Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-08-10
PRZETARG – na sprzedaż nieruchomości w Płocku - Borowiczkach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: Płock, pl. Witosa 1, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 roku nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 2374/11 o powierzchni 0,0047 ha wraz z prawem własności budynku dawnej hydroforni, położonej przy ul. Borowickiej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW 66500.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.800,- zł, minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,- zł.
2. prawa użytkowania wieczystego działki nr 2406/8 o powierzchni 0,2500 ha wraz z prawem własności budynku gospodarczego położonego przy ul. Pocztowej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW 66500.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.545,42 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i czterdzieści dwa grosze) brutto, przy czym sprzedaż ta opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 11.055 zł, minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.200,- zł.
Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.
Licytacja rozpocznie się dnia 02 września 2010 r. o godzinie 9.00 w byłej Cukrowni Borowiczki, pl. Witosa 1, 09-408 Płock, sala stołówki. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od dnia licytacji.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość Płock dz. nr…….” w terminie do dnia 01-09-2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wspomniany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Oferent przed przystąpieniem do przetargu powinien okazać Komisji przetargowej:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość oferenta (np. dowód osobisty albo paszport),
- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, jak również podpisane oświadczenie, że oferent nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków licytacji,
- jeżeli oferent bierze udział w przetargu przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby będącej pełnomocnikiem (np. dowód osobisty albo paszport),
- osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielczości majątkowej,
- cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku nr 167 poz. 1758 ze zm.),
- osoba prawna powinna nadto przedłożyć uchwałę odpowiedniego organu (rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia), jeżeli zgoda organu na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest wymagana przepisami prawa lub statutem.
- każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27, poz. 177 ze zm.),
- oryginału dowodu wpłaty wadium.
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarczy do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium nabywcy zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu nie będących nabywcami zostanie im zwrócone w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu na konto wpłacającego. Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy kupna w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący. Wadium wpłacone przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca wyłoniony w drodze licytacji uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie zapłaci ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego traci prawa do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na konto sprzedającego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00 w okresie od zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (24) 267-85-68 od godz. 8.00 do 14.00.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, że nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz