Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-07-19
PRZETARG - sprzedaż składników majątku trwałego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku trwałego zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13. 

Poz.
Przedmiot przetargu
Cena wywoławcza (zł)
Wadium   (zł)
Postą- pienie   /zł/
1
SAMOCHÓD JELCZ, NR REJ. LLB 1133, ROK. PROD. 1991
6.000
600
200
2
ŻURAW SAMOCHODOWY ZSH-6 LUC 636C, ROK PROD.1973
4.000
400
100
3
SAMOCHÓD ASENIZACYJNY LUC 564C, ROK PROD. 1982
3.000
300
100
4
SAMOCHÓD STAR LBD 8907, ROK PROD. 1994
4.000
400
100
5
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO SILNIKÓW SPALINOWYCH
200
20
10
6
TOKARKA POCIĄGOWA TR -90-B NR FABR. 1139055
24.800
2.480
500
7
TOKARKA KARUZELOWA KNA 110/135A NR FABR. 5663
25.600
2.560
500
8
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN
TYP SPE 40A x 100
22.800
2.280
500
9
TOKARKA KŁOWA TYP TUJ 48
8.160
816
200
10
TOKARKA UNIWERSALNA CU – 502/2000
11.200
1.120
300
11
WIERTARKA PROMIENIOWA WR50 NR FABR. 941/6838
7.440
744
200
12
FREZARKA OBWIEDNIOWA TYP ZFA – 75 NR FABR. 450
15.360
1.536
400
13
FREZARKA TYP FU – 251
10.240
1.024
300
14
DŁUTOWNICA PIONOWA
11.600
1.160
300
15
WIATA MAGAZYNOWA STALOWA ROK PROD. 1980
40.313
4.031,30
1.000
16
PRALNICA PAROWA NR 4108, ROK PROD. 1993
300
30
10
17
PRALNICA PAROWA NR 4110, ROK PROD. 1993
300
30
10
18
SUSZARKA NR 060, ROK PROD. 1993
250
25
10
19
PRASOWALNICA, ROK PROD. 1993
300
30
10
Ceny wywoławcze podane w pozycjach 4, 16, 17, 18 i 19 są cenami netto i przy ich sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT. Ceny podane w pozostałych pozycjach są cenami netto, przy czym ich sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w budynku byłej Cukrowni w Lublinie, ul. Krochmalna 13 w dniu 10 sierpnia 2010 r. o godz. 11.00. Wpłata wadium przelewem do dnia 9 sierpnia 2010 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu.
Każdy wymieniony w poz. od 1 do 19 środek trwały, będzie licytowany oddzielnie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Lublinie nr 83 2030 0045 1110 0000 0052 3090oraz okazanie przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty.Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiej (lub jakich) pozycji wpłata dotyczy. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
2. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu. W przypadku osoby prawnej lub przedsiębiorcy należy przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru.
3. Sprzedaż licytowanego składnika majątku trwałego nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nie zapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wymienione składniki majątku trwałego można obejrzeć w Lublinie, ul. Krochmalna 13 i uzyskać informację o nich pod numerami: 81 463 23 45 (poz. 1-5 i 16-19) oraz 81 463 22 63 i 463 22 64 (poz. 6-15). Informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać pod numerem telefonu: 81 463 23 54.
Demontaż i transport zakupionego w przetargu przedmiotu sprzedaży wykonuje nabywca na własny koszt.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

« wstecz