Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-03
Przetarg – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 5 o powierzchni użytkowej 158,10 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni z jadalnią, hallu, oranżerii oraz łazienki z wc wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi tj. piwnicą o pow. 11,20 m2, piwnicą o pow. 34,60 m2, pomieszczeniem pomocniczym o pow. 3,20 m², pomieszczeniem pomocniczym o pow. 13,60 m² oraz pomieszczeniem pomocniczym o pow. 2,70 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kl. Janickiego 5 w Żninie, wraz z udziałem wynoszącym 22340/57200 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej położonej w Żninie, powiat żniński, województwo kujawsko - pomorskie, stanowiącej działkę o nr ew. 857/15 o pow. 0,1424 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga wieczysta KW nr 24957. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 237.488,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) netto plus obowiązujący podatek VAT od udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 23.749,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r., o godz. 10.30 w siedzibie byłej „Cukrownia Żnin” przy ul. Kl. Janickiego 1, 88-400 Żnin, w sali narad. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BGŻ O/Inowrocław o numerze 43 2030 0045 1110 0000 0067 7070 z dopiskiem „wadium – przetarg lokal nr 5” w terminie do 26 listopada 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć przedmiot przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Elżbieta Rozwarska – tel. 52 – 303– 13 - 18 w dni powszednie w godz. 800 do 1400.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz