Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-04-27 Przetarg na sprzedaż oczyszczarki buraków KLEINE 120SET

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach, 22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

Oczyszczarka buraków KLEINE 120SET, rok produkcji 1995, nr inw. 560/04023/WER, cena wywoławcza 9.100,00 zł.
Wymieniony składnik majątku ruchomego można obejrzeć w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia przetargu do godziny 9:00 na terenie działania Oddziału. Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału w Werbkowicach w dniu 15 października 2010 r. o godz. 11:00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w Kasie Oddziału w Werbkowicach do godz. 9:00 dnia 15 października 2010 r. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i podpisanie przez uczestnika licytacji oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu przetargu jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz gdy uczestnik licytacji, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. W przypadku nie zapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: (084) 657 37 20 lub 661 603 060
 

« wstecz