Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-07
Przetarg – nieruchomości zabudowane w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Tuczno przy ulicy Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie , składającej się z działki  nr 136/4  o powierzchni 0,1590 ha, wydzielonej z działki nr 136/3 o powierzchni 21,8132 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 24223, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 167.580,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 16.758,00zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.676,00zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych.
2.       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Tuczno przy ulicy Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie, składającej się z działki nr 136/5 o powierzchni 0,1504 ha (wydzielonej z działki nr 136/3 o powierzchni 21,8132 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 24223, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 150.300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta) złotych brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.030,00zł (słownie: piętnaście tysięcy trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.503,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzy) złotych.
3.       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Tuczno przy ulicy Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie, składającej się z działki nr 136/6 o powierzchni 0,0047 ha, wydzielonej z działki nr 136/3 o powierzchni 21,8132 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 24223, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 24.231,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) złotych brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.423,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 242,00zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa) złotych.
4.       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Tuczno przy ulicy Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie, składającej się z działki nr 136/7 o powierzchni 0,1837 ha (wydzielonej z działki nr 136/3 o powierzchni 21,8132 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 24223, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości .
Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 258.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy)złotych brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 25.800,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.580,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych.
 
Licytacja odbędzie się dnia 29 grudnia 2010 roku od godz.10:00 w byłej „Cukrowni Tuczno”, 88-100 Tuczno ul Bydgoska 10, w budynku „Waga wozowa”.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana położona w Tucznie stanowiąca działkę nr (…) o pow. (…) ha” w terminie do 23.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni Tuczno ul. Bydgoska 10,w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Zbigniew Rak tel. 695 650 351 oraz  Halina Małecka - tel. 54 23 05 224, 695 650 165
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz