środków trwałych wymienionych w powyższej tabeli będzie doliczony 23 % podatek VAT.

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1.    Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1.    osoby fizyczne,
2.1.2.    osoby prawne,
2.1.3.    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2.2.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1.    Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2.    osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3.    małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1 i 2.2.2 powyżej,
2.2.4.    osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
3.    WARUNKI PRZETARGU
3.1.    Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A w miejscu prowadzenia działalności w Łapach przy ulicy Cukrowniczej 14; w budynku administracyjnym w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00.
3.2.    Przedmioty przetargu można obejrzeć w Łapach przy ul. Cukrowniczej 14 w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3.3.    Ceny wywoławcze netto, kwoty wadium oraz kwoty minimalnych postąpień netto zostały określone w tabeli pkt 1.2. powyżej. W trakcie przetargu licytowana będzie cena netto poszczególnych pozycji z tabeli. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
3.4.    Wadium może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.4.1.    pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.4.2.    w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Przetargu.
3.5.    Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.5.1.    informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.5.1.1.    żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.5.1.2.    Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub
3.5.1.3.    Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu przetargu lub
3.5.1.4.    zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
3.5.2.    informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 18 września 2019 r.
3.6.    Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.5. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Przetargu.
3.7.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 3.10.
3.9.    Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.10.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.11.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie dokona zakupu wylicytowanych przedmiotów. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12.    Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.14.    Przetarg wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.15.    Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nastąpi z chwilą udzielenia przybicia.
3.16.    Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź najpóźniej w terminie do 02 lipca 2019 roku.
3.17.    Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.18.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia nie później niż do dnia 05 lipca 2019 roku.
3.19.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.8. i 3.10.
3.20.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
3.21.    Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4.    WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1.    Oferent w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg Łapy pozycja nr ……”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku na adres Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu u. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Przetarg Łapy pozycja nr. …..”.
4.2.    Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Przetargu:
4.2.1.    aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2.    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3.    inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4.    dowód wniesienia wadium,
4.2.5.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami przetargu - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6.    podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.7.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 603 222 265.

Przetarg w dniu 06 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Stawie, woj. pomorskie – działka nr 2/38 o pow. 2,4991 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Nowym Stawie, powiat malborski, województwo pomorskie

Przetarg w dniu 06 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Stawie, woj. pomorskie – działka nr 2/29 o pow. 0,3067 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Nowym Stawie, powiat malborski, województwo pomorskie.

Przetarg w dniu 06 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Stawie, woj. pomorskie – działka nr 2/21 o pow. 0,4091 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Nowym Stawie, powiat malborski, województwo pomorskie

Przetarg w dniu 05 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie – działka nr 588/1

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Brześciu Kujawskim przy ulicy Przemysłowej, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 05 czerwca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie – działka nr 27/21

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Brześciu Kujawskim przy ulicy Przemysłowej, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 30 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie – 5 działek po oczyszczalni ścieków i torowisku o łącznej pow. 6,7081 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie

Przetarg w dniu 30 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie – działka nr 1/7

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Osadowej, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie

Przetarg w dniu 29 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie – działka nr 136/32

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 29 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie – działka nr 136/31

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 29 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie – działka nr 87/50

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 29 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie – łącznie trzy działki o nr: 87/25, 87/46 i 87/48

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 23 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Tuczno, Helenowo, Jaksice, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych objętych prawem użytkowania wieczystego po zlikwidowanej bocznicy kolejowej relacji Tuczno-Jaksice położonych w Tucznie i Helenowie, gmina Złotniki Kujawskie, oraz w Jaksicach, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 24 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie – działki nr 911 o pow. 0,7481 ha oraz nr 913/1 o pow. 0,0221 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie.

Przetarg w dniu 23 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 23 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Tuczno, Helenowo, Jaksice, woj. kujawsko-pomorskie - 6 działek po bocznicy kolejowej o łącznej powierzchni 4,2222 ha


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych objętych prawem użytkowania wieczystego po zlikwidowanej bocznicy kolejowej relacji Tuczno-Jaksice położonych w Tucznie i Helenowie, gmina Złotniki Kujawskie, oraz w Jaksicach, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie - działka 136/35 o powierzchni 1,207 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie - działki 136/31 i 136/32 o łącznej powierzchni 1,0164 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie - działki 136/9 i 136/33 o łącznej powierzchni 0,3455 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 19 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 8,7945 ha położonej w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości 1.970.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.12.2018 r. w siedzibie KSC S.A. w Toruniu.

Przetarg w dniu 18 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,4091 ha wynosi 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej o pow. 0,4328 ha wynosi 233.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 18.12.2018 r.

Przetarg w dniu 14 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 4,6400 ha, położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Cena wywoławcza wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 14.12.2018 r.

Przetarg w dniu 12 grudnia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie przy ulicy Fabrycznej 23, województwo lubelskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 2,7947 ha, położonej w miejscowości Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 775.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 12.12.2018 r.

Przetarg w dniu 21 listopada 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Krasnystaw, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. w Oddziale Cukrownia Krasnystaw.

Przetarg w dniu 15 listopada 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 15.11.2018 r.

Przetarg w dniu 27 września 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Krasnystaw, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. w Oddziale Cukrownia Krasnystaw

Przetarg w dniu 12 września 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 12.09.2018 r.

Przetarg w dniu 31 lipca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Stawie, woj. pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto, zaś nieruchomości zabudowanej 233.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 31.07.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż udziału wynoszącego 5775/85126 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chełmińskiej 73 w Unisławiu, woj. kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Chełmińskiej 69. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,75 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 11. Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 23 maja 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6480 ha, położonej w miejscowości Janikowo, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 23.05.2018 r.

Przetarg w dniu 23 maja 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 23.05.2018 r.

Przetarg w dniu 21 marca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 14 marca 2018 r. na sprzedaż składnika majątku ruchomego – rozdzielni elektrycznej w lokalizacji Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci rozdzielni elektrycznej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 14 marca 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko – pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. w lokalizacji Janikowo.

Przetarg w dniu 28 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Stawie, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7, obejmujących

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż udziału wynoszącego 5775/85126 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chełmińskiej 73 w miejscowości Unisław, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 131,74 m², położonego w miejscowości Unisław przy ul. Chełmińskiego 69, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 21.02.2018 r.

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.02.2018 roku.

Przetarg w dniu 15 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 192.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 15.02.2018 roku.

Przetarg w dniu 08 lutego 2018 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,75 m2 w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 11 w miejscowości Unisław, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 08.02.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 24 stycznia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Licytacja odbędzie się w dniu 24.01.2018 roku

Przetarg w dniu 18 stycznia 2018 r. na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż udziału wynoszącego 5775/85126 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chełmińskiej 73 w miejscowości Unisław, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 18.01.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 17 stycznia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej następujące działki: nr 86/5 o pow. 14,8251 ha, nr 89 o pow. 0,5505 ha i 94/1 o pow. 0,0948 ha, położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 820.000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 17 stycznia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej następujące działki: nr 87/37 o pow. 0,0786 ha i nr 87/44 o pow. 0,5694 ha, położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 15 grudnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 381/22 o pow. o pow. 0,3444 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie. Licytacja odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. w lokalizacji Płock

Przetarg w dniu 12 grudnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45/3 o pow. o pow. 0,0506 ha, położonej w Lublinie, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 29 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 29.11.2017 roku.

Przetarg w dniu 28 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44/6 o pow. o pow. 2,6060 ha, położonej w miejscowości Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie. Licytacja odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. w lokalizacji Leśmierz

Przetarg w dniu 23 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 2/21 o pow. 0,4091 ha, położonej w miejscowości Nowy Staw, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 23.11.2017 roku.

Przetarg w dniu 20 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/1, 14/2, 14/3, 14/4 o pow. 0,7080 ha łącznie, położonej we Włocławku, gmina Włocławek, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 20.11.2017 r. we Włocławku

Przetarg w dniu 08 listopada 2017 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 131,74 m², położonego w miejscowości Unisław przy ul. Chełmińskiego 69, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.11.2017 r.

Przetarg w dniu 08 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie

Przetarg w dniu 08 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg w dniu 08 listopada 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 28 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kosów, gmina Kowala, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kosów, gmina Kowala, woj. mazowieckie. Łączna cena wywoławcza wynosi 21.500,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku

Przetarg w dniu 25 września 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/42 o pow. o pow. 0,0575 ha, położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Licytacja odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. w lokalizacji Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin,
obręb 0019 Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie obejmującej działkę
o numerze ewidencyjnym 44/6 o powierzchni 2,6060 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00027305/6 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Północna granica działki jest granicą „sporną”. Dotyczy to granicy z działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami 212, 227, 228, 230, 231 i 232.

Licytacja zaplanowana na dzień 20 września 2017 r. o godz. 11:00 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz – Biuro główne, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Przetarg w dniu 20 września 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin, woj. łódzkie ODWOŁANY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44/6 o pow. o pow. 2,6060 ha, położonej w miejscowości Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie. Licytacja zaplanowana na dzień 20.09.2017 r. w lokalizacji Leśmierz ZOSTAŁA ODWOŁANA

Przetarg w dniu 21 września 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 192.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.09.2017 roku.

Przetarg w dniu 30 sierpnia 2017 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 131,74 m², położonego w miejscowości Unisław przy ul. Chełmińskiego 69, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 30.08.2017 r.

Przetarg w dniu 30 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 1/19 o pow. 0,6324 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Cena wywoławcza wynosi 520.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 30.08.2017 roku.

Przetarg w dniu 24 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 24.08.2017 roku.

Przetarg w dnu 24 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 911 o powierzchni 0,7481 ha i działkę nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej, gmina Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 24.08.2017 r.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności Janikowo,  ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, składającego się ze stołówki, kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych, wc i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi
o łącznej pow. użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław nr 0009, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo
kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/000240606/6, oraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo-mieszkalnego i jego urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Licytacja zaplanowana na dzień 25 lipca 2017 r. na godzinę 11:00 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo – Biuro główne, ul Topolowa 1, 88-160 Janikowo, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Przetarg w dniu 25 lipca 2017 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie - ODWOŁANY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż odrębnej własności lokalu użytkowego

Przetarg w dniu 28 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Licytacja odbędzie się w dniu 28.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/30 o pow. 0,9651 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 327.000,00 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/29 o pow. 1,0398 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 55.800,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 20167r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i nr 15/18 o pow. 0,0079  ha położonych w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 524.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/16 o pow. 1,7294 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 205.000,00 (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku

Przetarg w dniu 28 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 192.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku.

Przetarg w dniu 29 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 29.06.2017 roku.

Przetarg w dniu 5 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45/3 o pow. o pow. 0,0506 ha, położonej w Lublinie, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44/6 o pow. o pow. 2,6060 ha, położonej w miejscowości Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. w lokalizacji Leśmierz

Przetarg w dniu 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch odrębnych nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 381/22 o pow. o pow. 0,3444 ha oraz nr 381/14 o pow. 2,0978 ha, położonych w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. w lokalizacji Płock

Przetarg w dnu 08 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 911 o powierzchni 0,7481 ha i działkę nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej, gmina Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2017 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie

Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny.

Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny.

Przetarg w dniu 24 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r. nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/19 o pow. 0,6324 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Przetarg w dniu 19 maja 2017 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie

Przetarg w dniu 10 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 10 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg w dniu 28 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 20 kwietnia 2017 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gryfice, woj. Zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń. Miejsce prowadzenia działalności Gryfice, ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) Ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg w dniu 20 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Karlino, woj. Zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń. Miejsce prowadzenia działalności Gryfice, ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)  Ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Malbork, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną nr 3/18 o pow. 0,1624 ha oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną nr 3/3 o pow. 0,0099 ha położonej w Malborku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51, powiat malborski, województwo pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 18.04.2017 roku

Przetarg w dniu 12 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg w dniu 10 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7, obejmujących:

Przetarg w dniu 10 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Przetarg w dniu 6 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie

ODWOŁANIE Przetargu w dniu 2 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, woj. lubelskie

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Oddział „Cukrownia Werbkowice”, ul. Przemysłowa 1, 22-550 Werbkowice

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie obejmującej działkę nr 200 o powierzchni 2,01 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1H/00060000/9 wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Licytacja zaplanowana na dzień 2 marca 2017 r. na godzinę 10:00 w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach przy ulicy Przemysłowej 2 – sala konferencyjna, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Przetarg w dniu 2 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów

ODWOŁANIE Przetargu w dniu 15 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
Miejsce prowadzenia działalności Nowy Staw, ul. Mickiewicza 16, 82 – 230 Nowy Staw

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, obręb ewidencyjny 5, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/13 o powierzchni 0,0365 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6.

Licytacja zaplanowana na dzień 15 marca 2017 r. na godzinę 13:00 w budynku biurowym byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Przetarg w dniu 15 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 2/13 o pow. 0,0365 ha, położonej w miejscowości Nowy Staw, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 15.03.2017 roku

Przetarg w dniu 22 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 880 o pow. 0,0248 ha i nr 912 o pow. 0,9206 ha położonej w Toruniu przy ul. Gen. J. Dwernickiego 17-19, gmina Toruń, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 22.03.2017 roku

Przetarg w dniu 23 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 23.03.2017 roku.

Przetarg w dniu 9 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 381/22 o pow. 0,3444 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 09.03.2017 r. w lokalizacji Płock

Przetarg w dniu 2 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, gmina Krzczonów, powiat lubelski

Przetarg w dniu 19 stycznia 2017r. na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki 1/17 o pow. 3,7534 ha i 1/10 o pow. 1,4030 ha, których cena wywoławcza wynosi 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki 1/18 o pow. 0,4772 ha i 1/11 o pow. 0,9253 ha, których cena wywoławcza wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, województwo świętokrzyskie. Licytacja odbędzie się 19.01.2017 roku

Przetarg w dnu 18 stycznia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 911 o powierzchni 0,7481 ha i działkę nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej, gmina Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 18.01.2017 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 25 stycznia 2017 r. na sprzedaż zestawu sprężarkowego w lokalizacji Płock, woj. płockie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż zestawu sprężarkowego składającego się z 2 sprężarek śrubowych HAFI, typ VMX-15kW (V2015L10S) produkcji HAFI INDUSTRIES GMBH – Austria. Napęd: silniki elektryczne 15 kV, nadciśnienie robocze 10 bar. Rok produkcji 1996. Numer inwentarzowy MWI2275. Sprężarki fizycznie znajdują się w lokalizacji Mała Wieś ul. Warszawska 31, powiat płocki.

Przetarg w dniu 18 stycznia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/35 o powierzchni 0,1693 ha, położonej w Janikowie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Licytacja odbędzie się 18.01.2016 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 21 grudnia 2016 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości: działka niezabudowana nr 21/6 o pow. 1,3426 ha, działka zabudowana nr 3/36 o pow. 0,1794 ha oraz działka zabudowana nr 3/37 o pow. 0,5271 ha, położonych w Gryficach, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.12.2016 roku.

Przetarg w dniu 14 grudnia 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości: działka niezabudowana nr 2/21 o pow. 0,4091 ha, działka zabudowana nr 2/23 o pow. 0,4328 ha, działka niezabudowana nr 2/12 o pow. 0,0414 ha oraz działka niezabudowana nr 2/13 o pow. 0,0365 ha, położonych w miejscowości Nowy Staw, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 14.12.2016 roku.

Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości w ewidencji gruntów nr 87/23 położonej w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń  Miejsce prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie, obręb nr 0004 Janikowo, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 87/23 o powierzchni 0,8763 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00074155/4 wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu i jej następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu:

  • dla przepompowni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną o długości 150 mb przebiegającą przez działkę nr 87/23 wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Krajowa Spółka Cukrowa S.A. polegającej także na prawie dostępu do przedmiotowej instalacji w celu wykonywania napraw, remontów, przebudowy i konserwacji tej instalacji,
  • dla instalacji linii energetycznej kablowej nn o długości przecięcia działki 76 mb przebiegającą przez działkę nr 87/23 wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Krajowa Spółka Cukrowa S.A. polegającej także na prawie dostępu do przedmiotowej instalacji w celu wykonywania napraw, remontów, przebudowy i konserwacji tej instalacji.

Nieruchomość jest zabudowana ogrodzeniem żelbetowym na części jej obrzeża. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez ww. działkę przebiega również nieczynny przewód wodociągowy o średnicy 500 mm.

Licytacja zaplanowana na dzień 23 listopada 2016 r. na godzinę 10:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo – Biuro główne, ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo, , niniejszym ogłoszeniem

Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg w dniu 23 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 87/23 o pow. 0,8763 ha położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 180.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 23.11.2016 roku

Przetarg w dniu 16 listopada 2016 r. na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych obejmujących działki o nr 1/17, nr 1/10, nr 1/18 i nr 1/11 o pow. 6,5589  ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 185.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 16.11.2016 roku.

Przetarg w dniu 9 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 21/6 o pow. 1,3426 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 21/5 o pow. 0,3667 ha położonej w miejscowości Gryfice, gmina Gryfice, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 290.000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 09.11.2016 roku

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę nr 39/30 o pow. 0,9651 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę nr 39/29 o pow. 1,0398 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/22 o pow. 3,0101 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/21 o pow. 12,1553 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i działkę nr 15/18 o pow. 0,0079 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Przetarg w dniu 8 listopada 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/16 o pow. 1,7294 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków ODWOŁUJE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/30 o pow. 0,9651 ha położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 327.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/29 o pow. 1,0398 ha położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/22 o pow. 3,0101 ha, położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/21 o pow. 12,1553 ha, położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 653.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i działkę nr 15/18 o pow. 0,0079 ha położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 19 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/16 o pow. 1,7294 ha położonej  w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 205.000,00 (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.10.2016 roku

2016-09-29 Przetarg w dniu 21 października 2016 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 58,19 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 5,50 m², znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 7, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wynosi 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Licytacja odbędzie się 21.10.2016 r. w lokalizacji Janikowo

2016-09-27 Przetarg w dniu 26 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 880 o pow. 0,0248 ha i nr 912 o pow. 0,9206 ha położonej w miejscowości Toruń przy ul. Gen. J. Dwernickiego 17-19, gmina Toruń, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 26.10.2016 roku.

2016-09-08 Przetarg w dniu 07 października 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 2/34 o powierzchni 0,2512 ha, położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, gmina Krzczonów, woj. lubelskie. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Licytacja odbędzie się 07.10.2016 r. w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”.

2016-08-23 Przetarg w dniu 21 września 2016 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 58,19 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 5,50 m², znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 7, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wynosi 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Licytacja odbędzie się 21.09.2016 r. w lokalizacji Janikowo

2016-08-23 Przetarg w dniu 21 września 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/35 o powierzchni 0,1693 ha, położonej w Janikowie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Licytacja odbędzie się 21.09.2016 r. w lokalizacji Janikowo

2016-08-23 Przetarg w dniu 21 września 2016 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 35,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 12,45 m², znajdującego się w miejscowości Ostrowite w budynku mieszkalnym Ostrowite 175, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Licytacja odbędzie się 21.09.2016 r. w lokalizacji Janikowo

2016-08-17 Przetarg - w dniu 14 września 2016 r. - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 911 o powierzchni 0,7481 ha i działkę nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej, gmina Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 14.09.2016 w lokalizacji Lublin

2016-07-28 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Karlino, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-07-20 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-07-12 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie/ ODWOŁANY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Oddział „Cukrownia Werbkowice” ul. Przemysłowa 2, 22-550 Werbkowice

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb [0004] Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy budynki o charakterze magazynowym z zapleczem biurowo – socjalnym o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m².

Licytacja zaplanowana na dzień 18 sierpnia 2016 r. na godzinę 11:00 w Cukrowni „Werbkowice” w Werbkowicach ul. Przemysłowa 2 w sali konferencyjnej biurowca, I piętro, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

2016-07-08 Przetarg – na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-06-28 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie i Stargardzie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-07-11 Przetarg - na sprzedaż Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy. woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składnika majątku ruchomego

2016-07-06 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Brześciu Kujawskim, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

2016-07-05 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

2016-07-05 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości w Tucznie, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż: następujących nieruchomości położonych w Tucznie, obręb Tuczno [nr 0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

2016-06-28 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiących

2016-06-20 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Malbork, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną nr 3/18 o pow. 0,1624 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

2016-06-07 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, gmina Krzczonów, powiat lubelski, woj. lubelskie

2016-05-24 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łapy, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 z 2007 r., ze zm. zawartą w Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz. 501), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

2016-05-31 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Karlino, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-05-19 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007, Nr 27, poz. 177 z dnia 20 lutego 2007 r. ze zm. wynikającą z Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz. 501), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-05-05 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie i Stargardzie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-04-14 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-03-22 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-03-17 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Malbork ,woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-03-09 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2016-03-04 Przetarg - na sprzedaż Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy. woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz. 747 ze zm. ) n/w składnika majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej cukrowni „Łapy” w Łapach, woj. podlaskie:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt./kpl. *) 

 

Wadium

zł/szt./kpl.

 

Postąpienie

zł/szt./kpl.

1.

Suszarko – schładzarka do cukru (bębnowa), wydajność 500 t/db, śr.bębna 2,4m, dł.bębna 10m, dł.całk.11,5m; r.prod.1972, producent: ŚFUP; nr inw. ŁAP 560211 wraz z wyposażeniem w postaci:

- dozatora ślimakowego, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56063,

- wentylatorów nadmuchu typu FK80, r.bud.1972–szt.2,

- wentylatora wyciągowego typu FK120, r.bud.1972–szt.1

- armatury (przepustnice, żaluzja, nagrzewnica), r.b.1973

 

1kpl.

59 000

5 900

600

2.

Warnik cukrzycy o poj.40 T; poj.całk.50580 litrów; średnica 3700 mm; napęd mieszadła górny; r.prod.1997; producent: DORR-OLIVER Deutschland GmbH; nr inw. 560/24808/LAP

1

49 000

4 900

500

3.

Aparat wyparny –pow.ogrzewania 1100 m²; poj.komory aparatu 72,8m³; r.bud.1973; producent: ŚFUP nr inw. ŁAP 560208

1

36 000

3 600

500

4.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 31318

1

120 000

12 000

1 200

5.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec)–80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

180 000

18 000

1 800

6.

Przemysłowy wentylator promieniowy WPW 125, r.1991 (nieużywany), prod.”Fawent” Chełm Śląski,

nr inw. ŁAP 446508

1

16 700

1 670

200

7.

Prasa do wysłodków - plantatorska 900 (ślimakowa), r.bud.1972, producent: ZUP -Nysa,   

nr inw. ŁAP 560215, 560216, 560262

3

10 000

1 000

100

8.

Przenośnik ślimakowy wysłodków śr.800mm, dł. 7,5mb

(wyk. część. kwasoodporne), r.b.1974,nr inw. ŁAP 643358

1

6 000

600

100

9.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r.bud.1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

8 550

 

855

 

100

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto - do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 11 marca 2016 r. o godz. 1100 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Suszarko - schładzarka –poz.1” w terminie do 09 marca 2016 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami porządkowymi i zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem. Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu  kom. 695 650 367. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2016-01-29 Przetarg-na sprzedaż składnika majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz. 747 ze zm. ) n/w składnika majątku ruchomego

2016-01-27 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tuczno ,woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2016-01-05 Przetarg – sprzedaż środków trwałych Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2016-01-05 Przetarg - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Krzczonowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-12-30 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Łapy ,woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-12-23 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz ,woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2015-12-03 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-11-16 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-11-18 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pruszcz Gdański ,woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2015-11-16 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-11-06 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-10-23 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowościach: Bielawki, Radziki Małe, Łapinóż, Brodnica, Brześć Kujawski oraz lokalu użytkowego w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-10-19 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-09-28 Przetarg – na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kosów ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2015-09-15 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś , woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2015-09-14 Przetarg- na sprzedaż składnika majątku ruchomego po byłej cukrowni Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składnika majątku ruchomego

2015-09-10 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Malbork, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

L.p.

Przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza netto zł/szt.*)

Wadium

zł/szt.

Postąpienie

zł/szt.

1

Ładowarka - rok bud. 1982; silnik Typ SW nr 680/59/8 162/220

nr inw. ZNI58000181

30 000,00

3 000,00

300,00

2

Ładowarka - rok bud. 1983; silnik Typ SW nr 680/59/8 038300490

nr inw. ZNI58000187

19 000,00

1 900,00

200,00

3

Ładowarka - rok bud. 1984; silnik Typ SW nr 680/59/8 N584005080; poj. łyżki 3,4

nr inw. ZNI58000195

19 000,00

1 900,00

200,00

4

Wiertarka - rok bud.1984; nr silnika 789631

nr inw. ZNI41100295

60,00

6,00

6,00

5

Wiertarka słupowa – rok bud.1989;

nr inw. ZNI41100348

130,00

15,00

10,00

6

Sprężarka – rok bud.1984;

nr inw. ZNI44400302

1 500,00

150,00

20,00

7

Agregat sprężarkowy – rok bud.1994; silnik elektr. Typ SG

nr inw. ZNI44400392

1 500,00

150,00

20,00

8

Spawarka Bester – rok bud.1988;

nr inw. ZNI48400332

150,00

15,00

10,00

9

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400333

150,00

15,00

10,00

10

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400334

150,00

15,00

10,00

11

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400336

150,00

15,00

10,00

12

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400337

150,00

15,00

10,00

13

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400338

1 000,00

100,00

10,00

14

Spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400347

150,00

15,00

10,00

15

Myjnia samochodowa – rok bud.1987;

nr inw. ZNI66900263

1 100,00

110,00

10,00

16

Przyczepa ciągnikowa CZN P741

– rok bud.1986;

nr inw. ZNI74800142

1 600,00

160,00

20,00

17

Przyczepa rolnicza BYU 247E

– rok bud.1988;

nr inw. ZNI74800162

1 900,00

190,00

20,00

18

Przyczepa niskopodwoziowa CZN P232

nr inw. ZNI74800176

4 000,00

400,00

50,00

 

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 01.10 2015 r. o godz. 1000 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Lokalizacji Janikowo przy ulicy Topolowa 1 w Janikowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. O/Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np. „Ładowarka – poz.1” w terminie do 29.09.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej cukrowni Żnin w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031318. Informacji udziela pracownik KSC S.A. Lokalizacja Żnin - Pan Wojciech Meler.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2015-09-07 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Tuczno , woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-08-13 Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składnika majątku ruchomego

2015-08-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rejowiec woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-08-07 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Bielawki, Radziki Małe, Łapinóż i lokalu użytkowego w Unisławiu, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-08-04 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanych położonych w miejscowości Tuczno , woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-07-16 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Opole Lubelskie i Rejowiec woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-07-16 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej cukrowni „Łapy” w Łapach, woj. podlaskie:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży

(nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

 

Wadium

zł/szt.

 

Postąpienie

zł/szt.

1.

Wózek widłowy TOYOTA typ 405FGF-2541075 – gaz; udźwig 2000 kg; wys.pod.3,3 m; r.prod.1995;

 nr inw. 736/12412/REJ

1

4 900

490

100

2.

Turbozespół TP-6 (turbina parowa TP6/4 o mocy 6 MW- 3000 obr/min - Zamech Elbląg, generator GT2-6-01 –moc 7500kVA – Dolmel Wrocław, wzbudnica WTM-40-3000 – Dolmel Wrocław), r.bud.1973/74,

nr inw. ŁAP 3404, ŁAP 3405 

2

188 000

19 200

2 000

Zbiornik do oleju wraz z  instalacją olejową (turbiny), r.bud.1974,                    nr inw. ŁAP 604260, ŁAP 604261

2

4 000

3.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 31318

1

120 000

12 000

1 200

4.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec)–80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1974,

nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

180 000

18 000

1 800

5.

Aparat wyparny –pow.ogrzewania 1100 m²; poj.komory aparatu 72,8m³; r.bud.1973; producent: ŚFUP,

nr inw. ŁAP 560208

1

36 000

3 600

500

6.

Suszarko – chłodziarka do cukru (bębnowa), wydajność 500 t/db, śr.bębna 2,4m, dł.bębna 10m, dł.całk.11,5m; r.prod.1972, producent: ŚFUP;

 nr inw. ŁAP 560211

1

44 000

4 400

500

7.

Warnik cukrzycy o poj.40 T; poj.całk.50580 litrów; średnica 3700 mm; napęd mieszadła górny; r.prod.1997; producent: DORR-OLIVER Deutschland GmbH;

nr inw. 560/24808/LAP

1

49 000

4 900

500

8.

Prasa do wysłodków - plantatorska 900 (ślimakowa), r.bud.1972, producent: ZUP -Nysa,   

nr inw. ŁAP 560215, 560216, 560262

3

10 000

1 000

100

9.

Przenośnik ślimakowy wysłodków śr.800mm, dł. 7,5mb

(wyk. część. kwasoodporne), r.b.1974,nr inw. ŁAP 643358

1

6 000

600

100

10.

Przemysłowy wentylator promieniowy WPW 125, r.1991 (nieużywany), prod.”Fawent” Chełm Śląski,

nr inw. ŁAP 446508

1

16 700

1 670

200

11.

Suwnica chwytakowa Q=5T,, L=18m, poj.chwytaka 1,6m³, kontr.nośna: dł.30,80m, wys.słupów 8x 12,65m, wys.całk.z barierkami 14m, r.prod.1964/1974,

nr inw. ŁAP 646147

1

50 600

5 060

600

12.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r.bud.1990,         nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

8 550

 

855

 

100

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto - do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 28 lipca 2015 r. o godz. 11 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Wózek widłowy –poz.1” w terminie do 27 lipca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami porządkowymi i zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem. Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu  kom. 695 650 367. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2015-07-09 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Łapy ,woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-23 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-17 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Opiesin i Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-29 Przetarg – na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Ostrowite woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-22 Przetarg – na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kosów ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-01 Przetarg – na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-06-01 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Wożuczyn, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-05-29 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Brześć Kujawski i Ostrowite oraz lokalu użytkowego w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-05-20 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Skierbieszów , woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-05-15 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-05-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-05-11 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-04-08 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-04-29 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z zabudową zespołu fabrycznego położonych w miejscowości Pruszcz Gdański, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-04-21 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Unisław oraz lokalu mieszkalnego w Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-04-14 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Łapy woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-04-01 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Tuczno , woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-03-24 Przetarg - na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-03-24 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Unisław i Brześć Kujawski ,woj. kujawsko –pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-03-11 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Opiesin i Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-03-06 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-09-02 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych (samochody osobowe)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

I. Maszyny i środki transportu

L.p.

Nazwa środka ruchomego . Rok produkcji

Numer inwentarzowy

REJ-

Cena wywoławcza brutto ( zł)

 Wadium (zł)

Postąpienie

(zł)

1.

Nagrzewnica 200kW. Rok prod. 2005

 

4-69-23318

3.280,00

328,00

100,00

2.

Wypalarko-obcinarka. Rok prod. 2004

 

5-44-17067

3.670,00

367,00

100,00

3.

Frezarka do palet . Typ FAV 21/07/04

 Rok prod. 2004

5-44-17068

3.880,00

388,00

100,00

4.

Podajnik kłód PKJ. Rok prod. 2004

 

5-44-17075

3.670,00

367,00

100,00

5.

Kocioł UNIWEX – UZST/05. Moc 200kW.  Masa własna-3.850kg. Rok budowy 2005

3-10-23316

13.120,00

1.312,00

200,00

6.

Zbijarka-ZAV 43/07/04  . Rok prod. 2004

 

5-44-17066

13.220,00

1.322,00

200,00

7.

 

Ładowarka Ł-200 nr. 31. Rok prod. 1982.

Przepływomierz EDM-1403 w Ł-200

5-80-2595

5-80-3219

 

15.900,00

 

1.590,00

 

500,00

II. Wyposażenie

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena wywoławcza brutto (zł)

 Wadium (zł)

 

Postąpienie (zł)

1.

Piła do drewna 800 – używana – 2 szt w kpl.

1 kpl.

 

80,00

 

8,00

 

5,00

2.

Piła do drewna 1000 - nowa

2 szt.

 

670,00  zł/  szt.

 

67,00 zł/szt.

 

20,00

W cenie wywoławczej w/w aktywów zawarty jest 23 % podatek VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. o godz. 10.00

Licytacja będzie przeprowadzona w byłej Cukrowni „ Rejowiec ” w Rejowcu-Osadzie ul. Fabryczna 16 w sekretariacie I piętro. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Podajnik kłód PKJ - poz. 4- maszyny i śr. transportu – Rejowiec ” w terminie do dnia 23 marca 2015 r. W przypadku uczestnictwa w licytacji wielu przedmiotów objętych licytacją , wpłacone wadium winno stanowić sumę poszczególnych wymaganych wadium z dopiskiem których pozycji wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w byłej Cukrowni „ Rejowiec” w Rejowcu- Osadzie ul. Fabryczna 16 w dni powszednie w godz. od 800 do 1400   w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Bolesław Smyl –  695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2015-02-25 Przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowościach Szczecin i Stargard Szczeciński. woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-25 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej świetlicą położonej w miejscowości Wożuczyn Cukrownia, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-17 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Mała Wieś i Bodzanów ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchowina ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Płock ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Włocławek, Ostrowite i Unisław ,woj. kujawsko- pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-02-05 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Pruszcz Gdański ,woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-01-30 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Rejowiec ,woj. lubelskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2015-01-30 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw ,woj. pomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2015-01-08 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Janikowo oraz Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny - licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

I. Maszyny i środki transportu

Lp.

Nazwa środka ruchomego Rok produkcji

Numer inwentarzowy

REJ-

Cena wywoławcza brutto

 

Wadium

 

Postąpienie

1.

Wentylator WPT 40.

Nr fabryczny 1300

Rok prod. 2004

4-46-18372

500

50

10

2.

Wentylator + kominek

 

4-46-23317

1.250

125

50

3.

Nagrzewnica 200kW.

Rok prod. 2005

 

4-69-23318

3.700

370

50

4.

Wypalarko-obcinarka.

Rok prod. 2004

 

5-44-17067

4.150

415

100

5.

Frezarka do palet . Typ FAV 21/07/04

Rok prod. 2004

5-44-17068

4.400

440

100

6.

Trak TR-800. Nr. B09/08/21. Rok prod. 2004

 

5-44-17069

7.700

770

100

7.

Podajnik kłód PKJ. Rok prod. 2004

 

5-44-17075

4.150

415

100

8.

Pistolet Stanley.

Rok prod. 2005.

 

5-44-18879

270

27

10

9.

Układ PPS 60 do suszenia palet. Rok prod. 2005

6-59-23319

140

14

10

10.

Kocioł UNIWEX – UZST/05. Moc 200kW.  Masa własna-3.850kg. Rok budowy 2005

3-10-23316

14.800

1.480

200

11.

Zbijarka-ZAV 43/07/04  . Rok prod. 2004

5-44-17066

14.900

1.490

200

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Wyposażenie

Lp.

 

Nazwa

 

 

Ilość

Cena wywoławcza brutto

 

Wadium

 

Postąpienie

1.

Piła do drewna „ Makita „ używana

 

1

120

12

5

2.

Pistolet ręczny do klamer

 

1

45

4,5

5

3.

Piła do drewna  800 – używana .

W komplecie - 2 sztuki tarcz

1 kpl.

90

9

5

4.

Piła do drewna 1000 – nowa - tarcza

2

750 za 1 szt.

75

25

 

W cenie wywoławczej w/w aktywów zawarty jest 23% podatek VAT. Licytacja odbędzie się dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 10:00

Licytacja będzie przeprowadzona w byłej Cukrowni „Rejowiec” w Rejowcu-Osadzie ul. Fabryczna 16 w sekretariacie I piętro. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Podajnik kłód PKJ - poz. 7- maszyny i śr. transportu – Rejowiec” w terminie do dnia 13 stycznia 2015 r. W przypadku uczestnictwa w licytacji wielu przedmiotów objętych licytacją, wpłacone wadium winno stanowić sumę poszczególnych wymaganych wadium z dopiskiem których pozycji wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w byłej Cukrowni „Rejowiec” w Rejowcu- Osadzie ul. Fabryczna 16 w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Bolesław Smyl – 695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

2014-12-19 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-12-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-11-27 Przetarg - na sprzedaż lokalu mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-11-03 Przetarg na sprzedaż nieruchomości pofabrycznej zabudowanej w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2014-10-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Opole Lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2014-10-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-10-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-10-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Wierzchowinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

I. Maszyny i środki transportu

L.p.

Nazwa środka ruchomego.

Rok produkcji

Numer inwentarzowyREJ-

Cena wywoławcza brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Wiertarka stołowa WS 15

4-11-2974

60

6

5

2.

Wiertarka stołowa WS 13 tr.

4-11-2979

60

6

5

3.

Sprężarka tłokowa N50.

Rok prod. 2004

4-44-17061

1.570

157

50

4.

Wentylator WPT 40. Nr.fabryczny 1300

Rok prod. 2004

4-46-18372

660

66

10

5.

Wentylator + kominek

4-46-23317

1.650

165

50

6.

Nagrzewnica 200kW.

Rok prod. 2005

4-69-23318

4920

492

100

7.

Strugarka do drewna DSGA-63.

Rok produkcji 1966

5-40-1312

600

60

10

8.

Wypalarko-obcinarka.

Rok prod. 2004

5-44-17067

5500

550

100

9.

Frezarka do palet . Typ FAV 21/07/04

Rok prod. 2004

5-44-17068

5810

581

100

10.

Trak TR-800. Nr. B09/08/21. Rok prod. 2004

5-44-17069

10.250

1.025

200

11.

Wielopiła WP 500 .

Rok prod. 2004.

5-44-17070

10.250

1.025

200

12.

Formatówka PF 450.

Rok prod. 2004.

5-44-17072

1400

140

50

13.

Oflisiarka OST 450.

Rok prod. 2004

5-44-17073

5500

550

100

14.

Ostrzarka OST 1000 .

Rok prod. 2004

5-44-17074

550

55

10

15.

Podajnik kłód PKJ.

Rok prod. 2004

5-44-17075

5500

550

100

16.

Klockarka do palet .

Rok prod. 2004

5-44-17076

5500

550

100

17.

Pistolet Stanley.

Rok prod. 2005.

5-44-18879

360

36

10

18.

Układ PPS 60 do suszenia palet. Rok prod. 2005

6-59-23319

185

18,50

10

19.

Kocioł UNIWEX – UZST/05. Moc 200kW. Masa własna-3.850kg. Rok budowy 2005

3-10-23316

19.680

1968

500

20.

Zbijarka-ZAV 43/07/04 .

Rok prod. 2004

5-44-17066

19.820

1982

500

21.

Formatówka MN 3 .

Rok prod. 2004

5-44-17071

10.950

1.095

200

22.

Wózek podnośnikowy „Rak 2A-CK” . Nr.fabr.-633
Rok produkcji 1985.

7-64-16671

2780

278

100

23.

Ładowarka Ł-34 nr.33. Rok prod. 1989. Przepływomierz EDM-1403 w Ł-34

5-80-2988

5-80-3218

12.800

1.280

200

24.

Ładowarka Ł-200 nr. 31. Rok prod. 1982. Przepływomierz EDM-1403 w Ł-200

5-80-2595

5-80-3219

21.200

2.120

250

25.

Zespół prądotwórczy. Typ- ZSE 253400.

Moc – 20 kW. Rok prod. 1989. Nr. fabryczny - 1465. Masa własna- 930 kg

 

3-44-2973

 

2.300

 

230

 

100


II. Wyposażenie

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena wywoławcza brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Wielopiła do opiołów

1

3.000

300

100

2.

Piła do drewna „ Makita „ używana

1

160

16

10

3.

Pistolet ręczny do klamer

1

60

6

5

4.

Piła do drewna 450 – używana.

W komplecie – 50 szt. tarcz

1 kpl

150

15

10

5.

Piła do drewna 800 – używana .

W komplecie - 2 sztuki tarcz

1 kpl.

120

12

5

6.

Piła do drewna 1000-używana.

W komplecie – 23 sztuki tarcz

1 kpl.

200

20

10

7.

Piła do drewna 1000 – nowa - tarcza

2

1000 za 1 sztukę

100

20

8.

Formatówka

1

560

56

10

9.

Przecinarka do metalu

1

110

11

5

10.

Wentylator KN 50 W

1

80

8

5

11.

Piła mechaniczna do drewna

2

960 zł za 1 sztukę

96

20

W cenie wywoławczej w/w aktywów zawarty jest 23 % podatek VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 06 listopada 2014 r. o godz. 10:00.

Licytacja będzie przeprowadzona w byłej Cukrowni „Rejowiec” w Rejowcu-Osadzie ul. Fabryczna 16 w sekretariacie I piętro. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Podajnik kłód PKJ - poz. 15- maszyny i śr. transportu – Rejowiec” w terminie do dnia 04 listopada 2014 r. W przypadku uczestnictwa w licytacji wielu przedmiotów objętych licytacją , wpłacone wadium winno stanowić sumę poszczególnych wymaganych wadium z dopiskiem których pozycji wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. Nr 27 z 2007 r., poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 21 listopada 2014 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej Cukrowni „ Rejowiec” w Rejowcu- Osadzie ul. Fabryczna 16 w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Bolesław Smyl – 695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2014-10-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2014-10-07 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Tuczno

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-10-02 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-10-01 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-09-25 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i w Bodzanowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-09-05 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Gryfice

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27 poz.177 ze zm.) ogłasza

 

2014-08-18 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-08-13 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia działalności Borowiczki i Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2014-08-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej zabudowanej w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny

2014-08-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze zm.)ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż

2014-08-11 Przetarg na urządzenia znajdujące się w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego

2014-08-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-08-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2014-07-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-07-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mościskach, gm. Rudnik

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-07-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-07-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pruszczu Gdańskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-07-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-07-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości i aktywów znajdujących się w Ostrowcu Świętokrzyskim związanych z produkcją wapna palonego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących aktywów

2014-07-02 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Kozice Dolne i Bończa

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-07-02 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Niemcewicza

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na stępujących nieruchomości

2014-06-26 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Gryfice

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27 poz.177 ze. zm.) ogłasza

2014-06-26 Przetarg na sprzedaż środków transportowych z Oddziału „Cukrownia Dobrzelin”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, podaje do informacji, że w dniu 17 lipca 2014 r., w siedzibie Oddziału (świetlica w hotelu pracowniczym), odbędzie się w godz. niżej podanych, licytacja (przetarg ustny) następujących składników majątkowych

2014-06-12 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Borowiczki” w Płocku, pl. Witosa 1

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2014-06-11 Przetarg na sprzedaż wagi samochodowej w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-06-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Małej Wsi i w Bodzanowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-06-10 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Leśmierzu i w Opiesinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-06-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-06-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie i w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-06-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Wożuczynie i w Siemnicach, gm. Rachanie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2014-06-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki o nr 910/11 o pow. 1,9185 ha i nr 910/12 o pow. 0,3175 ha, położonej w miejscowości Rejowiec ul. Fabryczna 16, 22-160 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00059293/2, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

2014-06-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości pofabrycznej zabudowanej położonej w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

2014-05-19 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dołhobyczowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych Dołhobyczów położony w Dołhobyczowie

2014-05-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości

2014-04-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Unisławiu i we Włocławku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-04-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w szczecinie i zabudowanych w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-04-11 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pruszczu Gdańskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-04-04 - PRZETARG na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Nowym Stawie (woj. pomorskie)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-03-24 - Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej Cukrowni Wożuczyn: Wożuczyn Cukrownia 1, 22-640 Rachanie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2014-03-11 Przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-03-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości wg numeracji oznaczonej poniżej:

2014-03-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim i w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-03-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej zabudowanej w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2014-03-03 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej położonych w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2014-02-12 Przetarg na sprzedaż nieruchomości i urządzeń do produkcji palet w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2014-01-31 Przetarg na sprzedaż nieruchomości oraz lokalu użytkowego w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-01-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż

2014-01-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Mała Wieś i Bodzanów, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-01-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej zabudowanej w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej określanej jako główna działka fabryczna, położonej w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia 1

2014-01-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Karlinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-01-14 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2014-01-07 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego w Dobrzelinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. W Toruniu – Oddział „Cukrownia Dobrzelin” z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, podaje do informacji, że w dniu 30 stycznia 2014 r. w siedzibie Oddziału (świetlica w hotelu pracowniczym), odbędzie się licytacja (II przetarg) następujących ruchomości

2014-01-07 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Stargardzie Szczecińskim i w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-12-27 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Kozice, Czernięcin, Bończa, Wojsławice

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2013-12-20 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w miejscowości Janikowo oraz Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-12-18 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w miejscowości Wożuczyn oraz Siemnice, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2013-12-18 Przetarg – na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza przetarg ustny na sprzedaż

2013-12-09 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2013-11-29 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Brodnica, Gorczeniczka i Dobre, woj. kujawsko- pomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-11-27 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-11-26 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowości Gryfice, województwo zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27 poz.177 ze. zm.) ogłasza

2013-11- 04 Przetarg- na sprzedaż prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie (obiekt Zakładu Produkcji Palet).

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2013-11-19 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Tucznie, woj. kujawsko- pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-11-08 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych we Włocławku oraz w miejscowości Unisław

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-10-22 Przetarg- na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza przetarg ustny na sprzedaż

2013-10-21 Przetarg- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie, woj. kujawsko- pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-10-10 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Nowy Staw, województwo pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-10-09 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177, z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie

2013-10-04 Przetarg- na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mała Wieś oraz w gminie Bodzanów, woj. mazowieckie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Dobrzelin” ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, podaje do informacji, że w dniach 21-22 października 2013 r., w biurze Oddziału (świetlica w hotelu pracowniczym), odbędzie się w niżej podanych terminach licytacja następujących ruchomości:

Lp.

Nazwa (model, typ) składnika

Nr inwentarzowy środka

Data zakupu środka

Cena wywoławcza netto [zł]

Kwota wadium [zł]

Nr rejestracyjny

1.

Ciągnik siodłowy Mercedes Benz Actros 1835 LS 18,0 t

746/34901/DOB

1999

26.300,00

2.630,00

EKU 24S4

2.

Naczepa skrzyniowa
FPC Zremb N-263

747/34902/DOB

1999

11.000,00

1.100,00

EKU 65F2

3.

Wóz asenizacyjny

748/33078/DOB

Brak danych

2.500,00

250,00

Brak rejestracji

4.

Przyczepa ciągnikowa Autosan D50

748/33074/DOB

1976

2.260,00

226,00

CWL U271

5.

Przyczepa ciągnikowa Autosan D55-01

748/33073/DOB

1989

2.260,00

226,00

CWL U263

6.

Przyczepa ciągnikowa Autosan D55-01

DOB70761

1989

2.260,00

226,00

PLU 8758

7.

Samochód Star 3W 200 - wywrotka

DOB70739

1968

5.300,00

530,00

PBJ 6244

8.

Samochód Star W200 – z podnośnikiem  PO184 tzw. „ambonka”

DOB70731

1971

14.100,00

1.410,00

LFJ 4007

9.

Przyczepa samochodowa Niewiadów 520 CH

DOB70768

1995

300,00

30,00

PLU 0591

10.

Samochód Volkswagen T4 1,9 TD (ładowność do 3,5 t)

DOB70784

1996

6.200,00

620,00

EKU 75TJ

11.

Koparka gąsienicowa K-611

580/34976/DOB

1989

17.000,00

1.700,00

 

12.

Koparka gąsienicowa K-611

DOB50496

1987

17.000,00

1.700,00

 

13.

Koparka gąsienicowa
Castor S802

580/28968/DOB

1989

16.300,00

1.630,00

 

14.

Ładowarka hydrauliczna Ł34

580/28095/DOB

1985

16.000,00

1.600,00

 

15.

Ładowarka hydrauliczna Ł34

DOB50413

1981

16.000,00

1.600,00

 

16.

Ładowarka hydrauliczna Ł34

DOB50522

1988

16.000,00

1.600,00

 

17.

Ładowarka hydrauliczna Ł34

DOB50448

1983

13.400,00

1.340,00

 

18.

Ładowarka hydrauliczna Ł200

DOB50230

1969

11.000,00

1.100,00

 

19.

Ładowacz kołowy
Forschnit T174

DOB50554

1997

9.600,00

960,00

 

20.

Wóz asenizacyjny

748/01729/DOB

Brak danych

1.300,00

130,00

 

 

21 października 2013 r. - poz. 1 i 2 (łącznie) o godz. 9.00,

21 października 2013 r. - poz. 7, 8, 11, 12 i 13 o godz. 10.00,

21 października 2013 r. - poz. 14, 15, 16 i 17 o godz. 12.30,

22 października 2013 r. - poz. 3, 4, 5 i 6 o godz. 9.00,

22 października 2013 r. - poz. 9, 10, 18, 19 i 20 o godz. 11.00

Warunki licytacji:

1. Oferenci, którzy chcą wziąć udział w licytacji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości wskazanej dla każdej ruchomości w osobnej kolumnie. Podane ceny są cenami netto i do nich trzeba doliczyć należny podatek VAT. Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu. Oferta jest wiążąca do dnia zakończenia przetargu.

Zbywca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofanie z licytacji dowolnej ruchomości (lub dowolnych ruchomości), bez podania przyczyny.

Wystawione do licytacji ruchomości można oglądać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10.00 do 13.00. Dodatkowych informacji można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 661 666 782 lub 661 666 987 w godz. 7.00 do 13.00.

Przetarg, odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27.poz.177 ze zm.)

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 października 2013 r. (włącznie) ze wskazaniem numeru inwentarzowego ruchomości np. 746/34901/DOB, której dotyczy wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki/Oddziału.

3. Wadium należy wpłacać na konto Oddział „Cukrownia Dobrzelin” ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, numer rachunku BGŻ S.A. O/Kutno 66 2030 0045 1110 0000 0060 0220.

4. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał licytację, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej ruchomości.

5. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po terminie licytacji. Kwota zwracanego wadium nie podlega oprocentowaniu.

6. Oferent, który wygrał licytację na zakup konkretnej ruchomości, jest zobowiązany do dokonania zapłaty i odbioru ruchomości w ciągu 14 dni od daty licytacji. Jeżeli nie dokona zapłaty i odbioru w wyznaczonym terminie, następuje przepadek wadium, chyba, że Strony ustalą inny termin. Umowa sprzedaży-kupna zostanie sporządzona niezwłocznie, po wpływie całości kwoty za wylicytowaną ruchomość na konto Zbywcy.

7. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty ceny na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe. Oferent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny przed dniem wydania ruchomości.

8. Sprzedawane ruchomości nie są objęte gwarancją, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

9. Odbiór ruchomości na koszt kupującego.

2013-09-27 Przetarg – na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Mościska, Łapinóżek, Radziki Małe, Dobre, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40.działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-09-25 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żnin oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Kl. Janickiego 5 w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-09-02 Przetarg - na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej określanej jako - główna działka fabryczna , położonej w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia ..

2013-08-30 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,
NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN , ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

2013-08-28 - Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2013-08-28 - Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Kozice Dolne, Czernięcin, Bończa, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-08-26 - Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonych w Łapach, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-08-26 Przetarg - na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Krochmalnej 9 w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski i Unisław, województwo kujawsko- pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2013-08-06 - publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie.

2013-08-02 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych położonych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

2013-08-01 - Przetarg - na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27 poz.177 ze. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż.

2013-07-31 - Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości.

2013-07-25 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pruszcz Gdański

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-08-06 - ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego przeznaczonego do nadruku na torebki a’ 1 kg do pakowania cukru, wg poniższej specyfikacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych polipropylenowych do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych papierowych do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

2013-06-18 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

2013-06-10 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w miejscowości Kozice Dolne, Czernięcin, Bończa, w województwie lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-06-05 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości

2013-06-05 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę węgla antracytu do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,
NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 667 758,00 PLN

2013-06-05 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę koksu suchogaszonego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 667 758,00 PLN

2013-06-04 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności „Gryfice”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-06-03 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowite oraz terenów po byłej kolejce wąskotorowej relacji Ostrowite- Brodnica

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

2013-05-29 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego..

2013-05-20 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych (samochody)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych

2013-05-16 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej w miejscowości Gryfice

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-05-06 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenie działalności "Łapy"

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

2013-05-06 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w województwie lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-04-30 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40.

działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2013-04-30 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego- lokalizacja Częstocice.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2013-04-25 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żnin

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-04-25 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

2013-04-15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego, węgla antracytu i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrachunkowy 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

2013-04-15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem drogowym miału węglowego, węgla groszku, koksu stabilizowanego, węgla antracytu i kamienia wapiennego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrachunkowy 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

2013-04-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żnin, województwo kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-04-10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

2013-04-04 Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w lokalizacji: Janikowo i Tuczno, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-04-03 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej Cukrowni Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-03-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania Ofert na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

2013-03-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy kamienia wapiennego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania Ofert na dostawy kamienia wapiennego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

2013-03-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Niemcewicza w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-03-14 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu

2013-03-07 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej składającej się z działek:

2013-03-04 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących tereny po byłej kolejce wąskotorowej relacji Ostrowite – Brodnica oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-02-26 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Malborku, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Malborku

2013-02-21 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żnin, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na

2013-02-20 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości fabrycznej położonej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie nieruchomości fabrycznej byłej cukrowni w Szczecinie, stanowiących

2013-02-20 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdującego się w byłych cukrowniach w Janikowie, Brześciu Kujawskim, Tucznie i Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego

2013-02-18 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych – terenowe punkty przeładunkowe buraków - położonych w miejscowościach: Bończa, Kozice Dolne, Czernięcin, Dragany, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-02-11 Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2013-02-11 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2013-02-08 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w miejscowości Wożuczyn, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2013-01-23 Przetarg – na sprzedaż składnika majątku ruchomego w byłej Cukrowni Rejowiec

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych

2013-01-21 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali użytkowych położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Ostrowite i Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

2013-01-17 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci kotłów gazowych w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż dalej wymienionych składników majątku ruchomego ...

