Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-10 Przetrag - nieruchomości zabudowane położone w Brześciu Kujawskim i Unisławiu oraz lokal mieszkalny w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ulicy Okrzei 1, obręb 0001-M Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko - pomorskie, stanowiącej działkę nr 583 o powierzchni 1,5629 ha, wraz z prawem własności budynku „Pałac” o powierzchni użytkowej 542,17 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/ 00047195/9.

Cena wywoławcza wynosi 620.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).

2. Lokalu mieszalnego numer 5 o powierzchni użytkowej 158,10 m², składającego się z trzech pokoi, kuchni z jadalnią, hallu, oranżerii oraz łazienki z wc, wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi o łącznej pow. 65,30 m² znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Żnin przy ulicy Kl. Janickiego 5, ze wskazaniem, iż właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział wynoszący 22340/57200 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę o nr 857/15 o pow. 0,1424 ha, dla  której w Sądzie Rejonowym Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 24957.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 5 wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 16.000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.600,00 zł  (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) .

3. Prawa użytkowania wieczystego:

  1. nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009- Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 181/13 o powierzchni 0,5396 ha (wydzieloną z działki nr 181/8 o powierzchni 0,7808 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001044/1 oraz działkę nr 182 o powierzchni 2,8100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00006070/7 wraz z prawem własności budynku wagi i procentowni, budowli (utwardzenie placu) i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości;
  2. nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009- Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 180/2 o powierzchni 0,3847 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli (bocznicy kolejowej szerokotorowej) znajdującej się na tej nieruchomości;
  3. nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, obręb 0009- Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 202 o powierzchni 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli (bocznicy kolejowej szerokotorowej) znajdującej się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych składających się z działki nr 181/13, nr 182, nr 180/2, nr 202 położonych w Unisławiu wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach wynosi 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 246.000,00zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 24.600,00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych).

 

Licytacja przedmiotowych nieruchomości odbędzie się dnia 07.03.2011 roku, od godz. 10:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul. Przemysłowej 1 w Brześciu Kujawskim, budynek „Biuro Techniczne” - pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość  zabudowana/ lokal mieszkalny położona/y w Brześciu Kujawskim / Żninie / Unisławiu, stanowiąca działkę nr …… o pow. ……. ha ” w terminie do dnia 03.03.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

 

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Halina Małecka - tel. 54 23 05 224 , kom. 695 650 165, Wojciech Meler – tel. 695 650 316, Andrzej Kowalski - tel. 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  

« wstecz