Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-09
Przetarg – sprzedaż składników majątkowych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątkowych:

1. Autobus Autosan H9-21 , rok produkcji 1989.
Cena wywoławcza 12.900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.290,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
2. Ciągnik siodłowy Jelcz 315 , rok produkcji 1982
Cena wywoławcza 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
3. Samochód ciężarowy Kamaz 5320 , rok produkcji 1981
Cena wywoławcza 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
4. Naczepa niskopodwoziowa N-162 , rok produkcji 1982
Cena wywoławcza 3.900,00 zł (słownie: trzy dziewięćset złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
5. Przyczepa D-83, rok produkcji 1985
Cena wywoławcza 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
6. Przyczepa HL-8011, rok produkcji 1977
Cena wywoławcza 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
7. Koparka samojezdna KM-602 A , rok produkcji 1986
Cena wywoławcza 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
8. Zbiornik sprężonego powietrza 8 m3, stalowy, 2 000 kg.
Cena wywoławcza 1,60 zł (słownie: jeden złotych 60/100) za kg netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny sprzedaży.
9.Wózek widłowy akumulatorowy EV, rok produkcji 1989.
Cena wywoławcza 3.280,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 328,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
10.Samochód osobowy Polonez Caro ( gaz), rok produkcji 2000
Cena wywoławcza 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny sprzedaży.
11. Samochód osobowy mikrobus Ford Transit , rok produkcji 1995
Cena wywoławcza 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny sprzedaży.
12.- złom stalowy – szyny staroużyteczne, 8.500 kg, cena wywoławcza 1.700,00 zł netto;
     - złom miedzi – 413,900 kg, cena wywoławcza 7.200,00 zł netto;
     - złom silnikowy – 9.572 kg, cena wywoławcza 7.700,00 zł netto;
     - złom aluminium – 112 kg, cena wywoławcza 280 ,00 zł netto;
     - złom kolorowy aluminium – 63,350 kg, cena wywoławcza 200 ,00 zł  netto;
     - złom mosiężny – 544,700 kg , cena wywoławcza 6.560,00 zł netto;
     - złom stal kwasoodporna – 44 kg , cena wywoławcza 220,00 zł netto;
     - złom stalowy – 36.000 kg , cena wywoławcza 16.000,00 zł netto;
     - olej przepracowany – 409 kg, cena wywoławcza 410,00 zł;
     - słupy BSW-12 – szt. 34, cena wywoławcza 1.500,00 zł;
     - słupy BSW -14 – szt. 20, cena wywoławcza 2.100,00 zł;
     -  taśma gumowa staroużyteczna, 499 kg , cena wywoławcza 500 zł;
     - taśma gumowa staroużyteczna, 938 kg , cena wywoławcza 900 zł;
     - tkanina Techniczna wyeksploatowana, 678 kg, cena wywoławcza 890,00 zł.
Wadium wynosi 10% cen wywoławczych, wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej. Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny sprzedaży złomu.
Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – zwolnione z podatku VAT.
Licytacja odbędzie się dnia 03 grudnia 2010 o godz. 11.00 w Wożuczynie - Cukrowni 1, 22-640 Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze PL 56 2030 0045 1110 0000 0063 9200 Oddział Wrocław z dopiskiem „wadium – nazwa towaru/przedmiotu” w terminie do 02.12.2010 r. lub w kasie cukrowni do dnia 02.12.2010 r. do godz. 15.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby (dotyczy firm). Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć środek trwały w imieniu swoim i małżonka.
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia wpłaty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w Wożuczynie – Cukrowni  w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00   w okresie od dnia 10.11.2010.do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr. tel. 84/6633111 wew. 219,223,246.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz