Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-02 Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach:381/8 i 176/34, o łącznej  powierzchni 1,4258 ha zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. 204,8 m2, częściowo podpiwniczonym, położonej w miejscowości Mała Wieś, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PL1P /00067147/ 4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Do części ceny tj. 65.615 zł należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych);

pierwszy po obniżonej cenie publiczny przetarg  ustny na sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 2374/11 o powierzchni 0,0047 ha wraz z prawem własności budynku dawnej hydroforni, położonej przy ul. Borowickiej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW nr PL1P/00066500/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 2406/8 o powierzchni 0,2500 ha wraz z prawem własności budynku gospodarczego położonego przy ul. Pocztowej w Płocku – Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta KW nr PL1P/00066500/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.500 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) netto. Do ceny należy doliczyć  podatek VAT wg stawki 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.050 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Licytacje odbędą się dnia 24 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1  w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710  z dopiskiem „wadium – nieruchomość dz. nr ……….” w terminie do 22.02.11 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie przekazana po podpisaniu aktu notarialnego.

Oferowane do sprzedaży ww. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia 01.02.11 r. do dnia 11.02.11 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek -  tel. 24-267-85-68, kom. 695-650-076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz