Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-03-29 Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.    paczkarka do cukru HESSER (1 kg), nr inwentarzowy 560/21336/GRY.

Cena wywoławcza wynosi 271.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych brutto, która zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 27.100,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych.

2.    turbozespół, nr inwentarzowy 340/20852/GRY, 340/2851/GRY, prod. SIEMENS, moc 2,0 MW, ciśnienie pary 0,18 MPa, napięcie 0,4 kV.

Cena wywoławcza wynosi 47.970,00 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) złotych brutto, która zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 500,00 (słownie: pięćset) złotych.

3.    turbogenerator-turbina, nr inwentarzowy 340/20853/GRY, prod. SIEMENS, moc 1,0 MW, ciśnienie pary 0,18 MPa, napięcie 0,4 kV.

Cena wywoławcza wynosi 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.700,00 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 300,00 (słownie: trzysta) złotych.

4.    turbozespół TP4/4, nr inwentarzowy NST30395, moc 6,0 MW, ciśnienie pary 0,4 MPa, napięcie 6,0 kV.

Cena wywoławcza wynosi 84.000,00 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.400,00 (słownie: osiem tysięcy czterysta) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 900,00 (słownie: dziewięćset) złotych.

5.    prasa filtracyjna typ HOESCH 40S, nr inwentarzowy NST50628, powierzchnia filtracyjna 112 m2, pojemność 3213 m3.

Cena wywoławcza wynosi 92.250,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto, która zawiera podatek VAT wg stawki 23%.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.225,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

6.    prasa filtracyjna typ HOESCH, nr inwentarzowy NST50629, powierzchnia filtracyjna 112 m2, pojemność 3213 m3.

Cena wywoławcza wynosi 92.250,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto, która zawiera podatek VAT wg stawki 23%.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.225,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

7.    wagopakowaczka w opakowania 1 kg, nr inwentarzowy NST50609,typ HESSER, rok prod. 1968.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 (słownie: czterysta) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.00 w budynku biurowym byłej cukrowni w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice, w pokoju nr 12 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. na nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 wadium: z dopiskiem „wadium GRY - NST poz. (wybrać) 1,2,3,4,5,6,7” w terminie do 19 kwietnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć: pozycje 1,2,3 - w byłej cukrowni w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice, pozycje 4,5,6,7 - w byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw, w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 13.00 w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela: w Gryficach Pan Tadeusz Białek pod nr tel. 91 384 20 51, w Nowym Stawie Pan Adam Myszka pod nr tel. 695 650 303.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz