Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-10-06
Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dryszczów

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna, ogłasza ustny publiczny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dryszczów,
gmina Żmudź, powiat chełmski, województwo lubelskie, składającej się z działki o nr ewidencyjnym 148/2 o powierzchni 1,1000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga KW nr 37333 oraz działki o nr ewidencyjnym 149 o powierzchni 0,9000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga KW nr 42778, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Na nieruchomości znajdują się budynek i budowle: budynek o pow. użytkowej 30 m2, utwardzenie placu płytami żelbetowymi o pow. 10.100 m2. Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żmudź działki: nr 148/2 i nr 149 w miejscowości Dryszczów znajdują się na terenach RPU 45 - teren urządzeń obsługi rolnictwa. Nieruchomość zlokalizowana jest przy szosie Chełm – Hrubieszów.
Przetarg będzie przeprowadzony w sposób i trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstała w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27.poz.177 ze zm.).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 452.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Wadium wynosi: 45.200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych) netto. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku i budowli jest zwolniona z podatku VAT.
Rozpoczęcie licytacji odbędzie się w dniu 04 listopada 2010 r. o godz. 10.00, w budynku biurowca Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, pokój nr 314, III piętro.
Warunki przystąpienia do licytacji:
1.       Wniesienie wadium w wysokości 45.200,00 złotych,
2.       Przedstawienie licytatorowi następujących dokumentów:
- aktualny odpis z rejestru, właściwego dla uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą;
- upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentuje osoba obecna na licytacji;
- oświadczenie, że uczestnik licytacji zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń;
- oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie §6 wymienionego powyżej rozporządzenia;
- kopię dowodu wpłaty wadium;
- numer konta, na które zwrócone zostanie wadium;
- oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 30 dni od zamknięcia przetargu;
- ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną nr 148/2 i nr 149 położonej w miejscowości Dryszczów w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny, wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy: Banku Spółdzielczego w Krasnymstawienr 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001z dopiskiem „Wadium - nieruchomość w miejscowości Dryszczów” w terminie do dnia 03 listopada 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia licytacji. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg w okresie związania ofertą.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie aktu notarialnego. O wyznaczonym terminie podpisania aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone bezpośrednio po udzieleniu przybicia. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Nabywca, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy ponosi Nabywca.
Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, pokój nr 3, parter budynku biurowca oraz pod nr telefonu (082) 577 02 11 wew. 218.
Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego licytację w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu podanym powyżej.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

« wstecz