Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-01-20 Przetarg - sprzedaż składników majątku ruchomego w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, Miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

n/w składników majątku ruchomego:

1. Ładowarka kołowa Ł-34 (Stalowa Wola), 1984 r., nr inw. SOK_5027680, cena wywoławcza 30.000,00 zł, wadium             3.000,00 zł, minimalne postąpienie 300,00 zł.

2. Samochód osobowy Renault „Laguna” 1,8Kat, RT, 1996 r., nr rej. SDO2431, nr inw. SOK_7008541, cena wywoławcza 4.000,00 zł, wadium 400,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.

3. Koparka gąsienicowa KM-602, 1969 r., nr inw. 580/28251/LAP, cena wywoławcza 11.000,00 zł netto, wadium 1.100,00 zł, minimalne postąpienie 110,00 zł.

4. Pompa wirowa 25F-423 S04, 300m³/h, 2001 r., nr inw. ŁAP 441698, cena wywoławcza 6.700,00 zł, wadium 670,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł.

5. Pompa 250 Z2K-12, H=30,3-23,5m, Q=420-612m³/h, (z silnikiem, nieużywana), 1987 r., cena wywoławcza 5.000,00 zł, wadium    500,00, zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.

6. Pompa wirowa 40YSN-7 (z silnikiem), 1984 r., nr inw. ŁAP 441449, cena wywoławcza 320,00 zł, wadium 32,00 zł, minimalne postąpienie 5,00 zł.

7. Pompa wirowa 100-80-CN-200, 70m³/h, h=40m, 1990 r., nr inw. ŁAP 441497, cena wywoławcza 340,00 zł, wadium 34,00 zł, minimalne postąpienie 5,00 zł.

8. Pompa wirowa 100-80-CN-200 (niekompletna), 1990 r., nr inw. ŁAP 441500, cena wywoławcza 70,00 zł, wadium 7,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.

9. Pompa 40R-95 - buraczana, niekompletna, nr inw. 442/19073/LAP, cena wywoławcza 670,00 zł, wadium 67,00 zł, minimalne postąpienie 7,00 zł.

10. Pompa „Vario” 12042PP1000A000, 1994 r., nr inw. ŁAP 441527, cena wywoławcza 200,00 zł, wadium 20,00 zł, minimalne postąpienie 2,00 zł.

Podane ceny wywoławcze dla składników z poz. 1 i 2 są cenami brutto. W pozostałych przypadkach do wylicytowanej ceny składnika zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Licytacja odbędzie się dnia 10 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Ładowarka kołowa Ł-34 –poz.1” w terminie do 09 lutego 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć: poz.1 (Ładowarka Ł-34) – w byłej Cukrowni „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim, pozostałe - wbyłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 14 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk pod nr tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz