Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-07-19
PRZETARG - sprzedaż składników aktywów trwałych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. Suwnicy jednodźwigarowej JNa. Cena wywoławcza wynosi 14 750,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.475,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200 zł.
2. Samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1987. Cena wywoławcza wynosi 6.800,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 680,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100 zł.
3. Koparka samojezdna KM-602 A, rok produkcji 1986. Cena wywoławcza wynosi 6.800,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 680,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100 zł.
4. Samochód ciężarowy Kamaz 5511, rok produkcji 1985. Cena wywoławcza wynosi 6.100,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 610,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100 zł.
5. Zbiornik sprężonego powietrza 8 m3, stalowy, 2000 kg. Cena wywoławcza wynosi 1,60 zł/ kg netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 320 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1 zł/kg.
6. Wózek widłowy akumulatorowy EV6984569, rok produkcji 1989. Cena wywoławcza wynosi 3.280,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 328,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50 zł.
7. Samochód osobowy Polonez Caro (gaz), rok produkcji 2000. Cena wywoławcza wynosi 1.200,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 120,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50 zł.
8. Ciągnik gąsienicowy DT-75, rok produkcji 1974. Cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 450,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100 zł.
9. Samochód osobowy Polonez Caro, rok produkcji 1998. Cena wywoławcza wynosi 400,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10 zł.
10. Samochód osobowy – mikrobus Ford Transit (diesel, poj.2500 cm3), rok produkcji 1995. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50 zł.
Licytacja odbędzie się dnia 10 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Wożuczyn” w Wożuczynie – Cukrowni 1, 22-640 Rachanie, w sali narad biurowca
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie w siedzibie Oddziału „Cukrownia Wożuczyn” albo na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 56 2030 0045 1110 0000 0063 9200 z dopiskiem „wadium –……/nazwa sprzedawanej rzeczy/………” w terminie do 09.08.2010 r. do godz. 15.00.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby reprezentujące firmy biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zapłaty ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 2 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Przedmioty przetargu określone w pkt II-IV, VII, VIII, X można obejrzeć w Oddziale „Cukrownia Wożuczyn” w Wożuczyn – Cukrownia 1, 22-640 Rachanie, natomiast przedmioty przetargu określone w pkt I, V, VI, IX można obejrzeć w Oddziale „Cukrownia Klemensów”, przy ul Słodkiej 3, 22-460 Szczebrzeszyn w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od dnia 19.07.2010r do dnia poprzedzającego przetarg.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu:  84 663 31 11 wew. 219 i 223.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

« wstecz