Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-23
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 16, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw Nr 0005, jednostka ewidencyjna Nowy Staw-Miasto 220907_4, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, składającej się z działki zabudowanej nr 2/12 o powierzchni 0,0414 ha i działki niezabudowanej nr 2/13 o powierzchni 0,0365 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 2/12 i nr 2/13 wynosi 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych).
2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 16, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw Nr 0005, jednostka ewidencyjna Nowy Staw-Miasto 220907_4, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/9 o powierzchni 0,0541 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 2/9, wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 16, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw Nr 0005, jednostka ewidencyjna Nowy Staw-Miasto 220907_4, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/3 o powierzchni 0,1642 ha i działki nr 2/4 o powierzchni 0,1566 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 2/3 i nr 2/4 wynosi 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych).
4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 16, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw Nr 0005, jednostka ewidencyjna Nowy Staw-Miasto 220907_4, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 32 o powierzchni 10.6884 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6. wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 32 wynosi 280.300,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 28.030,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.803,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzy złote).
5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie przy ulicy Młyńskiej, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw Nr 0005, jednostka ewidencyjna Nowy Staw-Miasto 220907_4, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 40/3 o powierzchni 5.7370 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 40/3 wynosi 158.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.800,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.580,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych).
Licytacja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 10.00, w budynku biurowym byłej cukrowni w Nowym Staw przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku PEKAO S.A. I O/GRYFICE o numerze 11 1240 3842 1111 0000 4267 7101 z dopiskiem „wadium – działka nr 2/12 i nr 2/13 lub nr 2/9 lub nr 2/3 i nr 2/4 lub nr 32 lub nr 40/3” w terminie do dnia 13.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji   (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 601 617 231 oraz 695 650 303.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz