Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-10 Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Białym

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Okuninka, obręb 6-Okuninka, gmina Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie, stanowiącej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym, składającej się z 8 działek o łącznej pow. 1,5300 ha, tj.: nr 492/1 o pow. 0,2520 ha, nr 492/2 o pow. 0,1646 ha, nr 492/3 o pow. 0,2703 ha, nr 492/4 o pow. 0,1235 ha; nr 492/5 o pow. 0,2522 ha; nr 492/6 o pow. 0,0077 ha; nr 492/7 o pow. 0,1310 ha, nr 492/8 o pow. 0,3287 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym we Włodawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 20387. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Na nieruchomości znajdują się budynki i budowle: 3-kondygnacyjny murowany pawilon wczasowy o pow. użytkowej 936,38 m2, w tym pow. mieszkalna 662,16 m2(34 pokoje, 119 miejsc noclegowych), parterowy murowany budynek wczasowy o pow. zabudowy 72,40 m2(4 pokoje z osobnymi wejściami), parterowy murowany budynek stołówki o pow. zabudowy 699,25 m2, murowany śmietnik, budynek ubikacji zewnętrznej, zadaszenie stalowe o pow. 30,78 m2, parking utwardzony asfaltem, wewnętrzna droga asfaltowa, budynek stacji trafo (bez prawa własności), 12 drewnianych domków letniskowych o łącznej pow. zabudowy 251,74 m2 i drewniany pawilon o pow. zabudowy 145,20 m2. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa, nieruchomość położona jest na terenie obszaru oznaczonego symbolem UT – usługi turystyczne. Dostęp do drogi publicznej – z dwóch stron.

Przetarg będzie przeprowadzony na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu organizacji przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27 poz. 177 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 860.000,00 zł, wadium – 86.000,00 zł, minimalne postąpienie - 10.000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną netto, przy czym sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r. w Lublinie przy ul. Krochmalna 13 (sala konferencyjna) o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950z dopiskiem „wadium-ośrodek” w terminie do dnia 9 marca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

1/  Pan Ryszard Maciąg pod nr tel. 81 463-22-42, kom. 695-650- 356;

2/  Pan Grzegorz Ryczek pod nr tel. 81 463-23-54, kom. 695-650-086.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz