Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-03
Przetarg – lokale mieszkalne w miejscowości Ostrowite

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony w formie ustnej na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych w miejscowości Ostrowite:

1) lokalu mieszkalnego o numerze 19 o powierzchni 36,89 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 187 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,93 m2 i udziałem wynoszącym 3982/109066
w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/12 o pow. 0,0793 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27744.
Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona
z podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 2.740,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100).
2) lokalu mieszkalnego o numerze 11 o powierzchni 50,82 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 182 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 12,60 m2 i udziałem wynoszącym 6342/73636
w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/25 o pow. 0,0821 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27723.
Cena wywoławcza wynosi 38.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3.810,00 zł (słownie: słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100).
3) lokalu mieszkalnego o numerze 8 o powierzchni 40,26 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 183 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 14,07 m2 i udziałem wynoszącym 5433/82601
w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/23 o pow. 0,0889 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27737.
Cena wywoławcza wynosi 26.600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolnionaz podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 2.660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
4) lokalu mieszkalnego o numerze 15 o powierzchni 27,74 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 183 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,40 m2 i udziałem wynoszącym 3514/82601
w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/23 o pow. 0,0889 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27737.
Cena wywoławcza wynosi 18.900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 1.890,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
5) lokalu mieszkalnego o numerze 2 o powierzchni 34,86 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 176 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z udziałem wynoszącym 3486/20018 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu
nr 75/11 o pow. 0,0631 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 28079.
Cena wywoławcza wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
6) lokalu mieszkalnego o numerze 7 o powierzchni 53,52 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 185 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,56 m2 i udziałem wynoszącym 6108/50916
w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/16 o pow. 0,1978 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27726.
Cena wywoławcza wynosi 38.300,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3.830,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100).
 
Przetarg będzie przeprowadzony w sposób i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.).
Licytacja odbędzie się w dniu 28.12.2010r.  o godzinie 10.00 w Brześciu Kujawskim przy ulicy Przemysłowej 1. Ww. lokale mieszkalne można oglądać do dnia 23.12.2010 r. r., po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Spółki - Panem Andrzejem Kowalskim - nr tel. 508 087 500.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie (wpłata) wadium na rachunek bankowy w Banku BGŻ o/Toruń nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950
z dopiskiem „wadium – lokal mieszkalny nr……..” w terminie do dnia 23.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek bankowy. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 
Przed wywołaniem licytacji uczestnicy powinni przedstawić dowód wpłaty wadium.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik złożył ofertę korzystniejszą.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
 
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. Nr167, poz.1758 ze zm.).
 
Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu aktu notarialnego.  
 
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji na rachunki bankowe wskazane przez oferentów. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego traci prawa wynikające
z przybicia oraz złożone wadium.
 
Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Spółka powiadomi nabywcę listem poleconym.
 
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Andrzej Kowalski - nr tel. 508 087 500.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

« wstecz