Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-12-21
Przetarg – nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obręb Łapy Dębowina, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, stanowiącej działkę nr 1/9 o pow. 0,6628 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, tj. budynku garażowego o pow. użytkowej 158,12 m², budynku wiaty na samochody – zaplecze magazynowe o pow. użytkowej 952,87 m² oraz wiaty o konstrukcji metalowej - (II przetarg).
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi 815.700,00 (słownie: osiemset piętnaście tysięcy siedemset) złotych netto. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 81.570,00 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 8.500,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset) złotych.
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Łapach, obręb Łapy II, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działki o nr nr: 326 (pow. 0,0430 ha), 327 (pow. 0,0424 ha), 328 (pow. 0,0420 ha), 329 (pow. 0,0417 ha) i 330 (pow. 0,0415 ha), tj. o łącznej pow. 0,2106 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3 - (III przetarg).
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 4.450,00 (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 445,00 (słownie: czterysta czterdzieści pięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2011 r. o godz. 10 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np. „wadium – nieruchomość Łapy dz. nr……” w terminie do 11 stycznia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 14 w okresie od dnia 21 grudnia 2010 r. do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz