Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-09-08
Przetarg – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublinie

przy ul. Krochmalnej 13 g, obręb 17-Krochmalna, gmina Miasto Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr 3/19 o pow. 0,9283 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1I/00161518/8, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Zabudowę nieruchomości stanowią 2 budynki biurowe o pow. 769 m² i 111 m² o bardzo wysokim standardzie wykończenia, każdy wyposażony w salę konferencyjną, gabinety, pokoje biurowe i aneks kuchenny. Teren utwardzony jest nawierzchnią asfaltową. Posiada wygodny dojazd z drogi publicznej oraz duży parking. Budynki zlokalizowane na nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/1101. W związku z powyższym program ich użytkowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.

Cena wywoławcza wynosi 4.500.000,00 zł. netto. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 450.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50.000,00 zł.
Licytacja odbędzie się dnia 29 września 2010 r. o godz. 11.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 83 2030 0045 1110 0000 0052 3090 z dopiskiem „wadium – działka nr 3/19” w terminie do 28 września 2010 r.Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
- Nadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Grzegorz Ryczek - tel. 081 463-23-54, kom. 695-650-086 oraz Pan Ryszard Maciąg – 081 463-22-42, kom. 695-650-356
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz