Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-05-04 Przetarg na sprzedaż urządzeń znajdujących się w Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności Mała Wieś, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

1. Transformator olejowy Typ TAOB 1000/6,3/0,4, rok prod. 1963, nr inwentarzowy MWI 887, cena wywoławcza brutto 4.800 zł, wadium 480 zł, minimalne postąpienie 50 zł.

2. Transformator olejowy Typ TAOB 1000/6,3/0,4 rok prod. 1963, nr inwentarzowy MWI 888, cena wywoławcza brutto 4.800 zł, wadium 480 zł, minimalne postąpienie 50 zł.

3. Zespół wentylatorowy Typ WPW – 90, rok prod. 1978, nr inwentarzowy MWI 1813, cena wywoławcza brutto 5.200 zł, wadium 520 zł, minimalne postąpienie 60 zł.

4. Zespół wentylatorowy Typ WPW – 90, rok prod. 1978, nr inwentarzowy MWI 1814, cena wywoławcza brutto 5.200 zł, wadium 520 zł, minimalne postąpienie 60 zł.

5. Transformator olejowy Typ TNOS6F1 1600/20PFN, rok prod. 1992, cena wywoławcza brutto 18.100 zł, wadium 1.810 zł, minimalne postąpienie 200 zł.

6. Transformator olejowy Typ TNOSCF 1600/20PNS, rok prod. 1992, cena wywoławcza brutto 18.100 zł, wadium 1.810 zł, minimalne postąpienie 200 zł.

7. Transformator olejowy Typ TON 3150/15, rok prod. 1962, nr inwentarzowy MWI 863, cena wywoławcza brutto 24.800 zł, wadium 2.480 zł, minimalne postąpienie 250 zł.

8. Tokarka TUD 50, rok prod. 1969, nr inwentarzowy MWI 2157, cena wywoławcza brutto 2.100 zł, wadium 210 zł, minimalne postąpienie 50 zł.

9. Prostownik spawalniczy TYP Bester SPF – 400, rok prod. 1995, nr inwentarzowy MWI 2231, cena wywoławcza brutto 1.800 zł, wadium 180 zł, minimalne postąpienie 50 zł.

10. Spawarka wirowa Typ APS/D 315 A/380V, rok prod. 1989, nr inwentarzowy MWI 2075, cena wywoławcza brutto 1.100 zł, wadium 110 zł, minimalne postąpienie 20 zł.

11. Spawarka wirowa nr inwentarzowy 484/16128/MWI, cena wywoławcza brutto 1.100 zł, wadium 110 zł, minimalne postąpienie 20 zł.

12. Spawarka wirowa nr inwentarzowy 484/16136/MWI, cena wywoławcza brutto 1.100 zł, wadium 110 zł, minimalne postąpienie 20 zł.

13. Spawarka wirowa nr inwentarzowy MWI 1919, cena wywoławcza brutto 1.100 zł, wadium 110 zł, minimalne postąpienie 20 zł.

14. Spawarka wirowa nr inwentarzowy MWI 2117, cena wywoławcza brutto 1.100 zł, wadium 110 zł, minimalne postąpienie 20 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 26 maja 2011 o godzinie 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nr 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Transformator olejowy Typ TAOB –poz.1” w terminie do 24-05-2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć wbyłej Cukrowni „Mała Wieś” w Małej Wsi w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek pod nr tel. (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz