Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-01
Przetarg – nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego po byłej „Cukrowni Unisław”
1)    nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko pomorskie, obejmującej działkę nr 181/13 o powierzchni 0,5396 ha, wydzieloną z działki nr 181/8 o powierzchni 0,7808 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00006070/7, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości,
2)    nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko pomorskie, obejmującej działkę nr 180/2 o powierzchni 0,3847 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości,
3)    nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko pomorskie, obejmującej działkę nr 202 o powierzchni 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości
Łączna cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pkt 1-3 wraz ze znajdującymi się na nich: budynkiem, budowlami i urządzeniami wynosi 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 246.000,00zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy ) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 24.600,00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych.
2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 38/4 i powierzchni 0,1474 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie prowadzona jest księga wieczysta nr 1043, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego (obecnie pełniącego funkcję przedszkola komunalnego, powierzchnia użytkowa budynku 333,20m²), budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości zabudowanej wynosi 355.000,00 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt pięć tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż ta nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.550,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych.
3.prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, składającej się z działki nr 181/6 o powierzchni 0,0468 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001044/1, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 120 m² znajdującego się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.150,00 zł (słownie: trzy tysięcy pięćset pięćdziesiąt ) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 315,00 zł (słownie: trzysta piętnaście) złotych.
4.prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/39 o powierzchni – 0,1364 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 39.400,00 zł (słownie trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 394,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złotych.
5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/40 o powierzchni 0,1373 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.100,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.810,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 381,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) złotych.
6. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/41 o powierzchni – 0,1373 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.100,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.810,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 381,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) złotych.
7. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/42 o powierzchni - 01372 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.100,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.810,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć ) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 381,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) złotych.
8. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/43 o powierzchni – 0,1372 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.100,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.810,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 381,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) złotych.
9. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 24/44 o powierzchni – 0,1383 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 24/38 o powierzchni 0,1246 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 24/36, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.400,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.840,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 384,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery) złotych.
10.prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/2 o powierzchni – 0,1807 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.100,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy sto złotych)netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.010,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 501,00 zł (słownie: pięćset jeden) złotych.
11. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/3 o powierzchni – 0,1817 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.400,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych)netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5040,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 504,00 zł (słownie: pięćset cztery) złotych.
12. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/4 o powierzchni – 0,1545 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.200,00zł (słownie czterdzieści trzy tysięcy dwieście złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.320,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa) złotych.
13.prawo użytkowania wieczystegonieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/5 o powierzchni – 0,1373 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.600,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.860,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 386,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć ) złotych.
14. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/6 o powierzchni – 0,1475 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.300,00 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.130,00 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 413,00 zł (słownie: czterysta trzynaście) złotych.
15. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/7 o powierzchni – 0,1707 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 47195.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.500,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych)netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 475,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć ) złotych.
 
Licytacja odbędzie się dnia 22 grudnia 2010 roku od godz.10:00 w byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” przy ul Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim w budynku „Biuro Techniczne, pokój nr 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze77 2030 0045 1110 0000 0064 7940 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana położona w Unisławiu / Brześciu Kujawskim, stanowiąca działkę nr …… o pow. ……. ha ” w terminie do 21.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” przy ul. Przemysłowej 1 (dotyczy nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim) oraz w byłej „Cukrowni Unisław” (dotyczy nieruchomości położonych w Unisławiu) w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Andrzej Kowalski- tel.508 087 500 oraz Halina Małecka - tel. 54 23 05 224, kom. 695 650 165.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz