Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-14
Przetarg – aktywa trwałe w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń ogłasza przetarg ustny – licytację, na sprzedaż następujących aktywów trwałych:
1. samochód ciężarowy LUBLIN 3302 (blaszak) rok prod. 1997, nr inw. 742/21621/GRY, cena wywoławcza 3.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22%), wadium 350,00 zł, postąpienie 100,00 zł (I przetarg);
2. samochód osobowy SKODA - OCTAVIA, rok prod. 2004, nr inw. 741/21614/GRY, cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22%), wadium 1.250,00 zł, postąpienie 150,00 zł (I przetarg);
3. wózek widłowy spalinowy, rok prod.1984, nr inw. 760/21627/GRY, cena wywoławcza 4.000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 100,00 zł (I przetarg);
4. suwnica natorowa dwubelkowa, udźwig 5 t, rok prod. 1981, nr inw. 646/21519/GRY, cena wywoławcza 22.200,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 2.220,00 zł, postąpienie 250,00 zł (II przetarg).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27 poz.177 z dnia 20 lutego 2007 r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. z dopiskiem „przetarg 12.01.2011 Gryfice, wadium – poz. 1 (i/lub 2,3,4)” i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Rozpoczęcie licytacji odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 r. o godz. 9.00 w KSC S.A., miejsce działalności w Gryficach, ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice (budynek biurowy). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela KSC S.A. miejsce działalności w Gryficach, ul Fabryczna 2 pod nr telefonu (0-91) 384 20 51, wewnętrzny 222, 290. Przedmioty przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 10.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

« wstecz