Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-03-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg  ustny na sprzedaż:

1. prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Raczkowizna w Płocku-Borowiczkach, gmina Płock, województwo mazowieckie składającej się z działki nr 2401 o pow. 1,6574 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00066500/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 86.700 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.670 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 2374/11 o powierzchni 0,0047 ha wraz z prawem własności  budynku dawnej hydroforni, położonej przy ul. Borowickiej w Płocku-Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00066500/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 2406/8 o powierzchni 0,2500 ha wraz z prawem własności budynku gospodarczego położonego przy ul. Pocztowej w Płocku-Borowiczkach, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00066500/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.500 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.050 zł (słownie sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych).

Licytacje odbędą się dnia 06 kwietnia 2011 r. od godz. 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość  dz. nr … ...” w terminie do dnia 04-04-2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana po podpisaniu aktu notarialnego.

Oferowane do sprzedaży ww. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia 16-03-2011 r. do dnia 31-03-2011 r po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek pod nr tel. 24-267-85-68, kom. 695-650-076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz