Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-14
Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1. Koparka typ K-407 na podwoziu Star 266 – numer rejestracyjny – CIN U601, nr inwentarzowy JAN 58000090, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1 800,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
2. Zasobnik (bunkier) do kamienia wapiennego, nr inwentarzowy JAN 60000067, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 10.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1000,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
3. Zbiornik kwasu solnego, nr inwentarzowy JAN 60300104, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
4. Transformator TAOA 1600 kVA, nr inwentarzowy JAN 63000079, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1100,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
5. Transformator ATO 374/22, 630 kVA, nr inwentarzowy JAN 63000092, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 6.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
6. Dźwig towarowy DTM 500, nr inwentarzowy JAN 64000167, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1200,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
7. Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q 250 kg, nr inwentarzowy JAN 64100249, rok produkcji 1999, cena wywoławcza wynosi 400,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22%), wadium 40,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
8. Żuraw samochodowy HYDROS R101- nr rejestracyjny- CIN 67 JT, nr inwentarzowy JAN 64200094, rok produkcji 1983, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.800,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
9. Stertownik „Żyrafa”, nr inwentarzowy JAN 64300042, rok produkcji 1969, cena wywoławcza wynosi 9.500,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 950,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
10. Przenośnik taśmowy PTL-8/650, nr inwentarzowy JAN 64300195, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 2500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
11. Przenośnik taśmowy PTL-6/650, nr inwentarzowy JAN 64300196, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 2.500,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
12. Przenośnik taśmowy PTL-8/650, nr inwentarzowy JAN 64300261, rok produkcji 2001, cena wywoławcza wynosi 4.000,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 400,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
13. Wirówka pralnicza WR 30, nr inwentarzowy JAN 66100085, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
14. Piec muflowy typ L3/C6H, nr inwentarzowy JAN 80100038, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 20,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
15. Elektroniczna maszyna do pisania ROBOTRON S 6 130, nr inwentarzowy JAN 80300014, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 2,00 zł;
16. Maszyna do liczenia banknotów DE LARNE, nr inwentarzowy JAN 80300019, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 100,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…)” w terminie do 10 stycznia 2011 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.
Przedmioty przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz