Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-01-12 Przetarg - urządzenia w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nw. składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności w Nowym Stawie:

1.    Sprężarka powietrza wydajność 10 m3/min, 1974 r.- cena wywoławcza 1.800,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 180,00 zł, postąpienie 50,00 zł.

2.    Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow. 82 m2GEA, 1995 r. - cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

3.    Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow.82 m2GEA, 1995 r. - cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

4.    Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow.62 m2 GEA, 1995 r. - cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

5.    Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, typ 192 FB, 1989 r. - cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł.

6.    Wagopakowaczka wentylowa50 kg, typ 192 FB, 1989 r. - cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł.

7.    Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, 1968 r.- cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł.

8.    Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, 1968 r. - cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł.

9.    Waga wozowo-samochodowa 50 t, 1973 r. - cena wywoławcza 7.200,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 720,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

10.  Zbiornik do cementu śr. 2 m, wys. 3,5 m, 1977 r. - cena wywoławcza 2.400,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 240,00 zł, postąpienie 50,00 zł.

11.  Mechaniczny pomost roboczy, wys. 20 m, 500 kg ,1981 r.- cena wywoławcza 6.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

12.  Zbiornik sprężonego powietrza, 4,5 m3, 1984 r. - cena wywoławcza 2.400,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 240,00 zł , postąpienie 50,00 zł

13.  Waga przesypowo-porcjująca ze zbiornikiem poj. 1 m3, 2001 r. - cena wywoławcza 7.380,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 740,00 zł , postąpienie 100,00 zł

Licytacja odbędzie się dnia 01 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w budynku biurowym byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. numer 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium– poz. 1 (i/lub 2,3,4…)” w terminie do 31.01.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty  potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone, w ciągu 3 dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 695 650 303.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz