Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-15
Sprzedaż prawa użytkownia wieczystego nieruchomości w Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brześć Kujawski, przy ulicy Mickiewicza, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 24/46 o powierzchni 0,2687 ha (wydzielonej z działki nr 24/36 o pow. 2.4089 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9), wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.375 m², budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdującej się na tej nieruchomości wynosi 258.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 25.800,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.580,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych. Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2010 roku o godz.10.00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul. Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne” pokój nr 8 .
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ulicy Okrzei 1, obręb 0001-M Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko - pomorskie, stanowiącej działkę nr 583 o powierzchni 1.5629ha, wraz z prawem własności budynku „Pałac” o powierzchni użytkowej 542,17 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/ 00047195/9.
Cena wywoławcza wynosi 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy ) złotych.
Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset) złotych. Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2010 roku o godz.10.30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul. Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne”.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze 77 2030 0045 1110 0000 0064 7940 z dopiskiem „wadium – nieruchomość nie/zabudowana położona w Brześciu Kujawskim stanowiąca działkę nr …… o pow. ……. ha” w terminie do 29.11.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul. Przemysłowej 1, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg .
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Halina Małecka - tel. 54 23 05 224, kom. 695 650 165.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz