Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-19
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Wożuczynie Cukrowni, obręb Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, składającej się z działki nr 227, ark. ewidencyjny nr 1 o pow. 0,12ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1T/00043356/5, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomości. Zabudowę stanowi budynek świetlicy przyzakładowej.
Cena wywoławcza wynosi 104.000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10 400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, składającej się z działki nr 246/2 o pow. 0,2200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1T/00043356/5.
Cena wywoławcza wynosi 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) netto. Do ceny sprzedaży należy doliczyć 22% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 09 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 (działka 227- świetlica) i o godz. 12.00 (działka 246/2) w Wożuczynie Cukrowni 1, 22-640 Rachanie, woj. lubelskie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze PL 56 2030 0045 1110 0000 0063 9200 Oddział Wrocław z dopiskiem Wadium – ( nazwa nieruchomości) w terminie do 08.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji winny posiadać : aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzje o nadaniu NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu, oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas zobowiązana jest przedstawić zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości , bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia na konto wskazane przez wpłacającego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w Wożuczynie Cukrowni 1 , 22-650 Rachanie, woj. lubelskie w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od dnia 22.11.2010 do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielane są po nr tel. 84/6633111 wew. 219 lub 223.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz