Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-08-05
PRZETARG – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim, Falborzu Parcele i Unisławiu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1, gmina Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg nieograniczony w formie ustnej na sprzedaż:
1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 7/2 o powierzchni 7,24 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00053444/5.
Cena wywoławcza na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działka nr 7/2) wynosi 77.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), przy czym sprzedaż ta zostanie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%.
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Falborz Parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha wydzieloną z działki nr 38/16, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.
Cena wywoławcza na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działka nr 38/18) wynosi 69.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przy czym sprzedaż ta zostanie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%.
drugi przetarg nieograniczony w formie ustnej na sprzedaż :
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ulicy Mickiewicza, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 24/46 o powierzchni 0,2687 ha, wydzielonej z działki nr 24/36 o pow. 2,4089 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9), wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.375 m², budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości zabudowanej (działka nr 24/46) wynosi 258.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
oraz drugi publiczny przetarg nieograniczony w formie ustnej na sprzedaż nieruchomości po byłej CUKROWNI UNISŁAW w postaci:
I )
1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 181/13 o powierzchni 0,5396 ha (wydzieloną z działki nr 181/8 o powierzchni 0,7808 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001044/1) oraz działkę nr 182 o powierzchni 2,8100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00006070/7, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości,
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 180/2 o powierzchni 0,3847 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości,
3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 202 o powierzchni 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.
Łączna cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pkt 1) – 3) wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, budowlami i urządzeniami wynosi 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
II ) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki nr 181/6 o powierzchni 0,0468 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001044/1, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 120 m² znajdującego się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
III ) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko- pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 38/4 i powierzchni 0,1474 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 1043, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego (pełniącego w przeszłości funkcję przedszkola komunalnego, powierzchnia użytkowa budynku 333,20 m²), budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysiące złotych) brutto, przy czym sprzedaż nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
Przetargi będą przeprowadzone w sposób i trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstała w wyniku komercjalizacji (Dz. U.Nr. 27.poz.177 ze zm.).
Rozpoczęcie licytacji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. od godziny 10:00 w Biurze Technicznym byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” przy ulicy Przemysłowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. W/w nieruchomość można oglądać do dnia 20.08.2010 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.
Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 20.08.2010 r. na konto bankowe w BGŻ S.A O/Włocławek nr 34 2030 0045 1110 0000 0111 4120, z dopiskiem „wadium – nieruchomość działka nr …… położona w ………………”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek bankowy. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy powinni przedstawić dowody wpłaty wadium. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr.167, poz.1758 z późn. zm. ).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Nabywcą zostanie uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę najwyższą z biorących udział w licytacji. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej. Stawienie się jednego uczestnika w licytacji wystarcza do odbycia przetargu. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wraz ze wskazaniem kancelarii notarialnej - Spółka powiadomi nabywcę listem poleconym. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w pierwszym przetargu z pkt 1) i 2) (działka nr 7/2 położona w Brześciu Kujawskim i działka nr 38/18 położona w Falborzu Parcele) są niezabudowane, w związku z czym zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2603 z późń. zm.) gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu, a sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tejże nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargu nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Burmistrza Miasta Brześć Kujawski z przysługującego prawa w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży zgodnie z art. 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerami telefonu 54 230 52 24 dotyczy nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim i Falborzu Parcele oraz nr 508 087 500 dotyczy nieruchomości położonych w Unisławiu.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

« wstecz