Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-02-28 Przetarg - maszyny i urządzenia z Tuczna

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Agregat prądotwórczy G 800TL, nr inwentarzowy TUC 34401004, rok produkcji 1997, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 2. Tokarnia pozioma do obróbki żelaza PORĘBA, typ TR-70, nr inwentarzowy TUC 41000193, rok produkcji 1959, cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 3. Tokarka typ 625M-70,RANGUMET RUMUNIA, nr inwentarzowy TUC 41000195, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 4. Tokarnia typ C11/MB, SOFIA BUŁGARIA, nr inwentarzowy TUC 41000196, rok produkcji 1968, cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 700,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 5. Tokarnia KOREANKA, nr inwentarzowy TUC 41000197, rok produkcji 1974, cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 700,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 6. Wiertarka stołowa, nr inwentarzowy TUC 41100199, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 7. Wiertarka stołowo-słupowa nr inwentarzowy TUC 41100200, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.300,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 130,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 8. Wiertarka promieniowa WR-50/2, nr inwentarzowy TUC 41100201, rok produkcji 1993, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 450,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 9. Piła ramowa, nr inwentarzowy TUC 41300205, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 10. Strugarka, nr inwentarzowy TUC 41400207, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 150,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 11. Drukarka Imaje S8, TUC 49130466, rok produkcji 2008, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 100,00 zł, postąpienie 50,00zł;
 12. Maszyna do zszywania worków, maszyna dwuigłowa klasy 80800, nr inwentarzowy TUC 55700920, rok produkcji 1995, cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 13. Zaszywarka do worków magazynu cukru, nr inwentarzowy TUC 55700985, rok produkcji 1997, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 14. Prasa do wysłodków, nr inwentarzowy TUC 56000444, rok produkcji 1989,cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 15. Prasa do wysłodków, nr inwentarzowy TUC 56000445, rok produkcji 1989,cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 16. Betoniarka 250L, nr inwentarzowy TUC 58101023, rok produkcji 1998, cena wywoławcza wynosi 700,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 70,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 17. Motopompa, nr inwentarzowy TUC 66300669, rok produkcji 1985, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 18. Polarymetr, nr inwentarzowy TUC 80100867, rok produkcji 1973, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 19. Polarymetr, nr inwentarzowy TUC 80100868, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 20. Urządzenie SPEKOL, nr inwentarzowy TUC 80100869, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 21. Waga laboratoryjna, nr inwentarzowy TUC 80100870, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 22. Refraktometr, nr inwentarzowy TUC 80100871, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 23. Refraktometr, nr inwentarzowy TUC 80100872, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 24. Waga laboratoryjna, nr inwentarzowy TUC 80100873, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 25. Polamat „S” nr inwentarzowy TUC 80100874, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 26. Kalorymetr, nr inwentarzowy TUC 80100879, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 27. Waga laboratoryjna, nr inwentarzowy TUC 80100966, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 28. Wózek zrzutowy do mechanizacji magazynu cukru, nr inwentarzowy TUC 64300565, rok produkcji 1968, cena wywoławcza wynosi 300,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 30,00 zł, postąpienie 10,00 zł.

Licytacja przedmiotów przetargu odbędzie się dnia 16 marca 2011 r. o godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem wadium – przetarg Tuczno poz.1 (lub 2,3,4,…) w terminie do 14 marca 2011 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Tuczno, ul. Bydgoska 10, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz