Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-05-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Leśmierzu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki nr 39/4 o powierzchni 2,0049 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, położonej w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księga wieczysta KW nr LD1G/00027864/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 760.700 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 76.070 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 maja 2011 r. o godz. 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość dz. nr 39/4” w terminie do 25-05-2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).   

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Za datę uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień wpływu kwoty na wyżej wskazany rachunek. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i budowli zostanie przekazane po podpisaniu aktu notarialnego. Oferowana do sprzedaży ww. nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia 09-05-2011 r. do dnia 25-05-2011 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Bartniak  kom. 695-652-022.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz