Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-09-17
Przetarg – lokale w Unisławiu, nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

1. odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 46,52 m² znajdującego się w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 5, ze wskazaniem, iż właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział wynoszący 4652/23855 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,1191 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/ 00024057/2, wraz z 1/4 udziału w lokalu użytkowym nr 1 o pow. 14,70 m² znajdującego się w budynku mieszalno-użytkowym przy ulicy Żwirki i Wigury 5 w Unisławiu, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 1470/23855 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,1191 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr TO1C/00024057/2.
Cena wywoławcza wynosi 28.500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 07 października 2010 roku, o godz.10:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne”.
2. odrębnej własności lokalu użytkowego nr 3 o pow. użytkowej 64,76 m² znajdującego się w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 5, ze wskazaniem, iż właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział wynoszący 6476/23855 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,1191 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/ 00024057/2, wraz z 1/4 udziału w lokalu użytkowym nr 1 o pow. 14,70 m² znajdującego się w budynku mieszalno-użytkowym przy ulicy Żwirki i Wigury 5 w Unisławiu, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 1470/23855 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,1191 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr TO1C/00024057/2.
Cena wywoławcza wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 07 października 2010 roku, o godz.10:30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim, w budynku „Biuro Techniczne”
oraz trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ulicy Mickiewicza, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 24/46 o powierzchni 0,2687 ha (wydzielonej z działki nr 24/36 o pow. 2,4089 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9), wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.375 m², budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza wynosi 258.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 25.800,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.580,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 07 października 2010 roku o godz.11:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne”.
2. sprzedaż nieruchomości po byłej Cukrowni Unisław w postaci:
a)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 181/13 o powierzchni 0,5396 ha (wydzieloną z działki nr 181/8 o powierzchni 0,7808 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001044/1) oraz działkę nr 182 o powierzchni 2,8100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00006070/7, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości;
b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 180/2 o powierzchni 0,3847 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości;
c)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 202 o powierzchni 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wymienionych w pkt 2, wynosi łącznie 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 246.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych.
Licytacja odbędzie się dnia 07 października 2010 roku o godz.11:30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim, w budynku „Biuro Techniczne.
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki nr 181/6 o powierzchni 0,0468 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001044/1, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 120 m² znajdującego się na tej nieruchomości
Cena wywoławcza wynosi 31.500,00 zł (słownie trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 315,00 zł (słownie: trzysta piętnaście ) złotych.
Licytacja odbędzie się dnia 07 października 2010 roku o godz.12:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ulicy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim, w budynku „Biuro Techniczne”.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ  o numerze 77 2030 0045 1110 0000 0064 7940, z dopiskiem „wadium – …………………” w terminie do 06.10.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul. Przemysłowa 1 oraz byłej Cukrowni Unisław, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00, w okresie od dnia 06.10.2010 roku do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Halina Małecka - tel. 54 23 05 224, kom. 695 650 165  oraz Andrzej Kowalski tel. kom 508 087 500.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz