Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-07-07
PRZETARG - sprzedaż kotłów gazowych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż:
1. Kotła gazowego firmy Babcock Omnical GmbH typ Omniblock DDHS, nr fabr. – 18791, rok prod. 1997, rok zakupu – 2000, ciśnienie dop. – 26 bar, moc cieplna 12 MW, wydajność pary – 16 t/h.
Cena wywoławcza – 949.666,00 zł. Wadium - 94.966,60 zł. Minimalne postąpienie – 10.000 zł.
2. Kotła gazowego firmy Babcock Omnical GmbH typ Omniblock DDHS, nr fabr. – 18792, rok prod. 1997, rok zakupu – 2000, ciśnienie dop. – 26 bar, moc cieplna – 12 MW, wydajność pary – 16 t/h.
Cena wywoławcza – 949.666,00 zł. Wadium -94.966,60 zł. Minimalne postąpienie – 10.000 zł.
Ceny wywoławcze podane w poz. 1 i 2 są cenami netto i przy ich sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT. Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 27, pod poz. 177.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 27 lipca 2010 r., w budynku byłej „Cukrowni Lublin” w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13, o godz. 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto: 83 2030 0045 1110 0000 0052 3090 z dopiskiem odpowiednio: „wadium: kocioł – poz.1 lub kocioł – poz. 2”, w terminie do dnia 26 lipca 2010 r. i okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu nie będących nabywcami, zostanie im zwrócone w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane konto. Nabywcy przedmiotu przetargu zobowiązani są – pod rygorem utraty wadium - zapłacić cenę nabycia w terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r.
W przypadku nie zapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Demontaż oraz transport nabytych kotłów, wykonywany jest przez nabywcę i na jego koszt. Przedmiot przetargu można oglądać na terenie byłej Cukrowni w Lublinie w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 81 463 23 13, 81 463 22 63.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr 81 463 23 54.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub dla poszczególnych pozycji bez podania przyczyny.

« wstecz