2013-01-16 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2013-01-09 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Banie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Banie powiat gryfiński woj. zachodniopomorskie

2012-11-26 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Borowinie Sitanieckiej i Dołhobyczowie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-11-22 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2012-11-22 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach: Michalów Kolonia, Siemnice, Wożuczyn, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2012-11-21 Przetarg – na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Stawie, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

2012-11-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny sprzedaż:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: Łapy 18 – 100, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

 

Wadium

zł/szt.

 

Postąpienie

zł/szt.

1.

Filtr zagęszczający 190, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1972 nr inw. ŁAP 560219, 560220, 560221, 560222

4

17.350

1.735

200

2.

Filtr zagęszczający 80, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1972 nr inw. ŁAP 560223, 560224, 560225, 560226

4

11.500

1.150

200

3.

Zbiornik wyrównawczy (przy filtrach zag.), r.bud.1973, nr inw. ŁAP 604298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305

8

900

90

50

4.

Filtr próżniowy FBPC-40, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 431120, 431121

2

17.700

1.770

200

5.

Filtr zagęszczający GP-100, producent: Spomasz - Łódź, r. bud. 1975/76, nr inw. ŁAP 560307, 313, 314, 315

4

7.300

730

100

6.

Filtr ciśnieniowy płytowy 70m², producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 257, 258, 260,

10

10.900

1.090

200

7.

Filtr ciśnieniowy płytowy, producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431256

1

9.900

990

100

8.

Filtr ciśnieniowy płytowy, producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431261

1

10.900

1.090

200

9.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, r. bud. 1972, nr inw. ŁAP 560198, ŁAP 560199

2

57.750

5.775

1.000

10.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, nr inw. 560/28264/LAP

1

57.750

5.775

1.000

11.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm,

dł. przenośnika 187,1mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643169

1

52.500

5.250

1.000

12.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm,

dł. przenośnika 105mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643169

1

29.400

2.940

300

13.

Aparat wyparny –pow. ogrzewania 1100 m²,

r. bud. 1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

1.000

14.

Saturacja I jednokotłowa – 3 rury Richtera,

producent: ŚFUP, r. bud. 1973/2000, nr inw. ŁAP 560488

1

21.000

2.100

300

15.

Saturacja II jednokotłowa – 2 rury Richtera,       producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560213

1

18.900

1.890

200

16.

Podnośnik kubełkowy wysłodków suchych po bębnie. dł.18,5 mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643114

1

7.000

700

100

17.

Podnośnik kubełkowy brykietów, dł. 19 mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643115

1

6.000

600

100

18.

Turbozespół TP-6 (turbina parowa TP6/4 o mocy 6 MW- 3000 obr/min - Zamech Elbląg, generator GT2-6-01 –moc 7500kVA – Dolmel Wrocław, wzbudnica WTM-40-3000 – Dolmel Wrocław), r. bud. 1973/74, nr inw. ŁAP 3404, ŁAP 3405

2

325.000

32.900

5.000

Zbiornik do oleju wraz z instalacją olejową (turbiny), r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 604260, ŁAP 604261

2

4.000

19.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r. bud. 1975, nr inw. ŁAP 31318

1

180.000

18.000

2.000

20.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec)–80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r. bud. 1974,nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

270.000

27.000

3.000

21.

Bęben do gaszenia wapna palonego, producent: ŚFUP, bęben o śr.2,0m i dł. całkowitej 9,3m, nr inw. ŁAP 56081, ŁAP 56082

2

21.000

2.100

300

22.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149

2

2.600

260

100

23.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm,

napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143

1

2.700

270

100

24.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min, 3,5 bar, r. bud. 1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

3.000

300

100

25.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

1.700

170

100

26.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r. bud. 1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

12.800

1.280

200

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz.10, 14 i 15 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż pozostałych składników jest zwolniona z podatku VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 07 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Filtr zagęszczający 190 –poz.1 – Łapy” w terminie do 05 grudnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem, w tym także projektowe. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.   

 

2012-11-14 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-10-23 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-10-23 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-10-22 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Klemensów” w Szczebrzeszynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-10-19 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Tucznie, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-10-19 Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego (samochody)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980

2012-10-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej były punkt przeładunkowy buraków cukrowych i materiałów porozbiórkowych pochodzących z utwardzenia placu w miejscowości Dragany, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-10-11 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wożuczyn, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-10-02 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie

2012-09-26 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, w miejscu prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

L.p.

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

Wadium

zł/szt.

Postąpienie

zł/szt.

1.

Dyfuzor ciągły DC-10, r.bud.1972, prod.: ZUP – Nysa, (przekł.BRW-303, silnik pr.st.PXOMb-84c-4,8÷48kW), nr inw. ŁAP 560276

1

350.000

35.000

5.000

2.

Przenośnik taśmowy do krajanki (krótki) – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 4mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643319, ŁAP 643383

2

2.000

200

100

3.

Przenośnik taśmowy krajanki – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 7mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643381, ŁAP 643433

2

3.000

300

100

4.

Przenośnik taśmowy krajanki (długi) – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 26mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643393

1

8.000

800

100

5.

Przenośnik ślimakowy 900 wysłodków z dyfuzora – dł.9mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643384, ŁAP 643385

2

8.000

800

100

6.

Podnośnik kubełkowy wysłodków z dyfuzora –dł.13,8mb, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 643581, ŁAP 643582

2

15.000

1.500

500

7.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, r.bud.1972, nr inw. ŁAP 560197, 560198, 560199

3

57.750

5.775

1.000

8.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, nr inw. 560/28264/LAP

1

57.750

5.775

1.000

9.

Płuczka buraków – typ głębokowodny z wyrzutnikiem czołowym, wydajność 3000tb/db, producent: ZUP-Nysa, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 560143, ŁAP 560144

2

56.900

5.690

1.000

10.

Łapacz kamieni „Sokołowa”, bęben o śr.4,4m i dł.4,5m, r.bud.1977/1980, nr inw. ŁAP 560363, ŁAP 560391

2

43.300

4.330

500

11.

Łapacz liści i słomy, V=0,2m/sek, silnik 2,2kW, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56046, ŁAP 56047

2

4.000

400

100

12.

Łapacz ogonków „Maya” (3x2m), r.bud.1974, nr inw. ŁAP 560127, ŁAP 560128

2

4.000

400

100

13.

Przenośnik ślimakowy (fi500)ogonków z łapaczy „Maya” r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643265

1

2.000

200

100

14.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1200mm, dł. przenośnika 151,7mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643170

1

49.000

4.900

500

15.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 187,1mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643169

1

52.500

5.250

1.000

16.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 105mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643169

1

29.400

2.940

300

17.

Aparat wyparny –pow.ogrzewania 1100 m²,

r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

1.000

18.

Saturacja I jednokotłowa – 3 rury Richtera,

producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560488

1

21.000

2.100

300

19.

Saturacja II jednokotłowa – 2 rury Richtera,       producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560213

1

18.900

1.890

200

20.

Suszarka obrotowa do wysłodków z paleniskiem mazutowym, producent: ZUP-Nysa, bęben o śr.3,4m i dł.18m, długość całkowita suszarni 22m, wydajność 6,5t/h wysłodków suchych, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56064, ŁAP 56065

2

227.500

22.750

3.000

21.

Przenośnik ślimakowy wysłodków suchych po bębnie (600x17200), r.bud.1988, nr inw. ŁAP 643707, 643708

2

5.500

550

100

22.

Podnośnik kubełkowy wysłodków suchych po bębnie. dł.18,5mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643112, ŁAP 643114

2

7.000

700

100

23.

Podnośnik kubełkowy brykietów, dł.19mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643115

1

6.000

600

100

24.

Wentylator podmuchu WPWs-80/1.8-suszarnia wysłodków, r.bud.1972,                     nr inw. ŁAP 44623, ŁAP 446274

2

4.000

400

100

25.

Wentylator wyciągowy WPWDs-140-220tys.m³/h-suszar. wysłodków, r.bud.1978, nr inw. ŁAP 446404, ŁAP 446405

2

15.000

1.500

500

26.

Turbozespół TP-6 (turbina parowa TP6/4 o mocy 6 MW- 3000 obr/min - Zamech Elbląg, generator GT2-6-01 –moc 7500kVA – Dolmel Wrocław, wzbudnica WTM-40-3000 – Dolmel Wrocław), r.bud.1973/74,

 nr inw. ŁAP 3404, ŁAP 340 

2

325.000

32.500

5.000

27.

Zbiornik do oleju wraz z  instalacją olejową (turbiny), r.bud.1974, nr inw. ŁAP 604260, ŁAP 604261

2

4.000

400

100

28.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 31318

1

180.000

18.000

2.000

29.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec) – 80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

270.000

27.000

3.000

30.

Bęben do gaszenia wapna palonego, producent: ŚFUP, bęben o śr.2,0m i dł. całkowitej 9,3m nr inw. ŁAP 56081, ŁAP 56082

2

21.000

2.100

300

31.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149 

2

2.900

290

100

32.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm, napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143 

1

3.000

300

100

33.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min,  3,5 bar, r.1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

3.500

350

100

34.

Afinator (mieszadło poziome), r.1975- 1,35x1,5x5,2m, silnik 4,5kW nr ŁAP 560303

1

6.000

600

100

35.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

1.900

190

100

36.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r.bud.1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

12.800

1.280

200

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz.8, 18 i 19 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż pozostałych składników jest zwolniona z podatku VAT.

 

Licytacja odbędzie się dnia 08 października 2012 r. o godz. 11.00 w byłej cukrowni w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Dyfuzor ciągły –poz.1” w terminie do 05 października 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem, w tym także projektowe. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej cukrowni w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

2012-09-14 Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego (samochody)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego...

2012-09-11 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-09-06 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości

2012-09-03 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, woj. inowrocławski

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę

2012-09-03 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości fabrycznej byłej cukrowni w Szczecinie stanowiących

2012-08-27 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz materiałów z utwardzenia placu składowego w Krasnymstawie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-08-23 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Szczebrzeszynie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzi

2012-08-13 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim, Unisławiu i Ostrowitem, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

2012-08-07 Przetarg –na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

2012-08-03 Przetarg –na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Ostrowite i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40. działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 Miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Cena wywoławcza netto /zł/

 

Wadium /zł/

 

Postąpienie /zł/

Lokalizacja: b/Cukrownia „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku

1.

Tokarka do metali TUC 40-400x1500, r.bud.1960,nr inw. 410/00206/BOR

3.600

360

100

2.

Tokarka pociągowa TR 90x4000, r.bud.1963,nr inw. 410/00207/BOR

9.200

920

100

3.

Tokarka uniwersalna TR-45, r.bud.1962,nr inw. 410/00208/BOR

1.700

170

100

4.

Tokarka uniwersalna TR-45, r.bud.1955,nr inw. 410/00209/BOR

3.000

300

100

5.

Wiertarka promieniowa 2M55, r.bud.1974,nr inw. 411/00212/BOR

8.200

820

100

6.

Strugarka poprzeczna, r.bud.1942, nr inw. 414/00219/BOR

2.100

210

100

7.

Frezarka typ 2FWA, r.bud.1964, nr inw. 412/00224/BOR

5.600

560

100

8.

Prasa hydrauliczna typ PHW-25, r.bud.1961,nr inw. 421/00226/BOR

3.900

390

100

9.

Agregat sprężarkowy, r.bud.1979, nr inw. 444/00339/BOR

2.400

240

100

Lokalizacja: b/Cukrownia „Mała Wieś” k/Płocka, woj. mazowieckie

10.

Piła ramowa PM-120, r.bud.1985, nr inw. MWI1921

500

50

50

11.

Tokarnia szybkobieżna TR-55, r.bud.1957, nr inw. MWI1797

3.100

310

100

12.

Tokarnia pociągowa, r.bud.1982, nr inw. MWI1823

9.500

950

100

13.

Heblarka, r.bud.1944, nr inw. MWI419

1.800

180

100

14.

Piła taśmowa, r.bud.1940, nr inw. MWI667

900

90

50

15.

Grubościówka DSFA-40, r.bud.1990, nr inw. MWI2073

3.800

380

100

16.

Naczepa asenizacyjna, r.bud.1973, nr inw. MWI1553

500

50

50

17.

Ciągnik Ursus C-360, r.bud.1987, nr inw. MWI1990

8.600

860

100

18.

Ładowarka Ł-201, r.bud.1991, nr inw. MWI2123

13.200

1 320

200

19.

Pompa wysokociśnieniowa WUP-1, r.bud.1997,nr inw. MWI2301

25.100      cena brutto

2 510

300

*) podane ceny wywoławcze dla poz. 1÷18 są cenami netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT, natomiast cena składnika wymienionego w poz.19 jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

 

Licytacja odbędzie się dnia 22 sierpnia 2012 roku o godz. 11.00 w byłej Cukrowni „Borowiczki” w Płocku przy pl. Witosa 1 w sali stołówki.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Tokarka–poz.1–Borowiczki” lub „Piła ramowa–poz.10–Mała Wieś” w terminie do 20 sierpnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

 

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

 

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695 650 367 lub (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

 

2012-07-25 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Małej Wsi, województwo mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż

2012-07-25 Przetarg – na sprzedaż lokomotywy spalinowej typ SM 30 w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następującego składnika majątku ruchomego

2012-07-13 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-07-13 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Wożuczynie, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-07-12 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowym Stawie, województwo pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-07-10 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Unisław

2012-07-09 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-07-03 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2012-07-02 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

 

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt.*)

 

Wadium

zł/szt.

 

Postąpienie

zł/szt.

1.

Aparat wyparny – pow.ogrzewania 2100 m²,**) r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560178

1

127.000

12.700

1.300

2.

Aparat wyparny – pow.ogrzewania 1100 m², r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

500

3.

Dyfuzor ciągły DC-10, r.bud.1972, prod.: ZUP – Nysa, (przekł.BRW-303, silnik pr.st.PXOMb-84c-4,8÷48kW), nr inw. ŁAP 560276

1

350.000

35.000

3.500

4.

Sprężarka bezolejowa powietrza typ VMD500 - Broom Wade, r.1973, 12m³/min, 8 bar, silnik 75 kW, nr ŁAP 444264

1

7.300

730

100

5.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min, 3,5 bar, r.1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

4.500

450

100

6.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149

2

3.800

380

100

7.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm, napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143

1

4.000

400

100

8.

Wentylator WP-40, r.1980 - 5,6m³/s - silnik 75 kW, nr inw. ŁAP 446429, 446430

2

2.500

250

100

9.

Afinator (mieszadło poziome), r.1975- 1,35x1,5x5,2m, silnik 4,5kW nr ŁAP 560303

1

8.000

800

100

10.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

2.500

250

100

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym sprzedaż obejmująca poz.1÷9 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do wylicytowanej ceny składnika wymienionego w poz.10 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

**) aparat wyparny – poz.1 jest wyjęty z budynku produkcyjnego i złożony na placu, natomiast pozostałe urządzenia są zamontowane i przyszły nabywca dokonuje demontażu we własnym zakresie i na swój koszt.

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Aparat wyparny –poz.1” w terminie do 09 lipca 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

2012-06-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

2012-06-12 Przetarg – na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żninie, woj. Kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

2012-06-11 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bończa, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-06-05 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Włocławek, Godziszewy, Ostrowite oraz lokali użytkowych położonych w miejscowościach: Unisław i Ostrowite, województwo kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

2012-06-04 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie i Tucznie, województwo kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza

2012-06-01 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kozice Dolne, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-05-30 Przetarg – na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowym Stawie, województwo pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-05-25 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-05-25 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Wożuczynie, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

2012-05-24 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Brześć Kujawski i Ugoszcz, województwo kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-05-18 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Wożuczynie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-05-17 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Leśmierzu, Kosowie Większym i Płocku, woj. łódzkie i mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-05-07 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Czernięcin, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

2012-05-07 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowite i Unisław, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-04-26 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm ), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości fabrycznej byłej cukrowni w Szczecinie stanowiących

2012-04-23 Przetarg na sprzedaż: nieruchomości zabudowanych położonych w Unisławiu i lokalu użytkowego w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-04-23 Przetarg na sprzedaż aktywów trwałych w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-04-18 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gryficach, województwo zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-04-17 Przetarg na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w lokalizacji Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

L.p.

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

Wadium

zł/szt.

Postąpienie

zł/szt.

1.

Pompa 25 D-17, nr ŁAP 44188, 44189, 441492

3

2.500

250

100

2.

Transformator olejowy TK-1,TK-2, nr ŁAP 630409, 630410

2

1.800

180

50

3.

Stacja transformatorowa „K”, nr ŁAP 613499

1

1.500

150

50

4.

Suwnica 1-belkowa ręczna, nr ŁAP 646246

1

2.000

200

100

5.

Zbiornik soku i wysłodów z filtr. próż., nr ŁAP 604310

1

2.300

230

100

6.

Zbiornik wysłodów z filtrów próżniowych, nr ŁAP 560420

1

1.500

150

50

7.

Zbiornik syropu standard, nr ŁAP 604334, 604335, 604337

3

700

70

20

8.

Mieszadło klarówki, nr ŁAP 560234, 560235, 560236

3

2.000

200

100

9.

Zbiornik wody, nr ŁAP 604415, 416, 417, 418, 419, 423, 424

7

200

20

10

10.

Pompa S19SK12,5, nr ŁAP 441145, 441146

2

1.400

140

50

11.

Piec silitowy PSK-72, nr ŁAP 46971

1

800

80

20

12.

Łapacz przerzutów soku i wysłodów, nr ŁAP 560277

1

1.200

120

50

13.

Przenośnik płytkowy dwuczołowy, nr ŁAP 64387

1

3.200

320

100

14.

Obrabiarka do noży dyfuzyjnych, nr ŁAP 417382

1

1.500

150

50

15.

Spekol 11, r.prod.1988, nr ŁAP 801135, 801140

2

150

15

10

16.

Hydrocyklon, nr 655/24802/LAP

1

700

70

20

17.

Pehametr przenośny, 2002 r., nr inw. N01/13933/LAP

1

75

7,50

5

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym sprzedaż obejmująca poz.1÷15 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz.16 i 17 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Licytacja odbędzie się dnia 10 maja 2012 r. o godz. 11.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Pompa 25 D17 –poz.1” w terminie do 09 maja 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2012-04-12 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w województwie kujawsko - pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-04-05 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Szczebrzeszyn

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzi

2012-04-05 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza przetarg ustny na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim

2012-04-03 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-03-29 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej urządzonej osadnikami ziemnymi położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej urządzonej osadnikami ziemnymi położonej Ostrowcu Świętokrzyskim

2012-03-26 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-03-26 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach: Michalów Kolonia i Wożuczyn

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2012-03-26 Przetarg na zbycie nieruchomości fabrycznej w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie

2012-03-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Ostrowitem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 194/43 o powierzchni 0,8021 ha położonej w miejscowości Ostrowite

2012-03-21 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie

2012-03-21 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18 – 100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach

2012-03-19 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Malbork’ w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego

2012-03-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Ostrowite, Ruszkowo i Mościska.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-03-05 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łabuńki

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-02-28 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Tuczno

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

2012-02-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2012-02-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-02-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Karlino

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-02-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i Leśmierzu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-02-02 Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzystkim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-02-01 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2012-01-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Leśmierzu i Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-01-24 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną nieruchomości „Kompleksu Fabrycznego” byłej Cukrowni Szczecin stanowiących

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Cena wywoławcza

netto /zł/*)

 

Wadium

/zł/

 

Postąpienie

/zł/

1.

Tokarka karuzelowa KCE-200, r.prod.1964, nr inw. ŁAP 410487

37.000

3.700

400

2.

Wiertarko-frezarka HWC-110, r.prod.1950/79, nr inw. ŁAP411417

25.000

2.500

300

3.

Frezarka FWA-41M, r.prod.1973, nr inw. ŁAP 4127

12.000

1.200

200

4.

Tokarka uniwersalna TUM-25, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41066

5.000

500

100

5.

Tokarka uniwersalna TUJ-50x2500, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41067

8.000

800

100

6.

Tokarka uniwersalna TUD-50x2000, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41068

6.500

650

100

7.

Tokarka DNRA-40-do drewna, r.prod.1974, nr inw. ŁAP 410326

1.800

180

50

8.

Strugarka poprzeczna PAB-63P, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41462

5.000

500

100

9.

Wiertarka kadłubowa WKA-40, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41159

4.500

450

100

10.

Wiertarka promieniowa WRS 25, r.prod.1972,nr inw. ŁAP 41161

5.000

500

100

11.

Piła ramowa PMK-150, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41363

800

80

20

12.

Piła ramowa BKA-30, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41364

1.500

150

50

13.

Wyginarka rolkowa KZP 50/7, r.prod.1974, nr inw. ŁAP 422327

3.300

330

100

14.

Zwijarka do blach WL-2,5A, r.prod.1971, nr inw. ŁAP 42258

2.500

250

100

15.

Nożyce uniwersalne, r.prod.1973, nr inw. ŁAP 42473

3.000

300

100

16.

Agregat sprężarkowy PKD-6 (Skoda), r.prod1988, nr ŁAP 444467

7.000

700

100

17.

Spekol 11, r.prod.1988, nr inw. ŁAP 801135

200

20

10

18.

Spekol 11, r.prod.1988, nr inw. ŁAP 801140

200

20

10

19.

Polarymetr automatyczny, r.prod.1983, nr inw. ŁAP 801115

500

50

10

20.

Sprężarka „Alup” SCK 5-10, 0,53m³/min, 10 bar, r.prod.1999 (niesprawna)

4.000

400

100

21.

Zamrażarka skrzyniowa Whirlpool typ AFG553-C/H, 510 litrów r.prod.2005, nr inw. N03/19003/LAP

400

40

20

22.

Pehametr przenośny, r.prod.2002, nr inw. N01/13933/LAP

100

10

10

23.

Szlifierka kątowa 160, nr inw. 415/16628/SOK

80

8

5

24.

Szlifierka kątowa 125, nr inw. 415/16675/SOK

50

5

5

25.

Wiertarka T-TEC-201, nr inw. N01/25441/LAP

120

12

10

26.

Mikrometr 225 mm, nr inw. N01/17373/LAP

50

5

5

27.

Szlifierka 2-tarczowa, typ OND-550B, r.prod.1970 - 2 szt.

500 zł/szt.

50zł/szt.

20 zł/szt.

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym sprzedaż obejmująca poz. 1÷19 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz. 20÷27 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Licytacja odbędzie się dnia 16 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Tokarka karuzelowa” – poz.1” w terminie do 15 lutego 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2012-01-23 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Departament Aktywizacji Zasobów Region Kujawski, miejsce prowadzenia działalności 88-400 Żnin, ul. Kl. Janickiego 1, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-01-20 Przetarg na sprzedaż Kotła OR 32 Rafako wraz z przynależną częścią stacji odpylania gazów w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

2012-01-16 Przetarg na sprzedaż instalacji sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-01-12 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza przetargi ustne na sprzedaż

2012-01-12 Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych w Unisławiu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-01-10 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Ostrowite, Ruszkowo, Włocławek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2012-01-02 Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

PRZETARG I

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Samochód ciężarowy „STAR” nr.rejestr: LKS S 667 model: 1142. przebieg: 261.500 km rok produkcji: 1996 nr.inwent: REJ 7-42-2943

3.000

300

23 %

100

Rejowiec

2

Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności: 6 t. nr.rejestr: LKS P 929. Rok produkcji : 1997 nr.inwent: REJ 7-48-3126.

4.125

415

23 %

100

Rejowiec

3

Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności : 6 t. nr.rejestr: LKS P 928. Rok produkcji: 1996 nr.inwent: REJ 7-48-3124

3.375

340

23 %

100

Rejowiec

4

Tokarka uniwersalna TUG 40/1500 nr.fabryczny: 5645. Rok produkcji – 1967. nr.inwent: REJ 4-10-1394.

1.500

150

zw

100

Rejowiec

5

Wózek widłowy Balkancar DV 1733 Udźwig – 3,2 t. Rok produkcji 1986. nr.inwent: REJ 7-63-2851.

4.125

415

zw

100

Rejowiec

6

Stertownik „ŻYRAFA” – . szerokość taśmy: 0,60 m, podnoszenie 8,5 m. Wydajność 50 t/h. rok produkcji – brak danych. nr.inwent: REJ 6-43-3111

6.000

600

zw

200

Rejowiec

PRZETARG II

 

L.p

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Ładowarka Stalowa Wola Ł-34 rok.prod. 1982

30.000

3.000

zw

500

Wożuczyn

2

Zbiornik na formalinę poj. 25 m.sześć.dł-5 m. śr.2,5 m WOZ 6-60-604-2915

3.600

360

zw

100

Wożuczyn

3

Wózek widłowy RAK 2,5 t. Silnik LPG. KLE 7-68-000-3618

5.250

525

zw

100

Wożuczyn

4

Wózek akumulatorowy Udźwig-1,4 t., KLE 7-68-000-3565

4.500

450

zw

100

Wożuczyn

5

Wózek akumulatorowy WW 1,6 t. KLE 7-62-000-3496

1.350

135

zw

100

Wożuczyn

6

Zakrętarka do śrub KZN Skalmierzyce ZS-4,5. rok prod. 1993 KLE-5-84-000-3302

1.500

150

23 %

100

Wożuczyn

PRZETARG III

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Dłutownica Typ-7M430, rok prod. 1965

9.350

935

zw

100

Wożuczyn

2

Frezarka Typ-676P, rok prod. 1980

8.000

800

zw

100

Wożuczyn

3

Szlifierka do płaszczyzn Typ-SPC20b, rok prod. 1979

8.000

800

zw

100

Wożuczyn

4

Frezarka Typ-FXJ 40, rok prod. 1990

6.670

670

zw

100

Wożuczyn

5

Dłutownica Typ-ST III, rok prod. 1971

6.000

600

zw

100

Wożuczyn

6

Nożyce uniwersalne Typ-NU 13A, rok prod. 1987

3.000

300

zw

100

Wożuczyn

7

Frezarka do drewna Typ-FPD Nr fab.359, rok prod. 1991

1.350

135

zw

100

Wożuczyn

8

Wiertarka promieniowa Typ-WRC 25, ok prod. 1960

2.670

270

zw

100

Wożuczyn

9

Waga samochodowa 50 tonowa - Nr 1

10.000

1.000

zw

100

Wożuczyn

10

Waga samochodowa 50 tonowa -Nr 2

10.000

1.000

zw

100

Wożuczyn

Przetarg I dla lokalizacji Rejowiec odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 9.00,

Przetarg II dla lokalizacji Wożuczyn odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 12.00,

Przetarg III dla lokalizacji Wożuczyn odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 13.30.

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Rejowiec” w Rejowcu ul. Fabryczna 16 i w byłej „Cukrowni Wożuczyn” w Wożuczynie 1 w salach konferencyjnych.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. - nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Wożuczyn - ładowarka – przetarg II - poz.1” w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 10 lutego 2012 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

- lokalizacja Wożuczyn – Pan Stanisław Zinkiewicz- tel: 695 650 219

- lokalizacja Rejowiec – Pan Leszek Garbacz – tel: 785 852 080.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

2011-12-29 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-12-21 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności Łapy 18-100, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-12-20 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie

2011-12-14 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-12-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Michalowie Kolonii, Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2011-12-05 Przetarg na sprzedaż sprzętu transportowego w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

2011-12-05 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Lublin” w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2011-12-01 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-24 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2011-11-24 Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń z Nowego Stawu, z Pruszcza i z Gryfic

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-22 Przetarg na sprzedaż płyt betonowych w Brzezicach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-21 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych miejscowościach: Brześć Kujawski i Ostrowite

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-16 Przetarg na sprzedaż nieruchomości i instalacji w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40. działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na łączną sprzedaż

Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Przetarg I

 

L.p.

Nazwa środka ruchomego , dane techniczne, typ

Numer inwentarzowy

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1

Suwnica pomostowa udźwig – 2,5 t.; rok prod. 1990

CZE 641-12679

1.875

187,50

50

2

Wciągnik elektryczny Balkancar , udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12291

1.125

112,50

50

3

Wciągnik elektryczny Balkancar, udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12617

1.125

112,50

50

4

Wciągnik elektryczny Balkancar, udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12578

1.125

112,05

50

5

Wciągnik elektryczny GP I, udźwig – 1,5 t,  rok.prod-1988

CZE 641-12292

1.350

135,00

50

6

Wciągnik elektryczny GP II, udźwig – 1,5 t,  rok.prod-1986

CZE 641-12248

1.350

135,00

50

7

Stertownik „Żyrafa” szer.taśmy 0,65m;podnoszenie 7,5 m; wydajność – 30t/h. rok prod.1990

CZE 664-12387

3.375

337,50

50

8

Stertownik „Żyrafa”-typ:Z-60/5 prod.WZR Kraków szer.taśmy 0,65m;podnoszenie 8,5 m ; wydajność – 50t/h. rok prod.1972

CZE 643-11684

2.250

225,00

50

9

Półautomat dozujący „Nulka”.wydajność – 700 opak/h. Wielkość opak.-0,2-1,0 kg.rok prod.1992

CZE 435-12417

13.500

1.350,00

200

10

Dozownik do cukru „Nulka”-N-5 Wydajność -500 opak. Wielkość opak.0,2-1,0 kg.rok prod.1992

CZE 435-12608

11.250

1.125,00

200

11

Żuraw hydrauliczny samojezdny- stalowa Wola HD-114. Wysokość podnoszenia– 7m; udźwig-2,5 t; silnik – Perkins 55 KW. rok prod.1992

CZE 764-12438

13.500

1.350,000

200

 

Sprzedaż wszystkich środków trwałych jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg II

 

L.p.

Nazwa środka ruchomego, dane techniczne , typ

Numer inwentarzowy

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

3

Samochód ciężarowy „Star” 1142, nr. rej. TOS W306,  rok prod. 1996

 

7.920+VAT

792,00

200

4

Nożyce dwukrążkowe typ NK3,           rok prod. 1994

CZE 424- 12445

530+VAT

53,00

50

5

Wciągnik uchylny typ FALKANCAR/KC10/5-04 udźwig 1000kg, rok prod. 1988

 CZE 424-12687

7.920

792,00

200

6

Frezarka uniwersalna typ JAROCIN FWC25, rok prod. 1960

CZE 402-10378

2.640

264,00

100

7

Piła tarczowa do drewna typ KOMET SR, rok prod.1971

CZE 540-10380

660

66,00

50

8

Obrabiarka do drewna typ DYKT 5 rok prod. 1981

CZE 540-12104

2.970

297,00

100

9

Lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03, nr. kolej. 143, rok prod. 1969

 CZE 701-11526

36.300

3.630,00

500

10

Lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03 nr.kolej.483 ,rok prod. 1963

CZE 701-11064

23.100

2.310,00

500

 

Przetarg I odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 10.00

Przetarg I odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 11.00

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Wciągnik elektryczny GP I – Częstocice przetarg II - poz.5” w terminie do dnia 6 grudnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 21 grudnia 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają: Pan Stanisław Marzec pod nr. tel. (41) 265 20 81, kom. 695 650 052 oraz Pan Mariusz Brzyski kom: 695 650 054

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

 

2011-11-07 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-11-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

2011-10-27 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-10-20 Przetarg na sprzsprzedaż nieruchomości w Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-10-06 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-10-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Brześć Kujawski i Mościska oraz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ruszkowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-09-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim, Włocławku, Brodnicy i Godziszewy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

PRZETARG I.

 

L.p.

przedmiot przetargu

cena wywoławcza netto

wadium

stawka podatku VAT

postąpienie

indeks lokalizacji

1

Turbozespół parowy Typ: TP-2,5/6 MD, rok prod. –1961, nr inwent. WOŻ 3-34-340-1369

51.000

5.100

zwolniona

1.000

WOŻ

2

Kocioł gazowy Babcock GmbH Typ: Omniblock DDHS Wyd.pary – 16 t/h; ciśnienie dop:26 bar, moc cieplna 12 MW. Rok prod.:1997, nr fabr.: 18791

427.000

42.700

23 %

5.000

LUB

3

Kocioł gazowy Babcock GmbH Typ: Omniblock DDHS wyd. pary – 16 t/h; ciśnienie dop:26 bar, moc cieplna 12 MW. Rok prod.:1997, nr  fabr: 18792

427.000

42.700

23 %

5.000

LUB

PRZETARG II

 

L.p

przedmiot przetargu

cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

postąpienie

indeks lokalizacji

1

Automat do zawijania karmelków NAGEMA nr.fabr.:01.270, rok prod.:1987

11.400

1.140

zwolniona

200

LUB

2

Automat do zawijania karmelków NAGEMA Nr fabr:01.270/36, rok prod.:1987

11.400

1.140

zwolniona

200

LUB

3

Automat do pakowania karmelków SPOMASZ-TRANSWARP 175 XAG-32.Nr fabr.: 89, rok prod.: 1975

4.200

420

zwolniona

100

LUB

4

Turbina parowa TP-2 prod.: ZAMECH ELBLĄG, nr fabr.: 12, rok prod.:1956

60.000

6.000

zwolniona

1.000

REJ

5

Generator GYT-22 B prod.: DOLMEL WROCŁAW nr fabr.:5001005, rok prod.: 1956

52.500

5.250

zwolniona

1.000

REJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INDEKS:

- WOŻ - była „Cukrownia Wożuczyn” w Wożuczynie gm. Rachanie,

- LUB – była „Cukrownia Lublin” w Lublinie ul. Krochmalna 13,

- REJ – była „Cukrownia Rejowiec” w Rejowcu Osada ul. Fabryczna 16.

 

Przetarg I odbędzie się dnia 26 października 2011 r. o godz. 10.00.

Przetarg II odbędzie się dnia 26 października 2011 r. o godz. 11.00.

 

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Lublin” w  Lublinie ul. Krochmalna 13 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. - nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Turbozespół – przetarg I - poz.1”, w terminie do dnia 25 października 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

- lokalizacja Wożuczyn – Pan Stanisław Zinkiewicz - tel: 695 650 219,

- lokalizacja Lublin – Pan Zbigniew Stryczewski – tel: 695 650 333,

- lokalizacja Rejowiec – Pan Leszek Garbacz – tel: 785 852 080.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

2011-09-26 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-09-21 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Przetarg I:

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Ładowarka Stalowa Wola Ł-34 rok. prod. 1982

40.000

4.000

zwolniona

500

WOŻ

2

Ładowarka Fadroma Ł-2, rok prod. 1982

15.000

1.500

zwolniona

500

WOŻ

3

Ciągnik gąsienicowy DT-75 rok prod: 1989   nr. inwent: WOZ-5-56-560-3171

7.500

750

zwolniona

100

WOŻ

4

Ciągnik gąsienicowy DT-75 rok prod: 1988   nr. inwent: WOZ-5-56-560-3145

6.500

650

zwolniona

100

WOŻ

5

Ciągnik gąsienicowy DT-75 rok prod: 1982; nr. inwent: WOZ-5-56-560-2814

5.000

500

zwolniona

100

WOŻ

6

Oczyszczarka do buraków Unsinn Rekord 110, rok prod:1995, nr. inwent: WOZ-5-56-560-3513

4.500

450

23 %

100

WOŻ

7

Owijarka półautomatyczna typ: GP-35 nr. inwent: WOŻ-8-80-808-3581

4.000

400

zwolniona

100

WOŻ

8

Zbiornik na cement 20 t. wys.5 m sredn-2,5 m. nr. inwent: NO3/26265/WOZ

2.400

240

zwolniona

100

WOŻ

9

Zbiornik na cement 20 t. wys.5 m sredn-2,5 m. nr. inwent: NO3/26263/WOZ

2.400

240

zwolniona

100

WOŻ

10

Zbiornik na formalinę       poj. 25 m .sześć.dł-5 m. śr. 2,5 m. nr. inwent: WOZ 6-60-604-2915

4.800

480

zwolniona

100

WOŻ

11

Wózek widłowy RAK 2,5 t. Silnik LPG. nr. inwent: KLE 7-68-000-3618

7.000

700

zwolniona

100

KLE

12

Wózek akumulatorowy Udźwig - 1,4 t., nr. inwent: KLE 7-68-000-3565

6.000

600

zwolniona

100

KLE

13

Wózek akumulatorowy WW 1,6 t. nr. inwent: KLE 7-62-000-3496

1.800

180

zwolniona

100

KLE

14

Prasa hydrauliczna PHB-20 Nr.inwent:KLE 5-99-000-2975

2.500

250

zwolniona

100

KLE

15

Zakrętarka do śrub  KZN Skalmierzyce ZS-4,5. Rok prod. 1993, nr. inwent: KLE-5-84-000-3302

2.000

200

23 %

100

KLE

 

Przetarg II

 

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Dłutownica Typ-7M430, rok prod. 1965

10.500

1.050

zwolniona

200

WOŻ

2

Frezarka Typ-676P, rok prod. 1980

9.000

900

zwolniona

100

WOŻ

3

Szlifierka do płaszczyzn Typ-SPC20b, rok prod. 1979

9.000

900

zwolniona

100

WOŻ

4

Frezarka Typ-FXJ 40, rok prod. 1990

7.500

750

zwolniona

100

WOŻ

5

Tokarka Typ-TR70, rok prod. 1956

6.000

600

zwolniona

100

WOŻ

6

Dłutownica Typ-ST III, rok prod. 1971

6.750

675

zwolniona

100

WOŻ

7

Nożyce uniwersalne Typ-NU 13A, rok prod. 1987

3.375

340

zwolniona

100

WOŻ

8

Tokarka  Typ-TR 70, rok prod. 1959

3.750

340

zwolniona

100

WOŻ

9

Strugarka Typ-PABU 63, rok prod. 1972

2.250

225

zwolniona

50

WOŻ

10

Frezarka do drewna Typ-FPD Nr fab.359,           rok prod. 1991

1.500

150

zwolniona

50

WOŻ

11

Wiertarka promieniowa Typ-WRC 25,                 rok prod. 1960

3.000

300

zwolniona

50

WOŻ

12

Prasa balansowa  nacisk 16 ton , rok prod. 1989

600

60

zwolniona

50

WOŻ

13

Waga samochodowa  50 tonowa - Nr 1

11.250

1.125

zwolniona

200

WOŻ

14

Waga samochodowa  50 tonowa -Nr 2

11.250

1.125

zwolniona

200

WOŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: indeks WOŻ - była „Cukrownia Wożuczyn” w Wożuczynie gm. Rachanie KLE – była Cukrownia „Klemensów” w Szczebrzeszynie ul. Słodka 3 

Przetarg I odbędzie się dnia 14 października 2011 r. o godz. 10.00.

Przetarg II odbędzie się dnia 14 października 2011 r. o godz. 12.00.

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Wożuczyn” w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. - nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Fadroma Ł- 2 – przetarg I - poz.2” w terminie do dnia 12 października 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 28 października 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają - lokalizacja Klemensów – Pan Mirosław Marcyjaniak - tel: 785 854 300 - lokalizacja Wożuczyn – Pan Stanisław Zinkiewicz - tel: 695 650 219, oraz Pan Kazimierz Darmochwał – tel: 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

2011-09-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Rejowiec”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2011-08-30 Przetarg na sprzedaż zbędnych urządzeń, maszyn i narzędzi znajdujących się w Janikowie, w Tucznie i w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-08-24 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm ), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-08-24 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 L.p.

Przedmiot sprzedaży

Ilość

Cena wywoławcza (zł) brutto

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

 Kocioł parowy OR 16,

 nr inwent. MWI 1658, rok budowy 1977

 

1

40.500`

4.050

500

2.

Urządzenie do tłumienia pola,

nr inwent. MWI 824, rok budowy 1961

1

700

70

50

3

Spawarka wirowa,

nr inwent. 484/16128/MWI

1

1.100

110

20

4

Spawarka wirowa,

nr inwent. 484/16136/MWI

1

1.100

110

20

5

Spawarka wirowa,

nr inwent. MWI 1919,

rok produkcji 1985

1

1.100

110

20

6

Prostownik spawalniczy TYP Bester SPF – 400,

rok budowy 1995 nr inwent. MWI 2231

1

1.800

180

50

7

Spawarka wirowa,

rok budowy 1990 nr inwentarz. MWI 2075

1

1.100

110

20

8

Spawarka wirowa,

nr inwent. MWI 2117

rok produkcji 1990

1

1.100

110

20

9

Piła taśmowa do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent.  413/00217/BOR

1

500

50

50

10

Strugarka uniwersalna do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent. 414/00221/BOR

1

1.100

110

100

11

Strugarka do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent. 414/00220/BOR

1

1.600

160

100

Licytacja odbędzie się w dniu 14 września 2011 roku  o godzinie 9.00 w byłej Cukrowni Borowiczki w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem czego dotyczy, np: „Przetarg w Płocku Kocioł parowy – poz.1” w terminie do 12.09.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Demontażu, załadunku, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć wbyłej „Cukrowni Mała Wieś” w Małej Wsi pozycje od 1 do 8 oraz w byłej Cukrowni Borowiczki od pozycji 9 do 11 w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek - tel. (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

2011-08-17 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż 

2011-08-17 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż 

2011-08-16 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-08-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Michalowie, Michalowie Kolonii i Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż 

2011-08-02 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 988.875.409 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego

2011-07-29 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

2011-07-28 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Brześciu Kujawskim i Ostrowitem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-07-25 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-07-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż 

2011-07-15 Sprostowanie ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Janikowie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, prostuje ogłoszenie o przetargu 

2011-07-12 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Ostrowite, Wąpielsk, Godziszewy, Włocławek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-07-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie 

2011-07-06 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego 

2011-06-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:

2011-06-21 Przetarg na sprzedaż płyt betonowych w miejscowości Krzczonów

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną 

2011-06-15 Przetarg na sprzedaż urządzeń w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących urządzeń  

2011-06-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących wag samochodowych pomostowych 

2011-06-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wólka Kraśniczyńska

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza 2 publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

Lp.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

VAT (%)

Postąpienie (zł)

1.

Ładowarka STALOWA WOLA Typ-Ł-34, rok prod.1982

40.000

4.000

zwoln.

500

2.

Ładowarka FADROMA Typ-Ł2, rok prod. 1982

15.000

1.500

zwoln.

200

3.

Samochód dostawczy-Typ LUBLIN 3504, rok prod. 1998

2.500

250

23

50

4.

Samochód osobowy POLONEZ CARO, rok prod. 2000

600

60

23

10

5.

Samochód ciężarowy KAMAZ skrzyniowy, rok prod. 1981

3.000

300

zwoln.

50

6.

Samochód osobowy FORD TRANSIT, rok prod. 1995

2.000

200

23

50

7.

Samochód żuraw IFA-W50LA, rok prod. 1989

13.000

1.300

zwoln.

200

8.

Autobus AUTOSAN Typ H9-21, rok prod. 1989

6.000

600

zwoln.

100

9.

Ciągnik URSUS Typ C-385, rok prod. 1971

7.000

700

zwoln.

100

10.

Wózek widłowy –Typ RAK7b, nr fabrycz. 8492, rok prod. 1989

1.500

150

zwoln.

50

11.

Wózek widłowy akumulat., typ BALCANCAR/ EV 735, Nr fab. 85819409106, rok prod.-1993

3.000

300

23

50

12.

Wciągnik linowy – żurawik, typ-ZP 160, rok prod. 1990

500

50

zwoln.

10

13.

Wytaczarka do bębnów Typ-TO161S, rok prod. 1988

1.000

100

zwoln.

20

14.

Walcarka do piór resorowych, rok prod. 1988

800

80

zwoln.

20

15.

Waga samochodowa 50 tonowa - Nr 1

15.000

1.500

zwoln.

200

16.

Waga samochodowa 50 tonowa -Nr 2

15.000

1.500

zwoln.

200

17.

Waga wozowo-samochodowa 20 tonowa - Nr 3

1.500

150

zwoln.

50

18.

Waga wozowo-samochodowa 20 tonowa - Nr 4

1.500

150

zwoln.

50

19.

Dłutownica Typ-7M430, rok prod. 1965

14.000

1.400

zwoln.

200

20.

Frezarka Typ-676P, rok prod. 1980

12.000

1.200

zwoln.

200

21.

Szlifierka do płaszczyzn Typ-SPC20b, rok prod. 1979

12.000

1.200

zwoln.

200

22.

Frezarka Typ-FXJ 40, rok prod. 1990

10.000

1.000

zwoln.

200

23.

Tokarka Typ-TR70, rok prod. 1956

8.000

800

zwoln.

100

24.

Dłutownica Typ-ST III, rok prod. 1971

9.000

900

zwoln.

100

25.

Tokarka Typ-CU662, rok prod. 1970

8.000

800

zwoln.

100

26.

Tokarka Typ-CU, rok prod. 1970

8.000

800

zwoln.

100

27.

Tokarka  Typ-16K20, rok prod. 1979

6.000

600

zwoln.

100

28.

Nożyce uniwersalne Typ-NU 13A, rok prod. 1987

4.500

450

zwoln.

50

29.

Tokarka  Typ-TR 70, rok prod. 1959

5.000

500

zwoln.

50

30.

Tokarka Typ-TUM25, rok prod. 1978

6.000

600

zwoln.

50

31.

Strugarka Typ-PABU 63, rok prod. 1972

3.000

300

zwoln.

50

32.

Szlifierka uniwersalna Typ-NUA 25, rok prod. 1978

3.000

300

zwoln.

50

33.

Wiertarka promieniowa Typ –WRS-25

2.000

200

zwoln.

50

34.

Obrabiarka do drewna Typ-DYKC5, rok prod. 1976

3.500

350

zwoln.

50

35.

Frezarka do drewna Typ-FPD Nr fab.359, rok prod. 1991

2.000

200

zwoln.

50

36.

Wiertarka promieniowa Typ-WRC 25, rok prod. 1960

4.000

400

zwoln.

50

37.

Tokarka Typ-4915  Nr fab.-355, rok prod. 1913

1.500

150

zwoln.

50

38.

Frezarka Typ-FWC 2,5, rok prod. 1962

2.500

250

zwoln.

50

39.

Strugarka do drewna Typ-AIN4, rok prod. 1962

1.500

150

zwoln.

50

40.

Prasa balansowa nacisk 16 ton, rok prod. 1989

800

80

zwoln.

10

41.

Przecinarka ramowa Typ-PR300/1,5, rok prod. 1949

500

50

zwoln.

10

42.

Piła do drewna

500

50

zwoln.

10

43.

Wiertarka Typ-WS15, rok prod. 1989, Nr1

300

30

zwoln.

10

45.

Wiertarka Typ-WS15, rok prod. 1989, Nr3

300

30

zwoln.

10

 

Przetarg I, który dotyczy poz. od 1 do 18, odbędzie się dnia 7 lipca 2011 roku o godz. 12.30 w Wożuczynie Cukrownia 1, 22-640 Rachanie. Wpłata wadium – do dnia 5 lipca 2011 r.

Przetarg II, który dotyczy poz. od 19 do 45, odbędzie się dnia 14 lipca 2011 roku o godz. 11.00 w Wożuczynie Cukrownia 1, 22-640 Rachanie. Wpłata wadium – do dnia 12 lipca 2011 r.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium w powyższych terminach, na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem, której pozycji dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 21 lipca 2011 r. (dotyczy nabywcy z I przetargu) oraz do dnia 28 lipca 2011 r. (dotyczy nabywcy z II przetargu).Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży. Przedmioty przetargów (I i II)  można oglądać w byłej Cukrowni „Wożuczyn”: Wożuczyn Cukrownia 1, 22-640 Rachanie w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu pod nr. tel.: 695 650 219 lub 695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. 

2011-06-10 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim i Ostrowitem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-06-09 Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 988.223.759 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

2011-06-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-06-07 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej położonych w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 

2011-06-03 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-05-31 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

Lp.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Postąpienie (zł)

1

Kocioł parowy OR-16, nr fabr. 34397, rok prod. 1960

95.000

9.500

1.000

2

Turbina TP-2, prod. Zamech Elbląg, nr fabr. 12, rok prod. 1956

80.000

8.000

800

3

Generator GYT-22B, prod. Dolmel Wrocław, nr fabr. 5001005, rok prod. 1956

70.000

7.000

700

4

Ładowarka Stalowa Wola typ. Ł34 nr 66, rok prod. 1984

43.000

4.300

500

5

Automat do zawijania karmelków NAGEMA, nr fabr. 01.270, rok prod. 1987

15.100

1.510

200

6

Automat do zawijania karmelków NAGEMA, nr fabr. 01.270/36, rok prod. 1987

15.100

1.510

200

7

Automat do pakowania karmelków w paczki SPOMASZ TRANSWARP 175 XAG-32 nr. fabr. 89, rok prod. 1975

5.600

560

100

W przypadku wszystkich pozycji sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie DAZ Region Lublin w Lublinie, ul. Krochmalna 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem, której pozycji dotyczy, w terminie do dnia 31 maja 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 17 czerwca 2011 r.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu (poz. 1-3) można oglądać w byłej „Cukrowni Rejowiec” w Rejowcu Fabrycznym, ul. Fabryczna 16 i poz. 4-7 w Lublinie, ul. Krochmalna 13 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu pod nr. tel. kom. 695 650 333 lub 607 940 510.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. 

2011-05-10 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-05-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-05-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Leśmierzu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  

2011-05-04 Przetarg na sprzedaż urządzeń znajdujących się w Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności Mała Wieś, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego 

2011-04-29 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40,działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-04-28 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-hotelowym w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych 

2011-04-28 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż 

2011-04-27 Przetarg na sprzedaż oczyszczarki buraków KLEINE 120SET

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach, 22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

2011-04-14 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-04-08 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego 

2011-04-01 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim i zabudowanej położonej w miejscowości Banie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-04-01 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-03-29 Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-03-25 Informacja o zmianie zakresu przetargu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, informuje, iż zmienia zakres przetargu wynikający z ogłoszenia z dnia 15.03.2011 r., które ukazało się w Gazecie Pomorskiej Nr 61, w ten sposób, że w przetargu wystawione do sprzedaży będą jedynie nieruchomości opisane pod numerami od 7 do 14 ogłoszenia.  

2011-03-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Michalowie i zabudowanej położonej w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg na sprzedaż 

2011-03-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Brześciu Kujawskim i zabudowanych w Unisławiu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-03-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg  ustny na sprzedaż

2011-03-11 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-03-11 Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2011-03-08 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego 

2011-02-28 Przetarg - maszyny i urządzenia z Tuczna

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-02-17 Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-02-17 Przetarg - sprzedaż składników aktywów trwałych w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-02-10 Przetrag - nieruchomości zabudowane położone w Brześciu Kujawskim i Unisławiu oraz lokal mieszkalny w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-02-10 Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Białym

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Okuninka 

2011-02-04 Przetarg - sprzedaż turbozespołów, agregatów i przekładni w lokalizacji Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

2011-02-03 Przetarg - nieruchomości niezabudowane w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie 

2011-02-02 Przetarg - nieruchomości położone w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza 

2011-02-02 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-01-25 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości 

2011-01-20 Przetarg - sprzedaż składników majątku ruchomego w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, Miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 

2011-01-20 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2011-01-19 Przetarg - nieruchomości zabudowane i lokal mieszkalny w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) 

2011-01-18 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Lublinie i Opolu Lubelskim

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lublinie i Opolu Lubelskim. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40,działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

2011-01-12 Przetarg - urządzenia w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nw. składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności w Nowym Stawie.

2011-01-04 Przetarg – nieruchomość zabudowana w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tuczno przy ul. Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki nr 126 o powierzchni 0,2700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I /00024223/7, wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości.

2010-12-23
Przetarg – nieruchomość w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-12-21
Przetarg – nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-12-14
Przetarg – aktywa trwałe w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń ogłasza przetarg ustny – licytację, na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

2010-12-14
Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-12-07
Przetarg – nieruchomości zabudowane w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-12-03
Przetarg – lokale mieszkalne w miejscowości Ostrowite

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony w formie ustnej na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych w miejscowości Ostrowite:

2010-12-01
Przetarg – nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-11-23
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-11-23
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-11-19
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-11-15
Sprzedaż prawa użytkownia wieczystego nieruchomości w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-11-09
Przetarg – sprzedaż składników majątkowych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątkowych:

2010-11-03
Przetarg – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

2010-11-03
Przetarg – sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg

2010-11-03
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż

2010-10-29
Przetarg - sprzedaż składników trwałych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-10-18
Przetarg – nieruchomości w Płocku-Borowiczkach i Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza:

2010-10-12
Przetarg – lokal usługowy w byłym hotelu pracowniczym w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności lokalu usługowego

2010-10-08
Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny ustny przetarg na sprzedaż:

2010-10-06
Przetarg – sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski

2010-10-06
Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dryszczów

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna, ogłasza ustny publiczny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dryszczów

2010-09-28
Przetarg – sprzedaż oczyszczarki buraków KLEINE 120SET

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach, 22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego: Oczyszczarka buraków KLEINE 120SET, rok produkcji 1995, nr inw. 560/04023/WER, cena wywoławcza 9.100,00 zł.

2010-09-17
Przetarg – nieruchomość zabudowana w Okunince

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Okuninka, obręb 6-Okuninka, gmina Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie, stanowiącej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym.

2010-09-17
Przetarg – urządzenia i nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-09-17
Przetarg – lokale w Unisławiu, nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza przetarg na sprzedaż:

2010-09-10
Przetarg – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Płocku - Borowiczkach


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-09-08
Przetarg – przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

2010-09-08
Przetarg – przetarg na sprzedaż aktywów trwałych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń ogłasza przetarg ustny – licytacja na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

2010-09-08
Przetarg – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Lublinie


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku trwałego zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13:

 

Poz.
Przedmiot przetargu
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
Postą - pienie /zł/
1
Waga mechaniczna 50-tonowa (łęczycka), typ WS-50,metalowy pomost 14 mb, czujnik tensometryczny - FT, miernik wagowy – Mikro 93T, nr fabryczny – 3038
12 500
1 250
200
2
Waga mechaniczna 50-tonowa (łęczycka), typ WS-50,metalowy pomost 14 mb, czujnik tensometryczny - FT, miernik wagowy – Mikro 93T, nr fabryczny – 3038
12 500