Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-04-08 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 1. Ładowarka Stalowa Wola typ. Ł34 nr. fabr. 9275, moc 162KW, nr. inw. CZE580-12206, rok prod.1984, cena wywoławcza 35.000 zł, wadium 3.500 zł, postąpienia 350 zł.
 2. Ładowarka Stalowa Wola typ. Ł34 nr. fabr. 6810, moc 162KW, nr. inw. CZE 580-25466,rok prod. 1986, cena wywoławcza 20.000 zł, wadium 2.000 zł, postąpienie 200 zł.
 3. Lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03, nr. kolej. 143, nr. inw. CZE701-11526, rok prod. 1969, cena wywoławcza 55.000 zł. wadium 5.500 zł, postąpienie 550 zł.
 4. Lokomotywa spalinowa typ.Fablok/Ls150 SM03 nr.kolej.483, nr.inw. CZE701-11064,rok prod. 1963, cena wywoławcza 35.000zł, wadium 3.500zł, postąpienie 350zł.
 5. Wóz asenizacyjny typ. WUKO/PA35 nr. inw. CZE748-12403, rok prod. 1991, cena wywoławcza 2.000 zł, wadium 200 zł, postąpienie 20 zł.
 6. Przyczepa „Autosan” typ. D55/1, nr. inw. CZE743-12382, rok prod. 1990, cena wywoławcza 2.500 zł, wadium 250 zł, postąpienie 25 zł.
 7. Samochód ciężarowy „Star” 1142, nr. rej. TOS W306 rok prod. 1996, przebieg 102888 km cena wywoławcza 12.000 zł , wadium 1.200 zł, postąpienie 120zł.
 8. Samochód transportowy VOLKSWAGEN, nr. rej. TOS 37GC rok prod. 1994, przebieg 604065km, cena wywoławcza 4.500 zł, wadium, 450 zł, postąpienie 45 zł.
 9. Tokarka kłowa/Poręba/typ-TR70 nr. inw. CZE400-10372, rok prod. 1956, cena wywoławcza 8.000 zł, wadium 800 zł, postąpienie 80 zł.
 10. Tokarka pociągowa typ. TR-45 nr. inw. CZE400-11968, rok prod. 1956, cena wywoławcza 3.000 zł, wadium 300 zł, postąpienie 30 zł.
 11. Tokarka kłowa /PORĘBA/typ.TPK-90/12M nr. inw. CZE400-12201, rok prod.1984, cena wywoławcza 55.000 zł, wadium 5.500 zł, postąpienie 550 zł.
 12. Wiertarka promieniowa typ. HCP WR-50/2 nr. inw. CZE401-10376, rok prod. 1959, cena wywoławcza 6.000 zł, wadium 600 zł, postąpienie 60 zł.
 13. Strugarka poprzeczna typ. JOSEPHY nr. inw. CZE404-10383, rok prod. 1949, cena wywoławcza 1.800 zł, wadium 180 zł, postąpienie 20 zł.
 14. Dłutownica nr. inw. CZE404-11645, rok prod. 1970, cena wywoławcza 1.200 zł, wadium 120 zł, postąpienie 20 zł.
 15. Szlifierka dwutarczowa typ OND350B nr. inw. CZE415-11270, rok prod. 1963, cena wywoławcza 400 zł, wadium 40 zł, postąpienie 5 zł.
 16. Młot typ M60 nr. inw. CZE420-12273, rok prod. 1960, cena wywoławcza 1.500 zł, wadium 150 zł, postąpienie 15 zł.
 17. Nożyce dwukrążkowe typ NK3, nr. inw. CZE424-12445, rok prod. 1994, cena wywoławcza 800 zł, wadium 80 zł, postąpienie 10 zł.
 18. Wciągnik uchylny typ FALKANCAR/KC10/5-04 udźwig 1000kg, nr. inw. CZE424-12687, rok prod. 1988, cena wywoławcza 12.000 zł, wadium 1.200 zł, postąpienie 120 zł.
 19. Frezarka uniwersalna typ JAROCIN FWC25 nr. inw. CZE402-10378, rok prod. 1960, cena wywoławcza 4.000 zł, wadium 400 zł, postąpienie 40 zł.
 20. Piła tarczowa do drewna typ KOMET SR nr. inw. CZE540-10380, rok prod.1971, cena wywoławcza 1.000 zł., wadium 100 zł, postąpienie 10 zł.
 21. Heblarka do drewna typ DYKT 5 nr. inw. CZE540-10382, rok prod. 1971, cena wywoławcza 2.000 zł, wadium 200 zł, postąpienie 20 zł.
 22. Obrabiarka do drewna typ DYKT 5 nr. inw. CZE540-12104, rok prod. 1981, cena wywoławcza 4.500 zł, wadium 450 zł, postąpienie 45 zł.

W przypadku poz. 7, 8 i 17 do ceny nabycia doliczony będzie 23% podatek VAT. W przypadku pozostałych pozycji sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Tokarka kłowa /Poręba typ TPK-90/12M – poz.11”, w terminie do dnia 26 kwietnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 13 maja 2011 r.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Marzec pod nr. tel. (41) 265 20 81, kom. 695 650 052.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz