Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-01-19 Przetarg - nieruchomości zabudowane i lokal mieszkalny w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.)

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Tuczno przy ul. Bydgoskiej 10, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko – pomorskie, składających się z działek nr 112/2 o powierzchni 0,5181, nr 112/3 o powierzchni 3.9430 ha, i nr 114 o powierzchni 0,0775ha (łączna powierzchnia wynosi 4.5386 ha) dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00024223/7 wraz z prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach.

 

2.    na przedmiotowych nieruchomościach gruntowych ustanowione zostaną nieodpłatne służebności gruntowe:

- przechodu i przejazdu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Tucznie przy ul. Bydgoskiej, składającej się z działki nr 114 dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00024223/7 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ul. Bydgoskiej składającej się z działki nr 116 dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 35135,

- przesyłu na nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, przy ul. Bydgoskiej, składającej się z działki nr 112/3 dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY11/00024223/7, dotyczącą sieci i urządzeń pomiarowych, sieci wodociągowej wody pitnej, sieci kanalizacyjnej wód opadowych wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej SA z siedzibą w Toruniu na rzecz Spółki i jej następców prawnych.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych zabudowanych nr 112/2, nr 112/3, nr 114 wynosi 51.000,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych netto. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 5.100,00 (słownie: pięć tysięcy sto) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 510,00 zł (słownie: pięścet dziesięć) złotych;

oraz drugi przetarg ustny na sprzedaż:

1.    lokalu mieszkalnego o numerze 11 o powierzchni 50,82 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 182 położonym w miejscowości Ostrowite, obręb Ostrowite, gm. Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 12,60 m2i udziałem wynoszącym 6342/73636w częściach wspólnych budynku i urządzeniach infrastruktury nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 194/25 o pow. 0,0821 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27723.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 11 wynosi 38.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 00/100) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium w wynosi 10% ceny wywoławczej , tj. 3.810,00 zł (słownie: słownie: trzy tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 381,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 10 lutego 2011 roku od godz.10.00 w Budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, z dopiskiem „wadium -przetarg Tuczno”, lub „wadium – przetarg lokal mieszkalny nr 11 Ostrowite”, w terminie do dnia 08.02. 2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomości gruntowe nr 112/2, nr 112/3, nr 114 w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale „Fabryka Cukru” w Tucznie przy ul Bydgoskiej, w dni powszednie w godz. Od 8.00do 14.00w okresie od dnia 20.01.2011 r. do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351, odnośnie lokalu mieszalnego nr 11 położonego w miejscowości Ostrowite , lokal ten można obejrzeć w  dni powszednie w okresie od 20.01.2011 r. do dnia poprzedzającego przetarg , po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Andrzejem Kowalskim - tel. kom. 508 087 500, który udzieli również informacji na temat stanu faktycznego i prawnego  przedmiotu przetargu Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz