Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-17 Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Szlifierka taśmowa – typ DCSL-B-200, nr inwentarzowy JAN 41500027, rok produkcji 1973, cena wywoławcza wynosi 2.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 200,00 zł, postąpienie 20,00 zł;
 2. Zwijarka do blach, 3-walcowa, szerokość 1,25 m, nr inwentarzowy JAN 42200004, rok produkcji 1910, cena wywoławcza wynosi 3.200,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 320,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 3. Zaszywarka ręczna do worków, typ 3 AC-UP/BB, nr inwentarzowy JAN 43900125, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 4. Zaszywarka ręczna do worków, typ SAC-UP/BB, nr inwentarzowy JAN 43900126, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 5. Sprężarka WE 50, aparat sprężarkowy do pracy z młotem pneumatycznym, nr inwentarzowy JAN 44400010, rok produkcji 1968, cena wywoławcza wynosi 1.900,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 190,00 zł, postąpienie 20,00 zł;
 6. Agregat sprężarka, typ WS – 50, nr inwentarzowy JAN 44400040, rok produkcji 1975, cena wywoławcza wynosi 1.000,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 7. Strugarka do metalu typ 7B-35, dł. strugania 500 mm, szer.360 mm, nr inwentarzowy JAN 54000026, rok produkcji 1971, cena wywoławcza wynosi 5.000,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 8. Strugarka-wyrównarka do drewna, typ DSZD-40, nr inwentarzowy JAN 54000082, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 9. Pilarka taśmowa do drewna, typ DRNA-63, nr inwentarzowy JAN 54000085, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 10. Strugarka-grubiarka do drewna, typ DSMD-63, nr inwentarzowy JAN 54000099, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 8.000,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 800,00 zł, postąpienie 80,00 zł;
 11. Linia do pakowania cukru – niekompletna, nr inwentarzowy 560/17048/JAN, rok produkcji 2004, cena wywoławcza wynosi 11.700,00zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 1.170,00 zł, postąpienie 120,00 zł;
 12. Separator ferromagnetyczny do usuwania zanieczyszczeń z cukru, nr inwentarzowy JAN 56000144, rok produkcji 2000, cena wywoławcza wynosi 3.400,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 340,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 13. Kocioł warzelny elektryczny, typ KE–150 17A, poj.150 l, nr inwentarzowy JAN 57800125, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 14. Agregat do bielenia cukru, zbiornik ciśnieniowy 1,2 m3 do powietrza i zbiornik stalowy do grzania wody, typ S-42, nr inwentarzowy JAN 60400049, rok produkcji 1970, cena wywoławcza wynosi 2.800,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 280,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 15. Zbiornik do kwasu z TWS, pojemność 32 m3, typ 280-AC-32, nr inwentarzowy JAN 60400090, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 16. Zbiornik do kwasu z TWS, pojemność 25 m3, typ 160-AC, nr inwentarzowy JAN 60400091 rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 17. Zbiornik zasilający wody kotłowej – stalowy o pojemności 28 m3, nr inwentarzowy JAN 60400178, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 7.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 750,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 18. Zbiornik zasilający wody kotłowej – stalowy o pojemności 28 m3, nr inwentarzowy JAN 604400179, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 7.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 750,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 19. Wciągnik elektryczny linowy z elektrycznym napędem jazdy – Q 5 ton, wysokość podnoszenia H-12 m, nr inwentarzowy JAN 64100194, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 20. Podnośnik kubełkowy H-18,54 m, nr inwentarzowy JAN 64300168, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.000,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 21. Podnośnik kubełkowy do cukru H-13,45 m, nr inwentarzowy JAN 64300169, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.000,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 22. Myjnia parowo-wodna, typ UMP–95, nr inwentarzowy JAN 80800020, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 09 marca 2011 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowoprzy ul. Topolowej 1 w Janikowie, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…)” w terminie do dnia 7 marca 2011 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz