Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-17 Przetarg - sprzedaż składników aktywów trwałych w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. Strugarka poprzeczna PAA-40, nr inwentarzowy ZNI 414 – 00 - 163, rok produkcji 1958, cena wywoławcza 700,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 70,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
  2. Spycharka – ciągnik gąsienicowy DT 75, nr inwentarzowy ZNI 560 – 00 - 194, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 5.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
  3. Koparka KM 251, nr inwentarzowy ZNI 580 – 00 - 071, rok produkcji 1970, cena wywoławcza 5.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
  4. Koparka KM 251, nr inwentarzowy ZNI 580 – 00 - 122, rok produkcji 1975, cena wywoławcza 5.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
  5. Przyczepa specjalna kempingowa N126, nr rej. CZN T337, nr inwentarzowy ZNI 748 – 00 - 163, rok produkcji 1988, cena wywoławcza 4.700,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 470,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  6. Przyczepa dystrybucyjna PD 2,5B nr rej. CZN T474, nr inwentarzowy ZNI 748 – 00 - 144, rok produkcji 1986, cena wywoławcza 3.700,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 370,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  7. Zbiornik zboża 200, nr inwentarzowy ZNI 604 – 00 - 355, rok produkcji 1997, cena wywoławcza 5.500,00 zł brutto (w tym podatek 23% VAT), wadium 550,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 11 marca 2011 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Żninprzy ul. Kl. Janickiego 1 w Żninie, sala narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BS Żnin o numerze 06 8181 0000 0007 2876 2000 0001 z dopiskiem wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…) w terminie do09 marca 2011 r.i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Żnin, ul. Kl. Janickiego 1, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. Od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela PanWojciech Meler – tel. 695 650 316. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz