Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-10-06
Przetarg – sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski

przy ulicy Okrzei 1, obręb 0001-M Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko - pomorskie, stanowiącej działkę nr 583 o powierzchni 1,5629 ha, wraz z prawem własności budynku „Pałac Dyrektora” o powierzchni użytkowej 542,17 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/ 00047195/9.
Cena wywoławcza wynosi 850.000.00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 85.000.00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 8.500.00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset ) złotych.
Licytacja odbędzie się w dniu 28 października 2010 roku o godz.10:00 w byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne”
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze: 77 2030 0045 1110 0000 0064 7940 z dopiskiem wadium – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim stanowiącej działkę nr 583 o pow. 1,5629 ha” w terminie do 27 października 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.
Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. /zapis dotyczy nieruchomości
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni Brześć Kujawskiprzy ul. Przemysłowa 1 w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia 07.10.2010 roku do dnia poprzedzającego przetarg.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka - tel. 54 23 05 224, lub 695 650 165
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz