Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-01-18 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Lublinie i Opolu Lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40,działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1. Prawa własności lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 1.282,28 m², stanowiącego były hotel pracowniczy, znajdującego się w budynku położonym w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13g, na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wraz z prawem związanym z odrębną własnością tego lokalu w postaci udziału wynoszącego 128228/170120 w częściach wspólnych budynku przy ul. Krochmalnej 13g w Lublinie i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, położone w Lublinie, obręb 17-Krochmalna, gmina Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3/7 o powierzchni 0,0930 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00178424/4.

Cena wywoławcza wynosi 2.655.000,00 zł. netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 265.500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 30.000,00 zł. Licytacja odbędzie się dnia 18 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 (sala konferencyjna).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej ogrodzonej, położonej w Opolu Lubelskim na osadzie fabrycznej przy ul. Janka Krasickiego 13, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr 164 o pow. 0,2779 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00038150/5.

Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł. netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23%  podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 18 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 (sala konferencyjna).

3. Prawa własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 25,86 m², składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, znajdującego się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Lublinie przy ulicy Krochmalnej 7/4, wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o pow. 6,00 m² oraz związanym z własnością przedmiotowego lokalu udziałem wynoszącym 3186/178574 części we współwłasności części wspólnych zabudowań i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 45/8 o pow. 0,2797 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1I/00211870/9.

Cena wywoławcza wynosi 38.600,00 zł. netto. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.860,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 18 lutego 2011 r. o godz. 13.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950z dopiskiem odpowiednio: przetarg 1 „wadium - hotel pracowniczy, przetarg 2: „wadium – działka nr 164”, przetarg 3: „wadium – lokal mieszkalny” w terminie do dnia 17 lutego 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają :

1/ poz. 1-3     -Pan Grzegorz Ryczek – 081 463-23-54, kom. 695-650-086

2/ poz. 2         -Pan Ryszard Maciąg – 081 463-22-42, kom. 695-650-356

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  

« wstecz