Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-04 Przetarg - sprzedaż turbozespołów, agregatów i przekładni w lokalizacji Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

1. Turbozespół typ TP-2, producent ZAMECH Elbląg, rok budowy 1963, nr inwent. MWI 369, cena wywoławcza brutto 80.000,00 zł, wadium 8.000,00 zł, minimalne postąpienie 800,00 zł.
2. Turbozespół SSW SIEMENS-SCHUCKERT, moc 756 kW, rok budowy 1942, nr inwent. MWI 349, rok budowy 1942, nr inwent. MWI 349, cena wywoławcza brutto 27.200,00 zł, wadium 2 720,00 zł, minimalne postąpienie 300,00 zł.
3. Agregat pompowy 50YSN-12, rok budowy 1984, nr inwent. MWI 1889, cena wywoławcza brutto 2.800,00 zł, wadium 280,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.
4. Agregat pompowy 50YSN-12 rok, budowy 1980, nr inwent. MWI 1770, cena wywoławcza brutto 2.800,00 zł, wadium 280,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.
5. Przekładnia mechaniczna „ZAMECH”, rok bud. 1984, TYP 310 BRW/302 BRW, cena wywoławcza brutto 3.800,00 zł, wadium 380,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.
6. Przekładnia mechaniczna „ZAMECH”, rok bud. 1984, TYP 310 BRW/302 BRW, cena wywoławcza brutto 3.800,00 zł, wadium 380,00 zł, minimalne postąpienie 50,00
7. Przekładnia mechaniczna „ZAMECH”, rok bud. 1984, TYP 310 BRW/302 BRW, cena wywoławcza brutto 3.800,00 zł, wadium 380,00 zł, minimalne postąpienie 50,00
8. Przekładnia mechaniczna „ZAMECH”, rok bud. 1984, TYP 310 BRW/302 BRW, cena wywoławcza brutto 3.800,00 zł, wadium 380,00 zł, minimalne postąpienie 50,00
Licytacja odbędzie się dnia 2 marca 2011 r. o godz. 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki w Płocku pl. Witosa 1 w sali stołówki.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem czego dotyczy (np.: „Turbozespół TP-2 – poz.1”) w terminie do 01 marca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt.
Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Mała Wieś” w Małej Wsi, powiat płocki, woj. mazowieckie w dni powszednie w godz. od 9:00 do 13:00 w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek pod nr tel. (24) 267-85-68, kom. 695 650 076.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz