Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-10-18
Przetarg – nieruchomości w Płocku-Borowiczkach i Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza:

pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/8 i nr 176/34 o łącznej powierzchni 1,4258 ha zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. 204,8 m.kw częściowo podpiwniczony, położony w miejscowości Mała Wieś, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PL1P /00067147/ 4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Do części ceny tj. 65.615 zł należy doliczyć 22% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych;
drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Raczkowizna w Płocku - Borowiczkach, gmina Płock, województwo mazowieckie składającej się z działki nr 2401 o pow. 1,6574 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PL1P/00066500/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy) złotych netto. Do ceny należy doliczyć 22% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta) złotych.
oraz trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 2374/11 o powierzchni 0,0047 ha wraz z prawem własności budynku dawnej hydroforni, położonej przy ul. Borowickiej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW nr PL1P/00066500/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście) złotych.
2. prawa użytkowania wieczystego działki nr 2406/8 o powierzchni 0,2500 ha wraz z prawem własności budynku gospodarczego położonego przy ul. Pocztowej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW nr PL1P/00066500/0 .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.611 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset jedenaście złotych) netto. Do ceny należy doliczyć 22% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.062 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych.
Licytacja odbędzie się dnia 10 listopada 2010 r. o godz. 900 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1 w Płockuw sali stołówki.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość dz. nr ……….” w terminie do dnia 09 listopada 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana po podpisaniu aktu notarialnego. Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich. Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 1000 do 1300 w okresie od dnia 26 października 2010 r. do dnia poprzedzającego przetarg.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek pod nr tel. 24-267-85-68, kom. 695-650-076.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz