Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-09-17
Przetarg – nieruchomość zabudowana w Okunince

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Okuninka, obręb 6-Okuninka, gmina Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie, stanowiącej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym,

składającej się z 8 działek o łącznej pow. 1,5300 ha: nr 492/1 o pow. 0,2520 ha, nr 492/2 o pow. 0,1646 ha, nr 492/3 o pow. 0,2703 ha, nr 492/4 o pow. 0,1235 ha; nr 492/5 o pow. 0,2522 ha; nr 492/6 o pow. 0,0077 ha; nr 492/7 o pow. 0,1310 ha, nr 492/8 o pow. 0,3287 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym we Włodawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 20387. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Na nieruchomości znajdują się budynki i budowle: 3-kondygnacyjny murowany pawilon wczasowy o pow. użytkowej 936,38 m2, w tym pow. mieszkalna 662,16 m2 (34 pokoje, 119 miejsc noclegowych), parterowy murowany budynek wczasowy o pow. zabudowy 72,40 m2 (4 pokoje z osobnymi wejściami), parterowy murowany budynek stołówki o pow. zabudowy 699,25 m2, murowany śmietnik, budynek ubikacji zewnętrznej, zadaszenie stalowe o pow. 30,78 m2, parking utwardzony asfaltem, wewnętrzna droga asfaltowa, budynek stacji trafo (bez prawa własności), 12 drewnianych domków letniskowych o łącznej pow. zabudowy 251,74 m2 i drewniany pawilon o pow. zabudowy 145,20 m2.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa, nieruchomość położona jest na terenie obszaru oznaczonego symbolem UT – usługi turystyczne. Dostęp do drogi publicznej – z dwóch stron.
Przetarg będzie przeprowadzony na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu organizacji przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27 poz. 177 ze zm.).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.276.000,00 zł, wadium wynosi 127.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20.000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną netto, przy czym sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 6 października 2010 r. o godz. 11.00 w budynku byłej Cukrowni Lublin w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto nr 83 2030 0045 1110 0000 0052 3090 z dopiskiem „wadium – ośrodek wczasowy w Okunince”, w terminie do dnia 5 października 2010 r., oraz okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Podmioty biorące udział w licytacji powinny posiadać:
• aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub z ewidencji podmiotów gospodarczych,
• zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu NIP,
• a także dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu podczas licytacji.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. O wyznaczonym terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 14 dni. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym nabywcą, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca, który nie uiści pełnej ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu: (81) 463 23 54, 695 650 086 i 695 650 356. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wymienionymi numerami.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

« wstecz