Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-03-08 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

1.  Samochód osobowy Renault „Laguna” 1,8Kat, RT, rok prod. 1996, nr rej. SDO2431, nr inw. SOK_7008541, cena wywoławcza 3.400,00 zł brutto, wadium wynosi 340,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.

2.  Przenośnik ślimakowy podwójny, rok bud. 1972, 4 sztuki, nr inw. ŁAP 643109, ŁAP 643110, ŁAP 643111, ŁAP 643113, cena wywoławcza 1.800,00 zł za sztukę brutto, przy czym sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, wadium wynosi 180,00 zł/szt., minimalne postąpienie 50,00 zł.

3.  Prasa do wysłodków, rok bud. 1972, 2 sztuki, nr inw. ŁAP 56067 i ŁAP 56068, cena wywoławcza 12.600,00 zł za sztukę brutto, przy czym sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, wadium wynosi 1.260,00 zł/szt., minimalne postąpienie 150,00 zł.

4.  Kolumna chłodnicza, rok bud. 1972, 4 sztuki, nr inw. ŁAP 56071, ŁAP 56072, ŁAP 56073, ŁAP 56074, cena wywoławcza 5.000,00 zł za sztukę brutto, przy czym sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, wadium wynosi 500,00 zł/szt., minimalne postąpienie 50,00 zł.

5.  Pompa wirowa 25F-423 S04, wydajność 300m³/h, rok bud. 2001, nr inw. ŁAP 441698, cena wywoławcza 6.700,00 zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wadium wynosi 670,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 22 marca 2011 r. o godz. 10.00 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Samochód osobowy Renault „Laguna” –poz.1” w terminie do 21 marca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu  można obejrzeć wbyłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13   w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk pod nr tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz