Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-04-29 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Niemcewicza w Stargardzie Szczecińskim woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 54/9 o pow. 0,3052 ha, dla wyżej opisanej działki, w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T//93266/3. Cena wywoławcza wynosi 290.600,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych ), przy czym cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński, przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w strefie oznaczonej jako „tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności i średnich standardach”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard Szczeciński przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

2.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie obejmującej działkę nr 647/3 o pow.0,1471 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1Y/00055278/5, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. zabudowy 121 m2posadowionego na tej nieruchomości. Cena wywoławcza wynosi 45.900,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych), przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi: 4.590,00 zł  (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 459,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć  złotych 00/100). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie przedmiotowa nieruchomość znajduje się naterenie przeznaczonym pod usługi.

Licytacja odbędzie się 26 maja 2011 r. o godzinie 10.00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024 z dopiskiem „Wadium – działka nr ... ,położenie …”, w terminie do 25 maja 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.  

« wstecz