Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-03-11 Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1.Prawa użytkowania wieczystego działki o nr 1/12 o pow. 4,9840 ha, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 43, gmina i powiat Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budowli oznaczonej jako „Staw w Częstocicach” o numerze inwentarzowym CZE-253-10130.

Cena wywoławcza wynosi 174.000,00 zł netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 17.400,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 7 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej 27 w świetlicy zakładowej.

2. Prawa użytkowania wieczystego działki o nr 3/33 o pow. 0,7102 ha, zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 43, gmina i powiat Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku nr inwentarzowy CZE 258-12533 i budowli w postaci ogrodzenia o numerze inwentarzowym CZE-298-12528. Zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości opisanej w pkt. 2 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na tej nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie przesyłu energii elektrycznej instalacją średniego i wysokiego napięcia „cukrownia-oczyszczalnia” i przesyłu energii cieplnej estakadą ciepłowniczą Rz2e150 „huta-cukrownia” oraz dostępu do tych urządzeń na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu.

Cena wywoławcza wynosi 106.000,00 zł netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.600,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 7 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 27 w świetlicy zakładu.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950z dopiskiem odpowiednio: przetarg 1 „wadium – dz.1/12 staw, przetarg 2: „wadium – działka 3/33” w terminie do dnia 6 kwietnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość , a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają :

poz. 1 - Pan Mariusz Brzyski pod nr tel. 695 650 054

poz. 2 - Pan Ryszard Maciąg pod nr tel. 81/ 463-22-42, kom. 695-650-356.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz