Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-07-29
PRZETARG - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40. Miejsce prowadzenia działalności: Łapy, woj. podlaskie, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łapach, obręb Łapy Dębowina, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę o nr ew. 1/10 o powierzchni 0,3015 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział IX Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości tj. budynku magazynu karbidu i tlenu oraz wygrodzonym magazynem terenowym.
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi 140.400,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.040,00 (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset) złotych.
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łapach, obręb Łapy Dębowina, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę o nr ew. 1/12 o powierzchni 0,3232 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział IX Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości tj. budynku wagowego o pow. 25,15m².
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku wynosi 129.500,00 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 12.950,00 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.300,00 (słownie: tysiąc trzysta) złotych.
3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Łapach, obręb Łapy II, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działki o nr ew. 326 (pow. 0,0430 ha), 327 (pow. 0,0424 ha), 328 (pow. 0,0420ha), 329 (pow. 0,0417 ha) i 330 (pow. 0,0415 ha), tj. o łącznej powierzchni 0,2106 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział IX Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3.
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 4.450,00 (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych netto, przy czym cena ta zostanie powiększona o należny 22 % podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 445,00 (słownie: czterysta czterdzieści pięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
Oferowane do sprzedaży w/w nieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.
Licytacja odbędzie się dnia 17 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w byłej cukrowni w Łapach w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. O/Białystok o numerze 76 2030 0045 1110 0000 0072 6140 z dopiskiem „wadium – nieruchomość Łapy dz. nr ……” w terminie do 16 sierpnia 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
- W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
- Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
- Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się wpływ środków na rachunek sprzedającego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. (85) 715 88 07, tel. kom. 695 650 367.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz