Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-11-23
Przetarg - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Niemcewicza w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 24/3 o pow. 0,2518 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093473/7.
Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 136.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 13.700,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Postąpienie wynosi 1.370,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lelewela w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 96/16 o pow. 0,1182 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 96/15 o pow.0,0458 ha, stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00068461/6.
Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 72.700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100). Postąpienie wynosi 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100).
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lelewela w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 96/17 o pow. 0,1202 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 96/15 o pow.0,0458 ha, stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00068461/6. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lelewela w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 96/19 o pow. 0,1360 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 96/15 o pow.0,0458 ha, stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00068461/6. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 94.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 940,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych 00/100).
5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lelewela w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 96/21 o pow. 0,1151 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 96/15 o pow. 0,0458 ha, stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00068461/6. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 22%. Wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński, wyżej opisane nieruchomości gruntowe posiadają funkcję – „tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności i średnich standardach”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard Szczeciński, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanych w poz. 2, 3 i 5, jak również udziałów w działce nr 96/15 stanowiącej drogę dojazdową, nastąpi z jednoczesnym obciążeniem tych działek ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu polegającym na nieodpłatnym korzystaniu z działek nr 96/16, nr 96/17, nr 96/21 i nr 96/15 w celu dostępu do sieci urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., stanowiących: rurociąg wód spławiakowych 2 x Ø500 (służebność przesyłu), zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
oraz pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie woj. zachodniopomorskie, składającej się z działki gruntowej nr 1/2 o pow. 0,1285 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00081986/8.
Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 245.000,00 zł (słownie dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto i cena ta zawiera podatek VAT w wys. 22%. Wadium wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. W/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie o dominującej funkcji – park technologiczny, produkcja, składy, magazyny, parking strategiczny, centrum logistyczne. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie- Miastu Szczecin, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.
Licytacja odbędzie się dnia 14 grudnia 2010r. godz.10.00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński, nr konta 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem „Wadium – działka nr ….. ,położenie ………”, w terminie do dnia 13.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz