Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-09-03
Przetarg – sprzedaż składników majątku trwałego w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku trwałego zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13:

 

Poz.
Przedmiot przetargu
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
Postą - pienie /zł/
1
Waga mechaniczna 50-tonowa (łęczycka), typ WS-50,metalowy pomost 14 mb, czujnik tensometryczny - FT, miernik wagowy – Mikro 93T, nr fabryczny – 3038
12 500
1 250
200
2
Waga mechaniczna 50-tonowa (łęczycka), typ WS-50,metalowy pomost 14 mb, czujnik tensometryczny - FT, miernik wagowy – Mikro 93T, nr fabryczny – 3038
12 500
1 250
200
3
Piła ramowa typ-PR 300, rok prod. 1964, skok suwaka – 160 mm.
1 100
110
20
4
Piła ramowa typ ON 253, rok prod. 1989, maksymalna średnica cięcia – 280 mm.
1 800
180
30
5
Przecinarka tarczowa typ BTC 50, rok prod. 1974
3 800
380
50
6
Strugarka poprzeczna typ 7E 35, rok prod. 1984, długość strugania 50-500 mm.
7 600
760
100
7
Szlifierka do wałków typ 1 SMH, rok prod. 1989
4 500
450
50
8
Strugarka poprzeczna typ PABU-63, rok prod. 1972
4 200
420
50
Cena wywoławcza podana w pozycji 8 jest ceną netto i przy jej sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT. Ceny podane w pozostałych pozycjach są cenami netto, przy czym ich sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w budynku byłej Cukrowni w Lublinie, ul. Krochmalna 13 w dniu 16 września 2010 r. o godz. 11.00. Wpłata wadium przelewem do dnia 15 września 2010 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu. Każdy wymieniony w poz. od 1 do 11 środek trwały, będzie licytowany oddzielnie.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na konto BGŻ O/Lublin nr 83 2030 0045 1110 0000 0052 3090oraz okazanie przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty.Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiej (lub jakich) pozycji wpłata dotyczy. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
2.    Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu. W przypadku osoby prawnej lub przedsiębiorcy należy przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru.
3.    Sprzedaż licytowanego składnika majątku trwałego nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie do dnia 20 września 2010 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nie zapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 
Wymienione składniki majątku trwałego można obejrzeć w Lublinie, ul. Krochmalna 13 i uzyskać informację o nich pod numerami: (0-81) 463 22 63 lub 463 22 64. Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (081) 463 23 54 i 695 650 086.
Demontaż i transport zakupionego w przetargu przedmiotu sprzedaży wykonuje nabywca na własny koszt. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

« wstecz